S T A T U T U L  CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE TELEORMAN

 

 

CAP. I

Dispoziţii generale

   

ART. 1

(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii  sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.

(2) Casa de asigurări de sănătate a judeţului Teleorman, denumită în continuare casa de asigurări de sănătate, în exercitarea atribuţiilor conferite de lege şi de prezentul Statut, aplică şi respectă politica şi strategia generală stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate pe raza ei de competenta.

   

ART. 2

 (1) Casa de asigurări de sănătate este instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

            (2) Casa de asigurări de sănătate este organizată şi funcţionează potrivit statutului propriu, care respectă  prevederilor Statutului-cadru , aprobat de Consiliul de Administratie al  Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

ART. 3

Casa de asigurări de sănătate va utiliza sigla Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu menţionarea si a  denumirii proprii.

 

CAP. II

 

            Relaţia Casei de asigurări de sănătate cu asiguraţii

 

ART. 4

            (1) Relaţiile ce se stabilesc între asiguraţi si Casa de asigurări de sănătate au la bază urmatoarele principii:

                        a). alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;

                        b). solidaritatea si subsidiaritatea în constituirea si utilizarea fondurilor

                        c). participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de

                             sănătate pentru formarea  Fondului Naţional Unic de asigurări sociale

                             de sănătate;

                        d). acordarea unui pachet de servicii medicale de bază,  in mod echitabil

                             si nediscriminatoriu, conform legii;

                        e). transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;

                        f). confidenţialitatea datelor, in ceea ce priveşte diagnosticul şi

                             tratamentul.

            (2) Drepturile si obligaţiile asiguraţilor sunt stabilite prin lege.

            (3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o data pe an , prin casa de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, nivelului de contribuţie personală şi modalităţi de plată, precum şi asupra drepturilor si obligaţiilor sale.

 

CAP.  III

Atribuţiile casei de asigurări de sănătate

   

 

ART. 5

            Casa de asigurări de sănătate are următoarele atribuţii:

 1. sa colecteze contribuţiile la  fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;
 2. sa administreze bugetul propriu;
 3. să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi si să le comunice CNAS;
 4. să elaboreze şi să publice raportul anual si planul de activitate pentru anul următor;
 5. să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;
 6. să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale ;
 7. să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;
 8. să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;
 9. să monitorizeze numărul serviciilor medicale  furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
 10.  poate să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului – cadru;
 11. să asigure, în calitate de instituţie competenta, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătaţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, in condiţiile respectivelor documente internaţionale;
 12. controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu în condiţiile legii;
 13. participă la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente care pot intra în relaţii contractuale cu casa de asiguări;
 14. întocmeşte proiectul de buget, de venituri  şi cheltuieli şi il transmite spre analiză şi aprobare CNAS;
 15. transmite anual spre aprobare CNAS, listele de investiţii;
 16. efectuează sondaje in vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor si a interesului manifestat de către acestia faţă de calitatea serviciilor medicale;
 17. verifică acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;
 18. asigură un sistem permanent de informare a asiguraţilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, în verea reducerii si evitării cauzelor de îmbolnavire;
 19. aplică un sistem informaţional  unitar şi confidenţial corespunzător asigurării cel puţin a unei evidenţe primare privind diagnosticul şi terapia aplicată ;
 20. decontează furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor în termen în caz contrar urmând a suporta penalităţile prevăzute în contract;
 21. informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;
 22. asigură confidenţialitatea datelor conform actelor normative în vigoare;
 23. verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor cu şi fară contribuţie personală în conformitate cu reglementările în vigoare;
 24. raportează Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;
 25.  asigura utilizarea aplicatiei pentru gestionarea activitatii comisiilor la nivelul CNAS si a comisiilor de la nivelul casei de asigurari de sanatate pentru monitorizarea si aprobarea medicamentelor specifice in tratemaneul unor boli cronice
 26. furnizează datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform legislaţiei în vigoare;
 27.  urmăreşte, alături de celelalte structuri din sistem implicate, implementarea şi efectele strategiilor aplicate şi pe baza acestora elaborează rapoartele de informare cu propunerile de corecţie;
 28. alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

   

ART. 6

Casa de asigurări de sănătate  funcţionează având la bază un sistem informatic unic integrat.

