Atributiile Casei de Asigurari de Sanatate

     1. Finanţează ocrotirea sanatatii populatiei din raza administrativ-teritorială de compentenţă, prin care se asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza;

2. Protejează asiguratii fata de costurile serviciilor medicale în caz de boala sau accident;

3. Asigură protectia asiguratilor în mod universal, echitabil si nediscriminatoriu în conditiile utilizarii eficiente a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

4. Administrează bugetul propriu;

5. Înregistrează şi actualizează datele referitoare la asiguraţi şi asigura comunicarea lor către  C.N.A.S.;

6. Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a celui de rectificare a bugetului anual;

7. Publica execuţia bugetară pe capitole şi subcapitole pentru anul următor;

8. Furnizează  gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

  9. Administrează  bunurile  casei de asigurări de sanatate Teleorman, conform prevederilor legale;

 10. Negociază şi contractează serviciile medicale, medicamentele şi  dispozitivele  medicale cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile contractului cadru şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia;

      11. Decontează serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale, contractate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale în condiţiile Contractului-cadru şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia;

  12. Monitorizează  numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

 13. Asigură, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;

14. Efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi evaluarea interesului manifestat de aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale;

15. Monitorizează şi controlează modul de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

16. Foloseşte mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;

17. Organizează şi efectuează controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor în baza contractelor de furnizare servicii încheiate;

18.  Elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor al CAS Teleorman;

19.   Exercită alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătaţii.

 

Atributiile Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman

    1.     Aprobă proiectul statutului propriu elaborat în baza statutului – cadru;

  2.  Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual aferent Fondului de asigurări sociale de    sănătate;

  3.    Aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de  Directorul General;

 4.  Avizează politica de contractare propusă de  Directorul General, cu respectarea contractului cadru;

 5.    Avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare;

  6.   Avizează strategia de promovare a imaginii casei de asigurari de sănătate;

    7.   Exercită alte atribuţii prevăzute de lege;

 8.   Avizeaza criteriile de prioritizare pentru emiterea deciziilor de acordare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale.

 

  Secretariatul Consiliului de Administratie  are urmatoarele atributii:

 1. Asigură evidenţa şi păstrarea documentelor şi a corespondenţei primite şi emise de Consiliul de Administraţie;
 2. Urmăreşte respectarea termenelor de întocmire şi prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administraţie;
 3. Asigură transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului de Administraţie şi difuzarea materialelor cu cel putin 5 zile înaintea fiecărei şedinte;
 4. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, a membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi transmiterea acestora către structura responsabilă pentru postarea pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate, conform legii;
 5. Pregăteşte materialele pentru şedintele Consiliului de Administraţie potrivit ordinii de zi stabilite;
 6. Asigură consemnările desfăşurării şedintelor Consiliului de Administraţie în Registrul de procese verbale şi pe suport magnetic, redactând procesul verbal;
 7. Furnizează informaţiile şi documente solicitate de membrii  Consiliului de Administraţie;
 8. Redactează hotararile Consiliului de Administratie.

 

 Directorul General este preşedintele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman , conduce activitatea Casei de Asigurări de Sănătate  Teleorman şi este numit, pe bază de concurs sau cu delagare, prin Ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

 1.  Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman este ordonator terţiar de credite în condiţiile legii şi în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
 2. Pentru punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, precum şi pentru exercitarea atribuţiilor care ii revin, potrivit actelor normative in vigoare, Directorul General emite decizii.
 3. Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman poate delega, în condiţiile legii, atribuţii de reprezentare unuia dintre directorii executivi, cu aprobarea prealabila a Presedintelui CNAS, in conformitate cu prevederile Statului CNAS, aprobat prin HG nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate   are următoarele atribuţii:

 1. Atribuţiile  directorului general al Casei de Asigurări  de Sanatate Teleorman sunt stabilite prin statutul-cadru şi contractul de management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.
 2. Directorul general al Casei de Asigurări de Sanatate Teleorman, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractul de management.
 3. Atribuţiile principale ale   directorului general, manager al sistemului la nivel local, sunt:
  1. aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi funcţionare şi procedurile administrative unitare;
  2. organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
  3.   organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor pentru concedii si indemnizatii de 0,85%;
  4. propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare;
  5. stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
  6. organizează împreună cu alte structuri abilitate controale, privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
  7. supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
  8. numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul  Casei de Asigurări de Sanatate Teleorman .
 4. Răspunde pentru gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman , conform mandatului încredinţat;
 5. Realizează planul de management şi urmăreşte execuţia obiectivelor acestuia;
 6. Răspunde pentru realizarea indicatorilor de performanţă in contractul de management;
 7. Elaborează şi aplică politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman , în concordanţă cu strategia CNAS, conform mandatului încredinţat;
 8. Stabileşte şi urmăreşte realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, salariaţi ai Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia;
 9. Răspunde pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, asigurând o bună gestiune a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, în limita mandatului încredinţat;
 10. Nu transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din mandatul încredinţat şi din prezentul contract de management decât în situaţii justificate şi cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS;
 11. Respectă atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;
 12. Răspunde pentru angajarea şi utilizarea fondurilor în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
 13. Reprezintă Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în raporturile cu terţii;
 14. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman;
 15. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, conform competenţelor sale, în condiţiile legii;
 16. Prezintă trimestrial preşedintelui CNAS situaţia economico-financiară a Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor, a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;
 17. Stabileşte şi ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, privind protecţia civilă, securitatea la incendii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;
 18. Dă dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, sub rezerva legalităţii lor;
 19. Răspunde de aplicarea normelor de gestiune, regulamentelor de organizare şi de funcţionare şi procedurilor administrative unitare, potrivit legii;
 20. Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman;
 21. Asigură elaborarea Statutului propriu al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ale Statutului CNAS şi ale Statutului-cadru aprobat de CNAS;
 22. Convoacă Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, conduce şedinţele acestuia şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 297 din Legea nr. 95/2006, republicată;

 

 1. Desemnează ca înlocuitor pentru perioadele în care nu este prezent în Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, prin decizie, unul dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS, potrivit Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Îndeplineşte toate demersurile, în limita sa de competenţă, pentru respectarea drepturilor asiguraţilor;
 3. Răspunde pentru organizarea şi derularea procesului de contractare, cu respectarea contractului-cadru şi în limitele mandatului încredinţat;
 4. Organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
 5. Organizează, planifică, coordonează, controlul şi evaluarea activităţii tuturor structurilor din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman;
 6. Implementează sistemul de control managerial intern la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman;
 7. Exercită atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii terţiari de credite;
 8. Acordă audienţe în cadrul programului stabilit;
 9. Numeşte în condiţiile legii, purtătorul de cuvânt al instituţiei, ofiţerul cu securitatea, consilierul etic, responsabilul cu accesul la informaţiile de interes public precum si responsabilul cu (DPO) protectia datelor la nivelul institutiei;
 10. Exercită alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Control:

 

