Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:

 - protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

 - asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar obiectivele menţionate anterior se realizează pe baza următoarelor principii:

 - alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;

 - solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;

 - alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

 - descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare;

 - participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

 - participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

 - acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat;

 - transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 - libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza, in conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate. Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, in colaborare cu organizatiile implicate in sistem. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii Publice, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
     Contractul-cadru reglementeaza, in principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

  - pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

 - lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevazut in lege;

 -  criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;

 - alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate in vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;

 -  tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare in acest scop;

 -  internarea si externarea bolnavilor;

 -  masuri de ingrijire la domiciliu si de recuperare;

 -  conditiile acordarii serviciilor la nivel regional si lista serviciilor care se pot contracta la nivel judetean, precum si a celor care se pot contracta la nivel regional;

 - prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

 - modul de informare a asiguratilor;

-  coplata pentru unele servicii medicale.

      Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006 de contractul cadru si normele sale de aplicare.


 

Asiguraţii au următoarele drepturi:

 

 - să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

 - să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

 - să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

 - să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii

 - să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
 - să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

 - să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

 - să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

 - să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

 - să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

 - să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

 - să beneficieze de dispozitive medicale;

 - să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

 - să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

 - să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

 - să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

 

Obligaţiile asiguraţilor:

 

 - să se înscrie pe lista unui medic de familie;

 - să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

 - să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

 - să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

 - să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

 - să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

 - să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în condiţiile legii;
 - să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.