ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE AU RAPORTAT SALARIAŢI AFLAŢI ÎN ŞOMAJ TEHNIC/CONCEDII FĂRĂ SALARIU/ PERIOADE SUSPENDATE - SITUAŢII ÎN CARE D112 A FOST DEPUSĂ FĂRĂ CONTRIBUŢII LA CASS

 

de exemplu: când categoria de salariat a fost ȋnchisă la data de 31.03.2020.

 

Aceasta s-a datorat faptului că s-au depus raportări fără sume (concediu fără salariu, suspendare...etc.) la nivelul Declaraţiei (D112) aferentă lunii APRILIE 2020.

 

În astfel de situaţii trebuie aplicate dispoziţiile ORDIN  Nr.611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019, respectiv la revenirea dintr-o perioadă nesalariată, data intrării ȋn categoria de asigurat (data ang) devine data la care se reiau raporturile de muncă (va fi o dată după 01.04.2020) si rămâne aşa până la o nouă astfel de situaţie.

 

Pentru a se remedia această situaţie este necesară depunerea Declaraţiilor rectificative (D112) cu modificările de rigoare.

Pentru urgenţele medicale, ȋn vederea deschiderii calităţii de asigurat, temporar/manual, va rugăm să ne transmiteţi adeverinţa de salariat, dupa modelul ataşat.În contextul necesității de a limita răspândirea virusului COVID 19 la nivelul judetului Timiș, recomandăm asiguraților, angajatorilor și instituțiilor/autorităților publice care ni se adresează, utilizarea unor modalități de comunicare care nu presupun contactul direct cu angajații instituției noastre, respectiv, poștă, poșta electronică, fax, telefon.

 

Potrivit Art.7 alin 1 din Ordin nr.1549/29.11.2018, privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat publicat în MO nr.1036/06.12.2018, documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz:

                      

PERSOANELE CARE, URMARE VERIFICĂRII ÎN APLICAȚIA INSTALATĂ PE SITE-UL CNAS www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html,  NU FIGUREAZĂ ASIGURATE, DOBÂNDESC CALITATEA DE ASIGURAT CAS TM PRIN DEPUNEREA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 

1. Pentru copiii ȋn vârstă de pâna la 18 ani:

•       act de identitate valabil la data solicitării sau certificat de naştere - copie

 

2. Pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       un document valabil (adeverinta) emis de o instituţie de ȋnvăţământ acreditată ȋn Romania sau, pentru bursierii Erasmus, ȋn alt stat UE/SEE/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ, din care să rezulte că au calitatea de elev sau student - copie

 

3. Pentru tinerii cu vârsta până ȋn 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului:

•       act de identitate, valabil la data solicitării - copie

•       documentul care atestă faptul ca au fost incluşi ȋntr-un sistem de protecţie al copilului - copie

•       un document eliberat de primăria zonei de domiciliu (localitate/sector) prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii - copie

 

4. Pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi ȋn ȋntreţinerea unei persoane asigurate:

•       act de identitate valabil la data solicitării, pentru coasigurat şi asigurat –  copie

•       documente care atestă relaţia de rudenie cu persoana asigurată (certificat căsătorie, certificat de naştere)- copie

•       documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei asigurate

•       Declaraţie pe propria răspundere a coasiguratului că nu realizează venituri proprii (Anexa 4)

•       declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate că are ȋn ȋntreţinere coasiguratul (Anexa 2)

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)   
 

Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuţie (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).

 

•       SALARIAŢII  ŞI COASIGURAŢII  ACESTORA fac dovada calității de asigurat cu Adeverinţa eliberată de angajator, utilizarea modelului publicat în M.Of.1036/06 decembrie 2018 este obligatorie.

•       Salariații și coasigurații acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor electronice efectuate de către angajatori (D112) în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acestea fiind transmise ulterior în sistemul informatic al CASTM (CASTM neintervenind în declarațiile acestora)

 

5. Pentru beneficiarii ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi - copie

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

6. Persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

•       act de identitate, valabil la data solicitării

•       certificat de ȋncadrare ȋn grad de handicap

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

7. Pentru bolnavii cu afecţiuni incluse ȋn Programele Naţionale de Sănătate (PNS) stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni:

•       act de identitate valabil la data solicitării –  copie;

•       adeverinţa medicală de includere ȋn PNS eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

8. Pentru femeile ȋnsărcinate sau lăuze:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       adeverinţa medicală emisă de medic familie/medic specialist privind vârsta sarcinii (în cazul femeilor gravide)- copie

•       copie certificat de naştere copil pentru lăuze;

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

9. Persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       copie certificat de naştere copil;

•       decizia emisă de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială - copie       

 

10. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii:

•       copie act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară - copie

 

11. Pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:

•       act de identitate valabil la data solicitării –  copie;

•       adeverinţa eliberată de primaria zonei de domiciliu (localitate/sector) din care să rezulte că se ȋncadrează ȋn categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, ȋn condiţiile legii - copie

 

12. Pentru persoanele care au calitatea de pensionari:

•       act de identitate valabil la data solicitării –  copie;

•       copie cupon mandat poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară sau decizia de pensionare pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei;

•       copia deciziei asupra capacităţii de muncă;

•       În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei

 

13. Persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni:

•       actul de identitate valabil la data solicitării - copie

•       adeverinţa eliberată de instituţia care are în evidenţă aceste personae - copie;

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

14. Pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       adeverinţa eliberată de unităţile de cult - copie

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

15. Pentru studenții/doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       contractul ȋn baza căruia desfăşoară activităţi didactice ȋn limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe saptamână - copie;

•       adeverința eliberată de instituţia de ȋnvăţământ superior din care rezultă că are calitatea de student doctorand - copie;

•       Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte  că nu  realizează şi alte venituri asupra cărora se datorează contribuţia potrivit Codului fiscal (Anexa 4)

 

16. Persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști:

•       act de identitate valabil la data solicitării - copie

•       dovada că urmează modulul instruirii individuale - copie;

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

17. Pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal:

•       actul de identitate valabil la data solicitării - copie

•       Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF.

 

**** Pentru persoanele persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau venituri din alte surse, se disting două categorii:

1.     Persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018), datorează CASS, având obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ȋnregistrat la ANAF ;

2.     Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației unice și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

****  Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

 

18. Pentru voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

•       Act identitate, valabil la data solicitării - copie

•       contractul de voluntariat -  copie.

•       Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară (Anexa 4)

 

Vă rugăm accesați linkul www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html pentru verificarea calității de asigurat.

Fișiere atașate

Adeverinţă.docx Declaraţie întreţinere coasigurat.doc Declaraţie persoană fără venit.doc