1. Întocmeşte până la data stabilită de către DGMCA planul de activităti, pe care îl supune aprobării preşedintelui - director general în vederea transmiterii spre avizare DGMCA;

2. Actualizează planul de activităti în funcţie de rezultatele obtinute, de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale preşedintelui - director general;

3. Efectuează actiuni de control conform legii şi normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin al presedintelui CNAS;

4. Constată contraventiile si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 47 si art. 48 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, respectiv art. 312 si art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5. Efectuează acţiuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea Programelor Naţionale de Sănătate Curative conform obligaţiilor prevăzute în Normele Tehnice de aplicare a Programelor Naţionale de Sănătate Curative;

6. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către  directorul general al casei de asigurări de sănătate şi repartizate spre soluţionare compartimentului de control;

7. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către DGMCA, transmise spre soluţionare de către aceasta;

8. În baza actelor de control întocmite, prezintă  directorului general spre aprobare constatările, concluziile şi măsurile ce se impun;

 

9. Urmăreşte modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de  directorul general;

10. Efectuează controale la solicitarea DGMCA şi dispuse de  directorul general;

11. Întocmeşte periodic rapoartele privind activitatea desfăşurată, conform solicitărilor  şi/sau prevederilor legale în vigoare.

 

 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului  Resurse Umane:

 1. Face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal în ceea ce priveşte numărul de posturi pe structura CAS Teleorman;
 2. Realizează studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru CAS Teleorman, în scopul optimizării activităţii compartimentelor de specialitate;
 3. Întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite organigrama şi statul de funcţii al CAS Teleorman;
 4. Colaboreaza, împreuna cu serviciile de specialitate , la elaborarea  proiectul Statutului propriu, cu respectarea  prevederilor legale  in vigoare si ale Statutului  cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
 5. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pe baza ROF şi Regulamentului Intern al CAS Teleorman;
 6. Urmăreşte întocmirea fişei postului pentru personalul CAS Teleorman, colaborând în acest sens cu toate direcţiile şi structurile CAS Teleorman responsabile pentru realizarea fişei postului pentru personalul din structura proprie;
 7. Ţine evidenţa funcţiilor publice şi a tuturor funcţionarilor publici din cadrul CAS Teleorman, pe portalul de management, conform instrucţiunilor ANFP;
 8. Reactualizează permanent portalul de evidenta si  management de la nivelul ANFP pentru  personalul propriu al CAS Teleorman şi răspunde pentru asigurarea corelatie între portal, statul de funcţii şi actele administrative;
 9. Întocmeşte documentaţia  necesara pentru organizarea, desfasurarea si participarea  la concursurile  organizate  pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante  din cadrul institutiei;
 10.  Participa la organizarea  si  coordonarea activitatilor  de recrutare si selectare  a personalului;
 11. Derulează activitatile specifice  managementului  functiei publice, respectiv a managementului de natura contractuala;
 12. Transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, conform legii şi orice altă situaţie solicitată;
 13. Transmite modificările intervenite în structura posturilor către MFP, ANFP şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, conform prevederilor legale în vigoare;
 14. Colaborează direct cu ANFP în domeniul gestionării resurselor umane şi a funcţiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate, urmărind respectarea principiilor legale care stau la baza funcţiilor publice şi carierei funcţionarilor publici;
 15. Asigură monitorizarea activităţii de evaluare anuală a activităţii funcţionarilor publici, atât în vederea acordării drepturilor salariale corespunzătoare performanţelor profesionale individuale, cât şi ca modalitate de creştere a motivaţiei în muncă a salariaţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 16. Asigură gestionarea sistemului de evaluare a performanţelor individuale şi de stabilire a salariilor de bază urmărind aplicarea unitară a legislaţiei privind stabilirea drepturilor salariale de către CAS Teleorman;
 17. Asigură îndeplinirea măsurilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
 18. Întocmeşte deciziile de încadrare/numire, promovare, precum şi a celor ce vizează orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă, şi/sau de modificare a raporturilor de serviciu şi comunică salariaţilor;
 19. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi transmiterea către direcţia responsabilă pentru postarea pe site-ul CAS Teleorman, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), conform legii;
 20. Asigură păstrarea şi completarea registrului declaraţiilor de avere, respectiv interese;
 21. Realizează propuneri privind promovarea personalului CAS, având în vedere cerinţele specifice de ocupare prevăzute de lege, necesităţile CAS Teleorman, standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului (în condiţiile legii) pe baza sumelor aprobate în buget cu această destinaţie;
 22. Întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale ale angajaţilor CAS Teleorman;
 23. Eliberează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii CAS Teleorman şi membrii Consiliului de administraţie;
 24. Întocmeşte dosarele de pensionare pentru salariaţii CAS Teleorman, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 25. Gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici în condiţiile prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. Verifică documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a concediilor de odihnă, concediilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor concedii, pentru salariaţii CAS Teleorman;
 27. Întocmeşte documentaţia specifică conform legislaţiei în vigoare, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale ale salariaţilor CAS Teleorman (prin examinare, testare, concurs), şi asigură legătura cu persoanele din afara unităţii privind cererile de angajare, întocmind dosarele cu actele necesare pentru concurs aflate în evidenţă, în condiţiile legii;
 28. Asigură evidenţa la zi operativă a datelor personalului CAS Teleorman (funcţionari publici şi personal contractual);
 29. Asigură monitorizarea aplicării legislaţiei privind funcţia publică şi a funcţionarilor publici în cadrul CAS Teleorman;
 30. Stabileşte salariile de bază precum şi alte drepturi salariale ale personalului din aparatul propriu la angajare, promovare, sau urmare a altor dispoziţii legale în materie;
 31. Stabileşte cuantumul sporurilor de natură salarială în conformitate cu actele normative în vigoare;
 32. Întocmeşte statele de plată pentru drepturile băneşti cuvenite salariaţilor CAS Teleorman sau a persoanelor din afara unităţii (membrilor CA, reprezentanti ANFP), cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 33. Întocmeşte şi depune în termen declaraţiile lunare, trimestriale sau anuale aferente salariilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 34. Întocmeşte şi depune situaţiile statistice privind numărul mediu al salariaţilor, veniturile salariale, conform legislaţiei în vigoare;
 35. Urmareste încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune   bugetara din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, astfel incat plata  sa fie  cea corecta  si sa corespunda  naturii cheltuielilor respective;
 36. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale a bugetului de  stat;
 37. La solicitarea salariaţilor, eliberează adeverinţele referitoare la veniturile încasate sau contribuţiile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 38. Asigură şi monitorizează aplicarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANFP  nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de către functionarii publici și a implementarii procedurilor disciplinare şi raportarea anexelor cu validarea acestora pe Platforma Consilier etic a ANFP conform campaniilor/sesiunilor deschise periodic  (trimestrial/semestrial), potrivit art.6 din Ordinul ANFP nr.4106/26.11.2015;
 39. Asigură şi monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici în cadrul CNAS;
 40. Participa la elaborarea Codului de Conduita propriu pentru functionarii publici al Casei de Asigurari de Sănătate Teleorman;
 41. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul CNAS, conform legislaţiei in vigoare;
 42. Transmite rapoartele la CNAS şi ANFP, la termenele şi în forma standard stabilite de aceasta, conform legislaţiei în vigoare;
 43. Realizează propuneri privind programul de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul CAS, aprobat de conducerea CNAS şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestui program;
 44. Realizează demersurile legale in ceea ce priveste organizarea si coordonarea activitatii de formare profesionala si indrumare metodologica pentru personalul CAS Teleorman respectiv:
  1. Gestionează completarea de catre intreg personalul a chestionarelor transmise de CNAS in vederea identificarii nevoilor de perfectionare, finalizate cu  Rapoartele Directorilor Executiv si a Raportului Directorului General al Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman in vederea elaborarii planului anual de pregatire si formare profesionala;
  2.  Gestioneaza participarea salariatilor la cursuri, transmite confirmarile de participare, urmareste primirea adeverintelor, diplomelor de participare;
  3. Transmite la compartimentul de coordonare al instruirii din cadrul DRUSEP-CNAS, feed-back-urile  completate pentru salariatii care au participat la cursuri, in termenele stabilite de  CNAS;
 45. Asigură întocmirea, verificarea şi centralizarea monitorizării cheltuielilor de personal de la CAS Teleorman precum şi înaintarea acesteia în termen la CNAS;
 46. Întocmeşte rapoartele  specifice si chestionarele  statistice pentru:
 1. Gestioneaza si evidentiaza emiterea, actualizarea si arhivarea diferitelor documente si acte, ordine, decizii, instructiuni, adeverinte de salarii, concedii de odihna si medicale, condici de prezenta, pontaje, fise de evaluare a performantelor profesionale individuale, fise de post, procese verbale, note de lichidare, contractele de munca ale salariatilor, Registrul de evidenta al salariatilor;
 2. Identifica  noi activitati procedurabile urmare implementarii unor  activitati sau unor modificari legislative dupa care se va  emite procedura operationala pentru activitatea procedurabila identificata;
 3. Respecta termenele de raportare a datelor specifice in activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfectionare;

