In atentia agentilor economici !!!     


Ordin pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ,,Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (publicat în M.O. nr. 716/05.09.2017, partea I)

Conform art. 6 alin. (1) din ORD. 1024/1582/934/2017- ,,Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.’’


 În vederea evitării erorilor la completarea declaraţiei D112 şi eliminării riscului ca angajaţii să devină ,,neasiguraţi’’, producând un disconfort acestora atunci când solicită diverse tipuri de servicii medicale, reamintim că, în conformitate cu Ordinul comun al ministrului finanţelor publice nr. 1024/20.07.2017, ministrului muncii, şi justiţiei sociale nr. 1582/18.08.2017 şi al ministrului sănătăţii nr. 934/16.08.2017 în Anexa nr. 7 la ,,Instrucţiuni de completare a formularului 112” la


 C. Anexa nr. 1.2 ,,Anexa asigurat” la anexa nr. 1 la ordin


Secţiunea ,,Date de identificare a asiguratului”


 5. Caseta ,,Data intrării în categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data de la care asiguraţii încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată.


6. Caseta ,,Data ieşirii din categoria de asigurat” - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate - se înscriu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relaţia de dependenţă dintre asigurat şi instituţia asimilată angajatorului.


Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" şi caseta "Data ieşirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmeşte declaraţia. şi nu are legătură cu modul de înregistrare şi gestionare a contractelor de muncă.

 

NOTĂ:


În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândeşte calitatea de asigurat conform legii, iar obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor fizice sau juridice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.


Astfel, în cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, aceste persoane nu datorează contribuţie de asigurări de sănătate, în condiţiile legii, fiind raportate de angajator prin declaraţia D 112 astfel:
          • în luna de raportare în care persoanele mai sus menţionate îşi întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil, este necerară completarea de către angajator în caseta ,,data intrării în categoria de asigurat” a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta ,,data ieşirii din categoria de asigurat” este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creştere copil;
          • la revenirea persoanelor salariate din concediu fără plată sau din concediu pentru creştere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta ,,data intrării în categoria de asigurat” a datei la care această persoană şi-a reluat activitatea, iar caseta ,,data ieşirii din categoria de asigurat” nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul îşi încetează activitatea la angajator.


Având în vedere prevederile Ordinului comun 1024/1582/934/2017, vă rugăm să verificaţi declaraţiile depuse şi să procedaţi la transmiterea lor conform instrucţiunilor cuprinse în ordinul mai sus menţionat

 

SOMAJ TEHNIC

Pentru angajatorii care au avut salariati in somaj tehnic si care au raportat salariati fara contributie la sanatate, trebuie sa depuna o declaratie rectificativa cu data de intrare in plata, ziua urmatoare celei in care au fost inchisi.

 

EXEMPLU.
Pentru o categorie de salariat care este inchisa la 31.03.2020, angajatorul trebuie sa faca declaratie rectificativa cu data intoarcerii in plata 01.04.2020.