   

ART. 7

            În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de  către personele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF, casa de asigurări de sănătate prin structurile proprii sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorărilor de întârziere, in condiţiile OG. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP. IV

Organele de conducere ale casei de asigurări de sănătate

 

Secţiunea 1

Consiliul de Administraţie al casei de asigurări de sănătate

   

ART. 8

 1. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, a  Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a prezentului Statut, consiliul de administraţie al casei  de asigurări de sănătate adoptă hotărâri .
 2. Consiliul  de administraţie al casei de asigurări de sănătate are urmatoarele atribuţii  generale:

            a)  aprobă proiectul statutului propriu;

            b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual aferent Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

            c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale  şi anuale, prezentate de  preşedintele- director general;

            d) avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru si a normelor metodologice de aplicare ale acestuia;

            e)avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv          măsurile de executare silită potrivit  prevederilor legale în vigoare;

      f)alte atribuţii date prin lege sau prin prezentul statut.

 

ART. 9

Membrii Consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate sunt obligaţi să participe la adoptarea hotărârilor care să asigure funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

     

ART. 10        

         Membrii Consiliului de Administraţie al casei  de asigurări de sănătate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;
 2. să aibă calitatea de asigurat;
 3. să nu aibă cazier judiciar sau fiscal;

 

ART. 11

    Consiliul de Administraţie al casei de asigurări de sănătate este alcatuit din 11 membrii, desemnaţi după cum urmează:

a). unul de Consiliul Judeţean;

b). unul de Prefect, la propunerea Autorităţii de sănătate publică judeţeana;

c). 3 de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;

d). 3 de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;

e). 2 de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice;

f).  preşedintele, care este Directorul General al casei de asigurări.

   

 

 

 

ART. 12

(1) Consiliul de Administraţie al casei de asigurări de sănătate se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, şi ia hotărâri prin vot, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor;

(2) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 7 membrii;

(3) Atunci când, în decursul a 12 luni, membrii se retrag de 2 ori din şedinţe sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult 2 şedinţe în decurs de 6 luni preşedintele - director general  va informa instituţia sau organizaţia de la care aceştia provin pentru a fi luate măsurile necesare in vederea asigurării prezenţei la şedinţele Consiliului de Administraţie şi a bunei funcţionari a acestuia.

     

ART. 13

(1) Mandatele membrilor consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate sunt de 4 ani şi încetează prin demisie, prin deces sau prin revocarea ca membru al consiliului de administraţie de către cei care i-au desemnat.

(2)  Mandatul preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate nu poate fi revocat de către consiliul de administraţie

(3) )  Mandatul preşedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate încetează astfel:

a). expirarea perioadei  pentru care a fost incheiat;

b). la initiativa Presedintelui CNAS prin revocarea mandatulu in cazul evaluarii managerului ca necorespunzator;

c). prin revocarea de catre Presedintele CNAS ca urmare a modificarii cu peste 50% a indicatorilor de performanta care au stat la baza incheierii contractului de management ;

d). prin revocarea de catre Presedintele CNAS pentru neandeplinirea obligatiilor prevazute de lege si de contractul de management, ca urmare a unor actiuni de control

e). prin renuntarea de catre manager la mandatul incredintat;

f). prin acordul partilor;

g). prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului ;

h). prin desfiintarea sau reorganizarea casei de asigurari de sanatate;

i). prin modificarea legislatiei specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate in ceea ce priveste statutul presedintelui-directorului genera-manager al sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local;

 

 ART. 14

     Convocarea consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate se face de către preşedintele acestuia. Convocarea consiliului de administraţie va putea fi făcută şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie .

 

ART. 15

   (1). Membrii consiliului de administraţie al casei de asigurări beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20% din salariul funcţiei de  director general al casei de  asigurări de sănătate, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.

(2). Indemnizatia prevazută la alin. 1 pentru membrii consiliului de administraţie  se acordă proporţional, în funcţie de numărul şedinţelor care au loc în cadrul unei luni şi de numărul şedinţelor la care participă efectiv.

(3). În cazul în care, în timpul şedintelor, unii membrii se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizaţia de sedintă.

(4). Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice, în condiţiile prevăzute de lege şi statutul  CNAS.

 

Secţiunea 2

Preşedintele - director general al casei de asigurări de sănătate

 

  ART. 16

(1) Preşedintele - Director general conduce activitatea  casei de asigurări de sănătate şi este numit pe baza de concurs, prin ordin  al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Preşedintele - director general devine membru de drept al consiliului de admnistraţie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia.

