Cardul European de Asigurat

Ce este Cardul European de Asigurat?
Cardul European de Asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.
Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afara graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, trecerea frontierei nu este condiţionată de prezentarea acestuia.

Cine îl poate deţine?
Pot beneficia de Card European de Asigurat toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi fac dovada achitării la zi a contribuţiei.
Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de Casa de Asigurari de Sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi, pe ultimii 5 ani, a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
În situaţia în care persoana care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situaţie, Casa de Asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Ce drepturi conferă?
Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecţiuni preexistente deplasării.
Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislaţia fiecărui stat şi nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare.

Cât costă?
Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cât timp e valabil?
Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obţine unul nou urmând procedura normală.

Care este procedura de obţinere?
Pentru a intra în posesia CEASS, asiguraţii trebuie să completeze o cerere-tip, conform Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate nr.559/5.12.2006, la sediul Casei Judetene de Asigurări de Sănătate Timis – Str. Corbului, nr. 4, parter, camera 9, odată cu depunerea următoarelor documente:
* copia actului de identitate
* dovada calităţii de asigurat (adeverinţa de la locul de muncă-cu data angajarii, cupon de pensie-decizie de pensie sau alte acte doveditoare, după caz).
Cardul se elibereaza in termen de 7 zile lucrătoare de la data inregistrarii cererii in sistemul informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, prin curierat.

În cazul pierderii cardului, ce este de făcut ?
În cazul în care asiguratul pierde cardul în timpul sejurului în străinătate, asiguratul poate solicita Casei de Asigurări de Sănătate emitente, direct sau prin intermediul sistemului public de asigurări de sănătate din statul respectiv, un certificat de înlocuire a cardului, care îi va permite să beneficieze de drepturile sale. Acesta este echivalent cu CEASS şi vă oferă aceleaşi drepturi la îngrijiri de sănătate şi de rambursare a cheltuielilor asociate care intervin în timpul şederii dumneavoastră temporare în alt stat membru. Acest lucru este recomandat în special dacă trebuie să fiţi internat în spital.


Certificatul provizoriu
de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate,

denumit în continuare certificat, se eliberează de casa de asigurări de sănătate în următoarele situaţii:

a) în cazul în care persoana asigurată se află în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE şi nu poate prezenta cardul deoarece nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară. În această situaţie certificatul poate fi solicitat de:
1. instituţia locului de şedere temporară (prin formularul E107) din statul membru al UE sau al SEE pe teritoriul căruia persoana asigurată are nevoie de asistenţă medicală ce a devenit necesară în timpul deplasării sale;
2. persoana care se află pe teritoriul unui stat membru al UE sau al SEE şi are nevoie de asistenţa medicală ce a devenit necesară pe timpul deplasării sale. În acest caz certificatul se solicită prin intermediul unei cereri scrise adresate casei de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată. Cererea se poate transmite prin poştă, fax sau e-mail;
b) în situaţia în care circumstanţe excepţionale împiedică casa de asigurări de sănătate să pună cardul la dispoziţia persoanei asigurate;
c) dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare.
Pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi c), certificatul se eliberează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată. Certificatul se transmite în regim de urgenţă de casa de asigurări de sănătate emitentă, în România sau în statul membru al UE sau al SEE, la adresa indicată de persoana asigurată, prin poştă, fax sau e-mail.
Pentru situaţiile prevăzute la lit. b), certificatul se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată. Certificatul se poate elibera persoanei solicitante sau poate fi transmis acesteia prin poştă.
În situaţiile prevăzute la lit. a), data de la care începe perioada de valabilitate a certificatului poate fi stabilită şi anterior datei de emitere a acestuia.
În toate situaţiile, certificatul se eliberează numai prin sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE.
Pentru eliberarea certificatului se realizează aceleaşi verificări ca la eliberarea cardului.
Certificatul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.
Certificatul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare în perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE în aceleaşi condiţii ca şi cardul.
Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al UE sau al SEE.
Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE sau al SEE în care se deplasează titularul certificatului.
Certificatul nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei
asigurate are scop beneficierea de tratament medical.
În situaţia în care persoana care a obţinut un certificat nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat certificatul pe toată perioada de valabilitate a acestuia ( inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi beneficiază de servicii medicale în această perioadă în cadrul unei deplasări într-un stat membru al UE sau al SEE, contravaloarea acestor servicii va fi suportată de persoana în cauză. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate emitentă a certificatului va rambursa contravaloarea acestor servicii medicale instituţiei din statul membru care a acordat serviciile medicale şi ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

 

Fișiere atașate

cerere-card-european-ceass.pdf cerere-card-european-ceass.doc Cerere CARD EU Perioada din urma.doc