 

 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Tehnologia Informatiei

 

 1. Administrează serverele de baze de date proprii, aplicaţii, comunicaţii;
 2. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul (computere, imprimante) din cadrul CAS Teleorman;
 3. Configurează cu aplicaţii şi sisteme de operare staţiile de lucru din cadrul compartimentelor CAS Teleorman;
 4. Instalează şi configurează programele de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere;
 5. Realizează monitorizarea funcţionalităţii programelor antivirus;
 6. Realizează identificarea, evaluarea/estimarea si managementul riscurilor IT;
 7. Verifică respectarea de către personalul CAS Teleorman  a procedurii securitatea sistemului informatic al CAS Teleorman;
 8. Împlementează şi urmăreşte funcţionarea sistemului  de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
 9. Administrează serverele CAS Teleorman: proxy, router care asigură legătura reţelei cu serverele din Data Center;
 10.  Administrează sistemul de back-up al CAS Teleorman;
 11.  Aplică procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
 12.  Asigură asistenţă tehnică în vederea desfăşurării în condiţii optime a videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
 13.  Asigură administrarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatare,  întreţinerea în conformitate cu cerinţele exprimate de utilizatorii din cadrul departamentelor casei de asigurări de sănătate;
 14.  Realizează prelucrări de date informatice, la solicitarea a departamentelor de specialitate din cadrul CAS Teleorman, în colaborare cu acestea, în vederea obţinerii de informaţii pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic;
 15.  Asigură asistenţă în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul CAS Teleorman;
 16.  Asigură administrarea aplicaţiei de legislaţie (LEGIS);
 17.  Formulează specificaţiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT;
 18.  Administrează site-ul http (www.casan.ro/castr);
 19.  Postează, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea compartimentelor de specialitate, informaţiile de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CAS Teleorman;
 20.  Administrează serviciile de internet utilizate de CAS Teleorman
 21.  Concepe şi implementează împreună cu angajaţii CAS Teleorman politici de securitate IT;
 22.  Supraveghează buna funcţionare a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
 23.  Asigură comunicaţia cu serverele PIAS CNAS prin dispozitivele dedicate acestui scop din Data Center;
 24.  Asigură gestionarea informatică a utilizatorilor CAS Teleorman şi a drepturilor de acces în reţeaua informatică a CAS Teleorman şi în sistemul PIAS; 
 25.  Analizează problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau de catre furnizori/asigurati împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia Informaţiei şi în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS Teleorman le transmite către IT  CNAS/producătorului de soft în vederea rezolvării;
 26.  Asigură generarea de noi nomenclatoare, impusă de  modificări ale listelor de medicamente, necesare  aplicaţiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale  farmaceutice, şi dispozitive medicale;
 27.  Asigură condiţiile tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare carduri naţionale şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cat si instruirea operatorilor CEAS desemnati;
 28.  Prelucrează datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor;
 29.  Inregistreaza certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, existente în SIUI şi generează serii de licenţă pentru noii furnizori intraţi în contract;
 30.  Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii informatice;
 31.  Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în condiţiile legii;
 32.  Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse;
 33.  Participă la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivel CAS Teleorman;
 34. Colaborează cu celelalte compartimente/birouri/servicii în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 35. Furnizează, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie ai CAS si CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente;

 

 

 Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentul  Juridic  Contencios  si Administrativ:

 

1. Avizează din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative, a proiectelor de acte administrative iniţiate de compartimentul Juridic şi Contencios, precum şi de celelalte structuri de specialitate din cadrul CAS;

2. Avizează pentru legalitate deciziile directorului general al CAS;

3. Avizează pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, numirea în funcţie, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din CAS  Teleorman emise de compartimentul Resurse Umane;

4. Avizează pentru legalitate deciziile privind efectuarea acţiunilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local dispuse de preşedintele CNAS si/sau de directorul general al CAS Teleorman, elaborate de structura de specialitate. Se va aviza de legalitate dispoziţia de serviciu conform Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013;

5. Avizează pentru legalitate deciziile privind metodologiile, normele, regulamentele şi procedurile unitare de lucru pentru activităţile elaborate de structurile de specialitate din cadrul CAS Teleorman;

6. Informează conducerea CAS Teleorman cu privire la actele normative aplicabile domeniului de activitate al CAS Teleorman;

7. Avizează pentru legalitate documentele emise de CAS Teleorman, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului CAS Teleorman;

8. Acordă consultanţă, pe domeniul specific de competenţă, la negocierea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de CAS Teleorman, indiferent de natura juridică şi obiectul contractului;

9. Reprezintă şi asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale CAS Teleorman  în faţa instanţelor de judecată de toate gradele în care CAS Teleorman este parte;

10. Redactează şi întocmeşte, în baza documentelor şi a punctelor de vedere puse la dispoziţie de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată de toate gradele, în toate fazele procesuale şi, după caz, exercită căile de atac ordinare şi extraordinare pentru apărarea intereselor CAS Teleorman, în cauzele în care aceasta este parte;

11. Urmăreşte şi ţine evidenţa numărului de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în care CAS Teleorman este parte;

12. Participă, alături de reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate pe domeniul de competentă specific, la expertize judiciare în care CAS Teleorman este convocată de către experţii judiciari, în cauzele în care CAS Teleorman este parte;

13. Transmite structurilor de specialitate hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în contradictoriu cu CAS Teleorman, în vederea punerii acestora în executare;

14. Reprezintă interesele legitime ale CAS Teleorman, alături de reprezentanţi ai structurilor de specialitate, după caz, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale, precum şi în relaţiile cu terţii - persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza mandatului acordat de directorul general al CAS Teleorman, pe domeniul de competenţă specific;

15. Analizează şi soluţionează sub aspect juridic petiţiile adresate CAS Teleorman şi repartizate compartimentului Juridic şi Contencios de către directorul general al CAS Teleorman;

16. Îndrumă, pe domeniul de competenţă specific, structurile de specialitate ale CAS Teleorman, la solicitarea acestora, în vederea aplicării unitare a actelor normative în vigoare, precum si a practicii instanţelor de judecată;

17. Participă în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea actelor administrative si/sau analiza proiectelor de acte normative care au incidenţă în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt:

 

A.         Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Structurii Relaţii Publice

 

 1. Monitorizează apariţiile Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman în presă;
 2. Elaborează zilnic revista presei;
 3. Realizează periodic analiza de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate  Teleorman    în presă;
 4. Asigură afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public pe site-ul CAS Teleorman;
 5. Colaborează cu toate structurile CAS Teleorman în vederea identificării informaţiilor cu valoare de ştire;
 6. Organizează şi desfăşoară activităţi de asigurare a accesului la informaţii de interes public, conform prevederilor legale în vigoare:
 7. Organizează şi desfăşoară activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare:
 8. Organizează şi desfăşoară activităţi de informare a publicului prin TELVERDE şi biroul de informaţii;
 9. Elaborează sintezele periodice privind solicitările primite de la asiguraţi prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petiţiilor, în scopul informării conducerii;
 10.  Elaborează materialele informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate şi activitatea specifică a CAS Teleorman.

 

 

B.         Activităţile şi operaţiunile specifice Purtătorului de Cuvânt al CAS Teleorman

 

 

Activitatea Purtătorului de Cuvânt al CAS Teleorman este direct subordonată conducerii instituţiei şi se exercită de către acesta în baza deciziei de numire a  Directorului General al CAS Teleorman;

 

Activitatile si operatiunile specifice directorului  Directiei Economice:

1. asigurarea realizarii obiectivelor specifice directiei economice, cuprinse in strategia si programele Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman;

2. organizarea activitatii  privind elaborarea si revizuirea procedurilor operationale interne de lucru precum si monitorizarea aplicarii acestora de catre structurile din subordine;

3. organizarea activitatii privind elaborarea si revizuirea Registrului de riscuri – sectiunea economica;

4. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea tuturor activitatilor specifice compartimentelor din subordine;

5. organizarea si implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;

6. organizarea si implementarea sistemului informatic unic integrat (SIUI) la nivelul tuturor structurilor din subordine;

7.organizarea activitatilor cu privire la inregistrarea, verificarea, prelucrarea, evidenta decontarea si corespondenta documentelor privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

8. elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli in baza propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul  Casei de Asigurari de Sanatate;

9. coordonarea realizarii executiei bugetare pentru toate capitolele prevazute in buget;

10. organizarea si asigurarea evidentei contabile conform legislatiei in vigoare;

11. organizarea activitatii de evidentiere in contabilitate a tuturor operatiunilor legate de decontarile externe;

12. organizarea si asigurarea efectuarii platilor datorate conform legii, in limitele creditelor bugetare aprobate si la termenele prevazute in angajamentele legale;

13. organizarea  exercitarii controlului financiar preventiv propriu, conform legii;

14. organizarea si coordonarea colectarii, prelucrarii si integrarii datelor, din directia economica, necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de management;

15. asigurarea respectarii disciplinei financiare;

16. elaborarea programului anual de achizitii publice;

17. organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului;

18. organizarea si implementarea planului de masuri privind arhivarea documentelor existente la nivelul CAS conform legii;

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Biroului Buget, Financiar , Contabilitate

1. conducerea evidentei contabile in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, asigurand prelucrarea, prezentarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia financiara, atat pentru cerintele interne cat si pentru organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

2. organizarea si conducerea contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor   incasate, precum si angajamentelor si a platilor efectuate, conform bugetului aprobat;

3. inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor patrimoniale;

4. inregistrarea rezultatului inventarierii si completarea registrului inventar cu rezultatele obtinute ca urmare a operatiunii de inventariere;

5. inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor privind platile furnizorilor de servicii medicale sau de bunuri si servicii pentru functionarea institutiei cat si platile externe;

6. intocmirea, editarea si pastrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

7. asigurarea intocmirii, circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;

8. intocmirea, la termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, a balantelor de verificare a conturilor analitice si sintetice;

9. intocmirea contului de executie referitor la venituri si cheltuielile efectuate pentru servicii medicale precum si cele de administrare a fondului;

10. intocmirea situatiilor financiare si depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

11. urmarirea incasarii debitelor provenite din activitatea de control si alte debite;

12. intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al CAS  pe baza propunerilor structurilor de specialitate din cadrul institutiei precum si proiectul de rectificare a acestuia;

13. urmarirea incadrarii platilor nete de casa in limitele bugetului aprobat;

14. intocmirea facturilor catre Casa de Pensii pentru recuperarea sumelor aferente accidentelor de munca;

15. asigurarea fazei finale a executiei bugetare (plata cheltuielilor bugetare);

16. organizarea si evidenta angajamentelor bugetare si legale;

17. intocmirea si transmiterea lunara a solicitarilor de deschidere de credite bugetare;

18. asigurarea distribuirii catre furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (retete, concedii medicale, bilete de trimitere);

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Biroului Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale:

 1. organizarea activitatii de evidenta si gestiune asigurati in vederea transmiterii datelor actualizate la nivelul tuturor structurilor din casa de asigurari;
 2. inregistrarea, prelucrarea si evidenta documentelor justificative privind stabilirea calitatii de asigurat, eliberarea de adeverinte (in lipsa cardului national) care atesta calitatea de asigurat pe baza documentelor justificative;
 3. organizarea si desfasurarea activitatilor de primire, inregistrare, verificare  din punct de vedere al  existentei, conformitatii si valabilitatii documentelor depuse in vederea eliberarii  cardului european si a celui national de asigurari sociale de sanatate;
 4. tine evidenta problemelor ridicate de asigurati, intocmind analize periodice referitoare la acestea, comunicandu-le la solicitarea conducerii CAS;
 5. primirea, verificarea si inregistrarea declaratiilor lunare privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii de la persoanele prevazute la art.1 alin.2 din prevederilor OUG 158/2005;
 6. stabilirea cuantumului contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art.1 alin.2 din prevederilor OUG 158/2005 si intocmirea dispozitiilor de incasare catre casierie conform legii;
 7. intocmirea rapoartelor pe domeniul de activitate si prezentarea acestora la solicitarile conducerii CAS Teleorman; 
 8. urmarirea incasarii veniturilor FNUASS reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele prevazute la art.1 alin.2 din prevederilor OUG 158/2005;
 9. primirea, verificarea, inregistrarea, evidenta si solutionarea cererilor depuse de angajatori sau asimilatii acestora pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii;
 10. primirea, verificarea, inregistrarea, evidenta si solutionarea cererilor depuse de persoanele prevazute la art. 23 si 32 din OUG nr. 158/2015 reprezentand indemnizatii de concedii medicale;
 11. verificarea documentatiei depuse de asigurati in vederea emiterii cardurilor europene de asigurari de sanatate;
 12. emiterea cardurilor europene si gestionarea cardurilor returnate la CAS;

 

Activitatile si operatiunile specifice care se desfasoara la nivelul Compartimentului Achizitii  Publice:

1. organizarea si coordonarea activitatii de achizitii publice de bunuri, servicii si lucrari realizate pentru CAS Teleorman

2. redactarea planului anual de investitii conform legii ;

3. intocmirea programului anual de achizitii cu incadrarea in bugetul aprobat si  monitorizarea derularii acestuia precum si modificarea lui ori de cate ori este nevoie ;

4. utilizarea conform legii a modalitatilor de atribuire online sau offline a contractelor;

5. participarea la  elaborarea caietului de sarcini ,a documentatiei de atribuire, alegerea si implementarea criteriului de atribuire, de calificarea a operatorilor economici, evaluarea ofertelor, elaborarea si transmiterea comunicarilor catre operatorii economici, elaborarea clauzelor contractuale, administrarea contestatiilor, elaborarea dosarului achizitiei publice respectarea obligatiilor si drepturilor in relatia cu institutiile supraveghetoare;

6. intocmeste raportarea anuala catre ANRMAP privind atribuirea contractelor;

7. asigura utilizarea  Sistemului  Electronic de Achizitii Publice si confidentialitatea parolelor de acces in sistem;

8. asigura aplicarea  prevederilor legale in vigoare privind componenta si activitatea comisiei de evaluare a ofertelor,asigurand inclusiv confidentialitatea si impartialitatea membrilor ;

 

          Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Logistică si Patrimoniu:

1. organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere , efectuare de reparaţii curente şi capitale în cadrul instituţiei ;

2. organizarea şi coordonarea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului ;

3. organizarea , administrarea şi asigurarea protecţiei fondului arhivistic al instituţiei , conform legilor în vigoare şi Nomenclatorului arhivistic aprobat ;

4. organizarea şi coordonarea activităţii de întreţinere, funcţionare , reparare , utilizare şi conservare a parcului auto al instituţiei ;

5. elaborarea planului de pază al obiectivului şi bunurilor din cadrul instituţiei ;

6. monitorizarea repartizării salariaţilor şi a mijloacelor fixe în spaţiile de lucru din sediu ;

7. organizarea şi monitorizarea activităţii de efectuare a cheltuielilor curente de funcţionare de natură administrativă ;

8. organizarea şi monitorizarea verificării , exploatării corecte , reglării , întreţinerii şi reparării instalaţiilor , dotărilor şi echipamentelor tehnologice , conform prescripţiilor din Cartea Tehnică a Construcţiei ;

9. asigurarea respectării normelor de protecţia muncii , prevenirea şi stingerea incendiilor,gestionarea situatiilor de urgenta ;

10. asigurarea recepţionării , manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor din dotare conform legii;

11. asigurarea gestionarii judicioase a cheltuielilor materiale ale CAS,conf. Ord.1792/2002, pe baza bugetului aprobat de ordonatorul de credite, in urma procedurilor de achizitii  legal aplicate si a contractelor incheiate, asigura intocmirea angajamentelor anuale, propunerilor de angajare a cheltuielilor si ordonantarilor la plata a  facturilor primite ;

12. asigura organizarea activitatii de colectare a deseurilor selective conform Legii 132/2010;

 

Activitatile si operatiunile specifice Directorului  Direcţiei  Relaţii Contractuale:

1. organizeaza, planifica coordoneaza si evalueaza activitatiile specifice din subordine;

2. organizeaza  activitatile priviind elaborarea si revizuirea procedurilor operationale interne de lucru;

3. organizeaza activitatile priviind elaborarea si revizuirea registrului de riscuri – sectiunea relatii contractuale;

4. asigura realizarea obiectivelor specifice ,cuprinse in strategia si programele CAS Teleorman;

 5. elaboreaza si supune spre aprobare Presedintelui–Director general strategia de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale si asigura punerea in aplicare a acesteia;

6. organizeaza activitatea Comisiilor de la nivelul CAS si a Comisiilor mixte cu privire  la punerea in aplicare a prevederilor actelor normative in vigoare in legatura cu stabilirea necesarului de furnizori, necesarul de servicii medicale si necesarul de medici;

7. organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatiile priviind negocierea, contractarea, modificarea, derularea si incetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

8. organizeaza si asigura activitatea de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei depusa de furnizori in vederea incheierii contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

9. organizeaza, coordoneaza, controleaza si evalueaza activitatiile priviind incheierea conventiilor priviind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala si recunoasterea biletelor de trimitere pentru internare precum si incheierea conventiilor priviind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenta ;

10. organizeaza si gestioneaza baza de date priviind evidenta contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

11. organizeaza activitatea priviind primirea,inregistrarea,verificarea si validarea (cu ajutorul SIUI) din punct de vedere al respectarii clauzelor contractuale a raportarilor lunare privind serviciile medicale ,medicamentele si dispozitivele medicale realizate si transmise in SIUI  de furnizori in baza contractelor incheiate;

12. organizeaza si asigura activitatea de primire ,inregistrare ,verificare din punct de vedere al existentei,conformitatii si valabilitatii raportarilor depuse/transmise  de furnizori in vederea decontarii serviciilor medicale ,medicamentelor si dispozitivelor medicale prestate in baza contractelor incheiate cu ajutorul SIUI;

13. organizeaza si monitorizeaza activitatile de verificare a existentei angajamentelor legale,a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective, raportate in SIUI;

14. organizeaza desfasurarea activitatilor privind angajarea si lichidarea  serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale;

15. indeplineşte sarcini şi atribuţii ce-i revin conform delegării de competenţă primite de la Preşedintele - Director General al CAS Teleorman, în conformitate cu Normele aprobate de CNAS;

16. sesizează la Direcţia de resort din cadrul C.N.A.S despre situaţiile apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea îmbunătăţirii Contractului-cadru;

17. aplicarea regulametelor din  domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala precum si acordurilor, protocoalelor, conventiilor si intelegerilor cu prevederi in domeniul sanatatii la nivelul CAS in vederea fundamentarii operatiunilor de decontare;

