In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:


 

● Servicii de medicină primară, acordate de medicul de familie, sunt cele prevazute in Anexa 1 la Ordinul comun MS/CNAS nr. 763/377/2016, respectiv:

A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ, acordat persoanelor neasigurate, cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1 servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală

2 supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei

4 consultaţiile de planificare familială

5 servicii de prevenţie

6 activităţi de suport

Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile unor activităţi de suport.

 

B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ, acordat persoanelor asigurate inscrise pe lista unui medic de familie, cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

1 servicii medicale curative pentru urgenţe medico-chirurgicale, afecţiuni acute, subacute, acutizările unor afecţiuni cronice şi pentru afecţiuni cronice

2 servicii medicale de prevenţie şi profilaxie

3 servicii medicale la domiciliu

4 servicii medicale adiţionale

5 activităţi de suport

6 servicii de administrare de medicamente

 

C. PACHETUL DE SERVICII ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, pentru pacienţii din statele membre ale uniunii europene/spaţiului economic european/confederaţia elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza regulamentului ce nr. 883 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi pentru pacienţii din statele cu care românia a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

 

Asistență medicală de specialitate în ambulatorii clinice (acordate de med icul specialist) 

Servicii medicale spitalicești

● Servicii medicale paraclinice (analize medicale de laborator)

● Servicii de medicină dentara (acordate de medicul dentist)

Pentru a beneficia de servicii medicale dentare va puteti adresa oricarui medic stomatolog care functioneaza la un cabinet medical evaluat si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate.

Lista serviciilor medicale dentare decontate de casele de asigurari de sanatate sunt cele prevazute in Anexa 14 la Ordinul comun MS/CNAS nr. 763/377/2016.

Medicamente cu și fără contribuție personală (medicamente compensate și gratuite)

a) pentru sublistele A, B şi D - o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă este de până la 330 lei pe lună;

b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la nivelul preţului de referinţă, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu în luna respectivă şi alte medicamente din sublista B;

c) pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună nu sunt aplicabile reglementările de la lit. a) şi b); aceştia pot beneficia de o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente din sublistele A, B şi D; în această situaţie, pentru maximum 3 medicamente din sublista B a cărei contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la 330 lei pe lună/prescripţie se întocmeşte o singură prescripţie distinctă cu compensare 90% din preţul de referinţă;

d) pentru sublista C secţiunea C1 - pe fiecare cod de boală, o singură prescripţie/maximum două prescripţii lunar cu maximum 3 medicamente;

e) pentru sublista C secţiunea C3 - o singură prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente.

 

Dispozitive medicale (orteze și proteze)

Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, conform pachetului de baza, dupa cum urmeaza:

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta - prin procură notarială sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, prescripţia medicală pentru dispozitivul medical, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv si certificatul de încadrare în grad si tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie, după caz. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului, şi certificatul de naştere (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare. Copiile se vizează de casa de asigurări de sănătate pe baza originalelor.

Casele de asigurări de sănătate decontează integral preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât preţul de referinţă. Dacă preţul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât preţul de referinţă, diferenţa se suportă de asigurat prin contribuţie personală şi se achită direct furnizorului, care eliberează chitanţă sau bon fiscal sau, la cererea asiguratului, şi factură.

Lista dispozitivelor medicale decontate de catre casele de asigurari de sanatate sunt cele prevazute in Anexa 38 la  Ordinul comun MS/CNAS nr. 763/377/2016

Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state

Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 

Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, este efectuată de casele de asigurări de sănătate prin intermediul CNAS.

● Servicii medicale de urgenţă pe teritoriul oricărui stat european 

În baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sau a Certificatului Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate beneficiaţi de asigurare de sănătate pe teritoriul Uniunii Europene.

Servicii care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz, sunt: 

a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor; 

b) unele servicii medicale de inalta performanta; 

c) unele servicii de asistenta stomatologica; 

d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort; 

e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani; 

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport; 

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor; 

h) fertilizare in vitro; 

i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS; 

j) asistenta medicala la cerere; 

k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; 

l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale; 

m) serviciile medicale solicitate de asigurat; 

n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie; 

o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale; 

p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii; 

q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi.