INFORMARE

cu privire la aplicarea, la nivelul CAS Constanța, a prevederilor Regulamentului (UE)  nr. 2016/679 

al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

 privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

 

 

Începând cu data de 25 mai 2018,  intra în vigoare și se aplică direct  în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE 679/2016  privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul UE 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta,  se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Constanța  (CASCT) cu sediul in Bd. Mamaia nr. 57, Mun. Constanța, Jud. Constanța, cod fiscal 11322621, este  instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu sediul în Sos București – Ploiești, nr. 7, sector 1 București, cod fiscal 11629740

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor desemnat la nivelul CASCT

e-mail: dpo@casct.ro

tel : 0799.730.440

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a  identifica  o persoana şi pot include:

Scopul colectării şi utilizării de  către  CASCT  a  datelor personale se cicumscrie asigurării accesului la un pachet de servicii medicale de bază pentru asigurați, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). În acest sens, instituția are obligaţia, instituită în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale ale asiguraților săi, prin mijloace automatizate/manuale.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CASCT  a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România.

În conformitate cu art. 46 din Legea 188/1999, cu modificările și completările ulterioare precum și al art. 7 din Legea 7/2004 cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici din cadrul CASCT au obligația să păstreze confidențialitatea în legătura cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunostință în exercitarea funcției publice, în conditiile legii, cu excepția informațiilor de interes public.

Scopul prelucrării  datelor cu caracter personal – (DCP):

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal CASCT utilizează Codul Numeric Personal drept cheie de acces.

CASCT prelucrează datele cu caracter personal al asiguraților în vederea:

CASCT aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Sursa DCP

Stocarea DCP

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hârtie.

a. stocarea electronică: arhiva electronică a informațiilor care conțin date cu caracter personal este accesată exclusiv prin Sistemul Informatic Unic Integrat de către angajații CASCT în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

b. stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal ale asiguraților, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce privește condițiile și termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor naționale.

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CASCT, autorităţile/instituţii publice centrale şi locale, angajatori, inclusiv persoanele vizate.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate;
 3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CASCT le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
 4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) ;
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 6. dreptul la portabilitatea datelor
 7. dreptul de a vă opune în orice moment,
 8. dreptul de a formula obiecţii;
 9. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal,
 10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
 11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

Responsabilitate

CASCT poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai  în temeiul respectarii clauzelor contractuale din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

 

 

INFORMARE

privind monitorizarea video la sediul instituției CAS Constanța

 

Casa de Asigurări de Sănătate Constanța (CASCT), prin intermediul sistemului video instalat atât la intrarea în sediul instituției cât și în interiorul acesteia: parter, etaje - holuri principale, curți interioare - prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunurilor cât și a angajaților instituției.

 Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, în cazurile expres prevăzute de lege, următorilor destinatari: persoana vizată, precum și unor organe, organisme ale statului.

 Informațiile și datele personale înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către Casa de Asigurări de Sănătate Constanța.

Datele (filmarile) sunt stocate în sistemul de monitorizare video al CASCT cu circuit închis și securizat, pentru o perioadă de maxim 15 zile.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de următoarele drepturi:

a.  dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

b. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanța;

c. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanța le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete pe baza documentelor depuse;

d. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanța să fie şterse din evidenţele acesteia;

e. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanța;

f.   dreptul la portabilitatea datelor – în condiţiile prevăzute de lege;

g. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

h.  dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare, în condiţiile legii;

i.   dreptul de a formula plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanța în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casct.ro;

j.   dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

k. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

       Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanța a numit, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, un responsabil cu protecţia datelor, datele de contact ale acestuia fiind:

• telefon: 0799.730.440

• email: dpo@casct.ro

 

Fișiere atașate

Legea nr. 677.2011.pdf Regulament UE nr 679.2016 .pdf