18. constituirea si administrarea  bazei de date referitoare la evidenta asiguratilor cetateni romani care au beneficiat de servicii medicale in afara tarii si cetateni ai altor state beneficiari ai serviciilor medicale in Romania prin aplicarea regulamentelor din domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala precum si  acordurilor, protocoalelor, conventiilor si intelegerilor cu prevederi in domeniul sanatatii ;

19. aplicarea masurilor privind identificarea , eliminarea  si prevenirea motivelor si obstacolelor din calea liberei circulatii a serviciilor si persoanelor  conform actelor normative din domeniul asigurarilor sociale de sanatate;

20. organizarea si monitorizarea activitatii de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare aprobarii unui dispozitiv medical;

21. organizarea si monitorizarea activitatii de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei  necesare aprobarii serviciilor de ingrijiri la domiciliu;

22. organizarea si monitorizarea activitatii de redactare si eliberare a deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale, serviciilor de ingrijiri la domiciliu;

23. organizarea activitatii de inregistrare, procesare si solutionare a dosarelor de evaluare intocmite de furnizori;

 

Atributiile Compartimentului Evaluare- Contractare:

 I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale, din asistenta medicală primară si stomatologie

1. Primeşte documentele necesare în vederea încheierii de contracte  cu furnizorii din asistenta medicala primara si stomatologie;

2. Verifică existenţa tuturor documentelor necesare la dosar precum şi verificarea din punct de vedere al valabilităţii şi legalităţii acestor documente;

3. Intocmeste propunerea de angajare a unor cheltuieli referitor la asistenta medicala primara si stomatologie;

4. Întocmeşte şi perfectează contractele si actele aditionale dintre CAS Teleorman şi furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară si stomatologie;

5.Obtinerea vizelor si semnaturilor necesare ;

6 Controlează periodic şi actualizează pe parcursul derulării, contractele de furnizare de servicii medicale din asistenta primara si stomatologie;

7. Ţine evidenţa tuturor furnizorilor de servicii medicale din asistenta primara si stomatologie , aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Teleorman, creează şi întreţine baza de date a acestor furnizori;

8. Stabilirea plafonului lunar/medic dentist în limita bugetului aprobat, în vederea contractării serviciilor stomatologice;

9. Verifică rapoartarile lunare insotite de facturi ale medicilor de familie si stomatologi;

10. Incheierea conventiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii din asistenta medicala primara si stomatologie;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale, din asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

 

1. Activitate de contractare pentru servicii medicale din asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

- primirea si inregistrarea documentelor;

- verificarea documentatiei;

- calcularea valorii de contract cu incadrarea in prevederile bugetare;

- intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

- redactarea contractului (proiectului de angajament legal) ;

- obtinerea vizelor si a semnaturilor;

- inregistrarea contractului;

2. Incheierea conventiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala si recunoasterea biletelor de trimitere pentru internare;

3. Monitorizarea contractelor incheiate in vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza incheierii acestora precum si actualizarea lor  pe parcursul derularii;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate  (clinice,paraclinice si recuperare) ;

1. Activitate de contractare pentru servicii medicale din ambulatoriul de specialitate:

-primirea si inregistrarea documentelor;

-verificarea documentatiei;

- calcularea punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor de selectie:

-intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

-redactarea contractului (proiectului de angajament legal) ;

-obtinerea vizelor si a semnaturilor;

-inregistrarea contractului;

-eliberarea contractelor catre furnizori;

2. Incheierea conventiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din ambulatoriu de specialitate si recuperare;

3. Monitorizarea contractelor incheiate in vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza incheierii acestora precum si actualizarea lor  pe parcursul derularii ;

4. Introducerea contractelor, modificarilor survenite in SIUI;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de medicamente in ambulatoriu :

1. Primeste, verifică şi păstrează la nivelul compartimentului documentele necesare încheierii contractelor de furnizare medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;

2. Propune clauzele suplimentare si stabilesc forma finala de redactare a contractelor si actelor aditionale conform normelor legale in vigoare;

3. Stabileste valoarea contractelor si actelor aditionale cu repartizare pe trimestre si luni conform prevederilor Normelor Metodologice ale Contractului-cadru in vigoare si a prevederilor bugetare  anuale;

4. Colaborează cu Serviciul Medical în vederea asigurării fondurilor necesare   decontarii medicamentelor care se prescriu bolnavilor ce suferă de boli cronice cuprinse in programele nationale de sanatate pentru care se încheie acte adiţionale distincte la contractele cu furnizorii de medicamente;

5. Întocmeşte şi perfectează contractele dintre CAS Teleorman şi furnizorii de   medicamente in ambulatoriu;

6. Opereaza in SIUI datele specifice furnizorilor de medicamente in ambulatoriu, valoarea contractelor si a actelor aditionale si actualizeaza baza de date a furnizorilor cu modificarile survenite pe parcursul derularii contractelor;

7. Intocmeste propunerile de angajare a unei cheltuieli ;

8. Ţine evidenţa tuturor furnizorilor de medicamente in ambulatoriu aflati în relaţie contractuală cu CAS Teleorman pe tipuri de contracte si acte aditionale;

9. Colaborează cu Biroul Tehnologia Informatiei în vederea  întreţinerii aplicaţiilor informatice specifice;

I. Contractarea serviciilor furnizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale;

1. Activitate de contractare pentru serviciile furnizate de furnizorii de dispozitive medicale:

-primirea si inregistrarea documentelor;

-verificarea documentatiei;

-intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

-redactarea contractului (proiectului de angajament legal) ;

-obtinerea vizelor si a semnaturilor;

-inregistrarea contractului;

-eliberarea contractelor catre furnizori;

2. Monitorizarea contractelor incheiate in vederea mentinerii conditiilor care au stat la baza incheierii acestora precum si actualizarea lor  pe parcursul derularii ;

3. Introducerea contractelor, modificarilor survenite in SIUI;

 

            Evaluarea furnizorilor de servicii medicale:

1. Asigurarea secretariatului comisiilor de evaluiare care functioneaza la nivelul casei de asigurari de sanatate ;

2. Participarea prin reprezentanti la activitatea Comisiilor de evaluare si la procesul de evaluare;

3. Convocarea, de cate ori este necesar sau cand Presedintele Comisiei de Evaluare o solicita, membrilor acestor comisii (membrii din DSP si CAS)

4. Intocmirea raspunsurilor la sesizarile primite si informarea furnizorilor in privinta normativelor referitoare la evaluare si a datei cand se efectueaza evaluarea;

5. Desfasurarea activitatii de introducere a noilor furnizori in baza de date si de actualizarea modificarilor care fac obiectul  activitatii compartimentului ;

6. Gestionarea  bazei de date referitoare la evaluarea  furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice;

7. Informarea conducerii CAS de activitatea desfasurata;

8. Indeplinirea altor sarcini din dispozitia conducerii care au legatura  cu activitatea compartimentului;

9. Intocmirea si eliberarea tuturor documentelor rezultate in urma deciziilor comisiilor de evaluare;

            III. Prelucrarea statistică a datelor privind furnizorii de servicii medicale ;

IV. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor, care constituie potrivit legii secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii.

