IN ATENTIA AGENTILOR ECONOMICI - RESTITUIRI INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE

 

PROCEDURA DE DECONTARE A SUMELOR, PRIVIND CONCEDII SI INDEMNIZAŢII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE, CĂTRE ANGAJATORI

Cererile de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, plătite de angajatori asiguraţilor proprii, suportate din bugetul FNUASS, împreună cu documentele justificative anexate, se depun la sediul CAS TM, Cam. 8.

Modalitatea de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care se suportă din FNUASS:

Concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (asiguraţilor).

Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

 

Pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate achitate angajaţilor care se suportă din FNUASS, angajatorul va depune la compartimentul de specialitate al CAS TM, următoarele documente:

1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018. Pentru perioadele mai mari decât o lună, dacă lunile sunt consecutive, se face o singură cerere cu sume cumulate);

2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

3. Copia anexei 1.1 până la secţiunea C2 inclusiv a declaraţiei D112 pentru luna / perioada de recuperare.

4. Exemplarul al 2-lea (roz) al tuturor cetificatelor de concedii medicale aferente lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea (inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator). La concediul medical „in continuare” va rugam anexati copie certificata de conformitate cu originalul de pe concediul medical initial.

 

Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

- contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;

- numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului;

- persoana de contact.

Conform art.71 din Ord. 15/2018 constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

  1. nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
  2. neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de lege;
  3. necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
  4. neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;
  5. acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;
  6. certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme.

În baza cererii de recuperare se face analiza certificatelor de concedii medicale anexate în vederea validării din punct de vedere medical şi economic.

Declaraţiile 112 rectificative pot fi depuse din iniţiativa angajatorilor sau asimilaţi acestora, pentru situaţii ce implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţiile iniţiale, sau la sesizarea CAS TM.

Atenţie!

- pentru luna/perioada în care se solicită recuperarea, la sediul CAS TM se depun toate certificatele medicale, inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator.

- pentru luna/perioada în care nu se solicită recuperare, certificatele de concedii medicale exemplarul al 2-lea (roz) se vor păstra la ANGAJATOR.

Angajatorul (nume, prenume reprezentant legal, semnatura si amprenta stampilei) isi asuma raspunderea si confirma existenta si depunerea documentelor justificative care insotesc cererile de recuperare pentru concedii medicale si indemnizatii, precum si realitatea si legalitatea datelor si informatiilor inscrise in acestea, conform tabel "Documente justificative"

Fișiere atașate

Documente necesare si justificative.doc