INFORMARE

cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)


 

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cunoscut şi ca GDPR (General Data Protection Regulation). Scopul principal al acestui act normativ este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele dumneavoastră personale şi cum ne insuşim prevederile Regulamentului anterior evocat.


 

 Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş, este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Mun. Timişoara, str. Corbului, nr. 4, având ca obiect de activitate, garantarea în condiţiile legii, pentru populaţie, serviciilor medicale de calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.


 

 Datele cu caracter personal, se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, CID, date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră, colectate în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.
 Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate de către CAS Timiş doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România şi în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.
 CAS Timiş poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a vă garanta accesul la serviciile medicale, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţi publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanţi externi, împuterniciţi către care am externalizat furnizarea anumitor servicii şi alte categorii de destinatari, din România sau din afara ţării, a Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că acest schimb de date se face în baza unei prevederi legislative şi că s-au instituit garanţii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastre (spre exemplu, temei legal, clauze contractuale standard, etc.), parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai în temeiul unui contract, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.


 Vă informăm totodată că prelucrarea și/sau furnizarea datelor cu caracter personal, reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, eliberarea documentelor valabile în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.


 

 În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:
1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: conform nomenclatorului arhivistic;
2. Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
 a. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 b. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Timiş;
 c. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Timiş le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete, pe baza documentelor depuse;
 d. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe prevazute de lege, puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Timiş, să fie şterse din evidenţele noastre;
 e. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii prevazute de lege, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Timiş;
 f. dreptul la portabilitatea datelor – în condiţiile prevazute de lege;
 g. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, că datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
 h. dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii, faţă de anumite tipuri de procesare, în condiţiile legii;
 i. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Timiş în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@cjastm.ro.
 j. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
 k. dreptul de a vă adresa justiţiei,  în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

  

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:

email: dpo@cjastm.ro

 

 


 

Fișiere atașate

Ghid UE pentru protecţia datelor.pdf Legea 190_2018.pdf Regulamentul UE 679_2016.pdf