V. Arhivează documentele de la nivelul  compartimentului

 

Atributiile Compartimentului Decontare Servicii Medicale:

 II. Decontarea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară, stomatologie.

1.Primeşte si întocmeşte deconturile şi le predă Biroului Buget, Financiar Contabilitate pentru asistenţa medicală primară si stomatologică;

2. Calculează şi centralizezază numărul de puncte pentru serviciile raportate de medicii de familie si  medicii stomatologi;

3. Efectuează operaţiunile de ordonanţare la plată a serviciilor din asistenţa medicală primară si stomatologică;

4. Transmite trimestrial la CNAS numărul de puncte pentru medicina primară;

5. Recalculează trimestrial serviciile medicale la valoarea definitivă a punctelor;

6. Asigură evidenţa raportărilor şi a decontării fiecărui furnizor de servicii medicale din asistenta medicala primara si stomatologica;

II. Decontarea serviciilor medicale din asistenţa spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

1. Activitatea de decontare pentru servicii medicale din asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

a) primirea si inregistrarea documentelor justificative (raportarile) intocmite pe proprie raspundere a furnizorilor de servicii medicale;

b) verificarea legalitatii si modului de intocmire a documentelor justificative precum si a corectitudinii indicatorilor raportati ;

c) verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective;

2. Intocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru initierea ordonantarii la plata;

3. Informarea furnizorilor privind asigurarea conditiilor de derulare a relatiei contractuale;

 

III. Activitati si operatiuni  specifice care se desfasoara in cadrul compartimentului contractare, decontare asistenta spitaliceasca si urgenta prespitaliceasca:

1. Primirea, verificarea si transmiterea, lunar, la CNAS a situatiei privind platile efectuate din fondul national unic de asigurari de sanatate pentru unitatile sanitare cu paturi si pentru Serviciul de Ambulanta;

2. Primrea, verificarea si transmiterea, lunar, la CNAS a datoriilor unitatilor sanitare cu paturi;

3. Intocmirea, verificarea si transmiterea, lunar, la CNAS a situatiei privind indicatorii contractati, realizati si decontati la unitatile sanitare cu paturi;

4. Facturarea cazurilor de accidente de munca si boli profesionale, confirmate de CNPAS, in vederea decontarii acesteia;

5. Intocmirea si transmiterea, la CNAS, trimestrial, a  situatiei privind accidentele de munca si bolile profesionale;

II. Decontarea serviciilor furnizate de furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate (clinice,paraclinice si recuperare);

1. Activitatea de decontare pentru servicii medicale din ambulatoriul de specialitate:

a) primirea si inregistrarea documentelor justificative (raportarile) intocmite pe proprie raspundere a furnizorilor de servicii medicale ;

b) verificarea legalitatii si modului de intocmire a documentelor justificative precum si a corectitudinii indicatorilor raportati (prin  validare SIUI) ;

c) verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective ;

 2. Intocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru initierea ordonantarii la plata ;

 3. Informarea furnizorilor privind asigurarea conditiilor de derulare a relatiei contractuale ;

II. Decontarea serviciilor farmaceutice:

1. Primesc raportările lunare ale furnizorilor de medicamente;

2. Verifică si valideaza raportarile lunare, utilizand modulul ,, Farmacii” din SIUI;

3. Verifică concordanta dintre documentele transmise electronic de farmacii  si datele prelucrate in SIUI certificand, prin „Control de legalitate si regularitate ”  si semnatura, suma ce urmeaza a fi decontata furnizorului de medicamente;

4. Inainteaza lunar Biroului Buget Financiar Contabilitate documentele in original depuse de furnizor in vederea decontarii, precum si deconturile generate in SIUI ;

5. Calculeaza si genereaza deconturile pe fiecare furnizor de medicamente in ambulatoriu si le transmite prin intermediul SIUI in ERP la  Biroul Buget Financiar Contabilitate ;

6. Efectueaza operatiunea de ordonantare a cheltuielilor cu medicamente in  ambulatoriu, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, la termenele prevazute in contractele incheiate cu furnizorii;

7.  Furnizeaza si transmite informatiile solicitate de CNAS la  termenele stabilite;

8.  Executa si alte sarcini la solicitarea conducerii CAS Teleorman;

II. Decontarea serviciilor furnizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale;

1. Activitatea de decontare a serviciilor furnizate de furnizorii de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale necesita:

a) primirea si inregistrarea documentelor justificative (raportarile) intocmite pe proprie raspundere a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale ;

b) verificarea legalitatii si modului de intocmire a documentelor justificative precum si a corectitudinii indicatorilor raportati (prin  validare SIUI) ;

c) verificarea existentei angajamentelor legale, a realitatii sumei datorate si a conditiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective ;

 2. Intocmirea notei de fundamentare (borderou centralizator) pentru initierea ordonantarii la plata ;

3. Informarea furnizorilor privind asigurarea conditiilor de derulare a relatiei contractuale ;

4. Analiza concordantei dintre recomandarea unui dispozitiv medical si diagnosticul de pe biletul de trimitere, validand / invalidand cererea asiguratului;

5.  Primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii de dispozitive medicale;

6.  Intocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;

7. Elaborarea si gestionarea listelor de asteptare ;

8. Primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii cererii de ingrijiri medicale la domiciliu;

9. Redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu;

III. Prelucrarea statistică a datelor privind furnizorii de  servicii medicale.

IV. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor, care constituie potrivit legii secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţi

V. Arhivează documentele de la nivelul compartimentului.

 

Atributiile Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene:

1. verificarea documentatiei depuse de asigurati sau transmise de organismele de legatura in vederea emiterii formularelor europene;

2. emiterea formularelor europene si transmiterea acestora la asigurati sau organismele de legatura din tarile membre UE;

3. acordarea calitatii de asigurat si inregistrarea in RUEA a cetatenilor straini membri ai UE in baza formularelor europene;

4. verificarea formularelor europene transmise de catre CNAS (E 125) pentru decontarea serviciilor medicale da care au beneficiat asiguratii romani pe teritoriul tarilor membre UE, servicii acordate in baza cardului sau a formularelor europene;

5. verificarea indeplinirii tuturor conditiilor necesare in vederea rambursarii cheltuielilor reprezentand asistenta medicala scordata asiguratilor pe teritoriulaltor state membre UE si platite de acestia, cu exceptia conditiilor verificate de alte compartimente din cadrul CAS;

6. verificarea indeplinirii tuturor conditiilor necesare in vederea rambursarii cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, cu exceptia conditiilor verificate de alte compartimente de specialitate din cadrul CAS;

7. emiterea formularelor europene (E125) in vederea recuperarii contravalorii serviciilor medicale de care au beneficiat cetateni ai tarilor membre UE, pe teritoriul Romaniei, servicii acordate in baza cardului sau a formularelor europene;

8.gestionarea bazei de data cu cetatenii romani care au beneficiat de servicii medicale pe teritoriul altor tari membre UE, rambursate pe baza formularelor europene;

9. gestionarea bazei de data cu cetatenii straini care au beneficiat de servicii medicale pe teritoriul Romaniei, rambursate pe baza formularelor europene;

10.initierea ordonantarii de plata a sumelor reprezentand servicii medicale de care au beneficiat cetatenii romani pe teritoriul altor state membre UE;

11.furnizeaza informatii in vederea redactarii raportului, de catre persoana responsabila cu relatiile publice, la reclamatii/sesizari privind activitatea specifica;

12.furnizeaza informatii in vederea redactarii intampinarilor, de catre compartimentul juridic in cazul litigiilor cu asiguratii/furnizorii sau terte persoane;

13.participa la formularea de propuneri privind modificarea actelor normative specifice domeniului de activitate.