(2) Prin Ordin al Presedintelui CNAS pot fi numite temporar, cu delegatie in conditiile legii, persoane care sa asigure conducerea casei de asigurari;

(3) Între CNAS si Presedintele- Director General  al casei de asigurări de sănătate – manager al sistemului la nivel local se încheie un contract de management , pentru un mandat de patru ani;

(4) Presedintele - Director general al casei de asigurări este ordonator de credite în condiţiile legii;

(5). Preşedintele - Director general se numeşte pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului  şi se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior,  cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. Directorul general  are obligaţia de a depune declaraţie de interese si declaraţie de avere. Modelul declaraţiei de interese se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS.

(6) Salarizarea şi celelalte drepturi ale Preşedintelui-Director general se stabilesc prin contractul de management.

 
ART. 17

            Preşedintele - Director general al casei de asigurări de sănătate are următoarele atribuţii:

 1. aplică normele de gestiune, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
 2. organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
 3. organizează şi coordonează activitatea de urmarire  şi control a colectării contribuţiilor la fond;
 4. propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită potrivit legii;
 5. stabileşte modalitatea de contractare, cu respectaerea contractului-cadru si a Normelor metodologice de aplicare ale acestora ;
 6. organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare ale acestora;
 7. supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial si prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii ;
 8. numeşte , sancţionează si eliberează din funcţie personalul casei de asigurări de sănătate;
 9. administrează bunurile mobile si imobile dobândite de casa de asigurări în condiţiile legii;
 10. reprezintă casa de asigurări în relaţiile cu terţii;
 11. asigură elaborarea statutului propriu cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale statului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale statutului-cadru aprobat de CNAS;
 12. convoacă consiliul de administraţie;
 13. conduce sedinţele consiliului de administraţie ;
 14. respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
 15. asigura aducerea la indeplinire a planului de management asumat la momentul numirii in functie;
 16. alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, de prezentul  Statut si de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

    

ART. 18

(1)  Pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor sale ca ordonator de credite, Preşedintele - Director General emite decizii.

(2)  Preşedintele - Director General al casei de asigurări de sănătate poate delega atributiile , în totalitate sau in parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurari de sanatate, temporar, in situatii temeinic justicate, numai cu aprobarea prealabila a Presedintelui CNAS.

   

ART. 19

            Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al casei de asigurări de sănătate propus de  Preşedintele - Director General în calitate de ordonator de credite este definitivat de către Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice în vigoare şi normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finanţelor.

 

 

CAP. V

Incompatibilităţi

  

 

ART. 20

            (1)  Membrii consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate, precum şi personalul angajat al casei de asigurări de sănătate, indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice , autorităţilor  de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurari sociale de sănătate  ale caror servicii se decontează din fond, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, colegiul judeţean al medicilor din cadrul CMDR, colegiul judeţean al medicilor dentişti în cadrul CFR, colegiul judeţean al  farmaciştilor, organizaţiilor centrale şi locale ale OAMMR, organizaţiilor centrale şi locale ale OBBC sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări farmaceutic sau de aparatură medicală. Personalului din cadrul casei de asigurări de sănătate cu statut de funcţionar public îi sunt aplicabile şi dispoziţiile  legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

            (2) Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii consiliului de administraţie ai casei de asigurări, precum şi de catre personalul angajat casei de asigurări, de părţi sociale, acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaţii contractuale cu casa de asigurări. Aceasta dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv al persoanei în cauză.

            (3)  Membrii consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul IV inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la adoptarea hotărârilor.

.

 

ART. 21

            Membrii consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate pe perioada exercitării mandatului, nu pot fi salariaţi ai acestei instituţii cu exceptia preşedintelui – director general şi nu pot ocupa funcţii în cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. 

 

 

CAP. VI

Drepturi salariale

 

ART. 22

 

    (1)  Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, precum şi alte funcţii din casa de asigurări se va face potrivit prevederilor legale in vigoare.

  (2) Angajarea personalului în cadrul casei de asigurări de sănătate se face prin concurs cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici,  republicată  cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Personalului casei de asigurări îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinaţie, în condiţiile legii.

               

ART. 23

    Evaluarea şi avansarea personalului numit în funcţii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicată  cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 24

    Statul de funcţii al casei de asigurări de sănătate,  se aprobă anual de Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonator principal de credite.

 

CAP. VI

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

ART. 25

            Casa de asigurări de sănătate, va lua măsuri pentru asigurarea standardelor de calitate ale serviciilor medicale contractate pentru asiguraţii proprii.

 
ART. 26

            Personalul casei de asigurări de sănătate va fi cuprins şi va participa la  programele de pregătire şi perfecţionare continuă organizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin structurile specializate ale acesteia.

 

Fișiere atașate