Persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.
      De acest drept beneficiază persoanele care deţin calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispoziţiilor art. 222 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

      Lista privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare Listă, se pune la dispoziţia acesteia de casa de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă.

 

      În vederea obţinerii informaţiilor prevăzute în cele ce preced, asiguratul formulează o cerere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 a prezentei.

      Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau se transmite prin e-mail la adresa listaservicii@cjastm.ro,  cu semnătură electronică calificată şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea Listei prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării Listei.

 

      Lista cuprinde serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum şi serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora, modelul acesteia fiind prevăzută în anexa nr. 3 al prezentei.

 

      Lista este pusă la dispoziţia asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, personal sau prin e-mail, conform menţiunii acestuia din cererea depusă la casa de asigurări de sănătate, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

      Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

      Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi responsabilului cu protecţia prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul CJAS Timiş, dpo@cjastm.ro, tel. 0256201772.

Fișiere atașate

Anexa 1 - Model Cerere Ordin MS-CNAS nr.1416-820-2020.pdf Anexa 2 - Model Cerere Ordin MS-CNAS nr.1416-820-2020.docx Anexa 3 - Model Lista Servicii Medicale, Medicamene şi Dispozitive Medicale.doc