Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Cluj (CAS Cluj) este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi buget propriu, aflată în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CAS Cluj işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completarile ulterioare

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Cluj se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Cluj a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).

CJAS Cluj îsi dedică întreaga activitate în slujba asiguratilor. Este o instituţie deschisă pentru a colabora pe termen lung cu toţi factorii implicaţi activ în domeniul sănătăţii pentru promovarea calităţii la costuri minime.