 

Atributiile Compartimentului Analiza Cereri si Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale:

1. primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii de dispozitive medicale;

2. analiza concordantei dintre recomandarea unui dispozitiv medical si diagnosticul de pe recomandarea medicala  validand / invalidand cererea asiguratului;

3. elaborarea si gestionarea listelor de asteptare pentru dispozitive medicale;

4.  intocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;

5. primirea si verificarea documentatiei in vederea aprobarii cererii de ingrijiri medicale la domiciliu;

6. elaborarea si gestionarea listelor de asteptare pentru ingrijiri medicale la domiciliu;

7. redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu;

 

Activitatile  si operatiunile specifice Medicului Sef–Director Adjunct:

1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul si evaluarea tuturor activitatilor specifice din subordine.

2. organizarea activitatii privind elaborarea si revizuirea procedurilor operationale interne de lucru precum si  monitorizarea aplicarii acestora de catre structurile din subordine;

3 .organizarea activitatii privind elaborarea si revizuirea registrului de riscuri - sectiunea Medic Sef;

4.  asigurarea realizarii  obiectivelor specifice, cuprinse in strategia si programele Casei de Asigurari de Sanatate;

5  organizarea si coordonarea colectarii, prelucrarii si integrarii datelor necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de management;

6 .organizarea si implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;

7. organizarea si monitorizarea activitatilor de verificare a respectarii criteriilor de calitate in acordarea  serviciilor medicale;

8. elaborarea documentatiei privind fundamentarea in vederea proiectiei si rectificarii bugetare;

9.  organizarea si monitorizarea activitatii Comisiei de Analiza a DRG.

10.  organizarea planului anual privind examenele medicale periodice ale angajatilor CAS;

11. asigurarea organizarii si functionarii activitatii de prelucrare a dosarelor privind aprobarea tratamentului cu medicamente aferente unor boli cronice inclusiv cele pentru programele nationale de sanatate  pentru care aprobarea se da prin comisiile de la nivelul CAS respectiv CNAS;

12. organizeaza si asigura reprezentarea Casei de Asigurari de Sanatate  in toate comisiile mixte CAS-DSP-CJM;

13. Organizarea activitatii de monitorizare a programelor de sanatate,

14. organizarea activitatii de contractare, verificare raportari, decontare si monitorizare a  programelor de sanatate;

15. asigurarea si coordonarea prelucrarii, verificarii, centralizarii si raportarii indicatorilor specifici in forma si la termenele prevazute de lege;

16. organizarea si planificarea activitatii de control a modului de derulare a Programelor Nationale de Sanatate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in vigoare;

17. organizarea si monitorizarea activitatii de inregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor  de servicii medicale cu privire la modul   de realizare a Programelor Nationale de Sanatate  dpdv al indicatorilor;

18. organizarea si monitorizarea activitatii de sondaj in randul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacere a asiguratilor fata de serviciile medicale  de care au beneficiat.

19. elaborarea si implementarea unui plan de masuri privind imbunatatirea  calitatii serviciilor respectiv cresterea gradului de satisfactie  pentru asigurati ;

20. organizarea si monitorizarea  activitatii de primire, inregistrare, verificare dpdv al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare eliberarii medicamentelor care necesita  aprobarea  comisiilor terapeutice;    

21. organizarea si urmarirea ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia care reglementeaza activitatile coordonate si actioneaza  pentru respectarea acesteia;

22. efectuarea de propuneri privind necesarul  si programele de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din subordine;

23. aprobarea fiselor posturilor intocmite pentru personalul din subordine , cu privire la atributii, sarcini si limite de competenta si completarea acestora in functie de cerintele de aplicare a unor acte normative specifice Medicului Sef;

24. intocmirea  aprecierilor personalului din subordine, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniilor de activitate;

25. efectuarea de propuneri privind  promovarea  in functie a personalului din cadrul directiei;.

26. efectuarea de propuneri catre Presedintele – Director General privind angajarea de personal nou  in cadrul directiei ori de cate ori este cazul, cu incadrarea in prevederile legale in vigoare;

27. pastrarea confidentialitatii referitoare la informatiile la care are acces prin natura functiei  exercitate si secretul documentelor  cu regim special;

28. participarea cu rol consultativ la sedintele Consiliului de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate la solicitarea acestuia.

29. analiza si intocmirea  documentatiei dpdv medical a  Formularelor E 112;

 

Activitati si operatiuni specifice Serviciului Medical:

1. umarirea intereselor asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor medicale acordate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casa de asigurari;

2. monitorizarea calitatii serviciilor medicale acordate  asiguratilor, conform criteriilor de calitate prevazute in Contractul cadru si Normele  metodologice de aplicare a acestuia.

3. In acest sens:

            a. pe baza standardelor, protocoalelor de diagnostic si ingrijiri, a protocoalelor

terapeutice sau a ghidurilor de buna  practica medicala aprobate prin acte normative ale MS, CMR, CMDR,  validarea serviciilor medicale furnizate asiguratilor. Validarea se va face  cu ocazia participarii Serviciului medical la actiunile de control care vizeaza si calitatea serviciilor medicale furnizate sau cand sunt semnalate disfunctionalitati in raportarea  activitatii desfasurate in  baza contractului de furnizare de servicii medicale. Validarea  se face  pe baza unor proceduiri prestabilite;

            b. monitorizarea aplicarii masurilor din programul de  imbunatatire a calitatii serviciilor medicale la nivelul furnizorilor care nu indeplinesc criteriile de calitate, cuprinse in contractul de furnizare de servicii medicale;

4. participarea la activitatea Comisiilor terapeutice a judetului Teleorman de aprobare a tratamentelor pentru anumite boli cronice si la cea de gestionare si transmitere a dosarelor pentru bolile cronice catre si de la Comisiile de Experti CNAS;

5. pe baza procedurilor  prestabilite, trimiterea rapoartelor catre CNAS si primirea de la aceasta rapoarte;

6. indeplinirea altor sarcini din dispozitia conducerii care au legatura cu activitatea serviciului;

7. colaborarea cu alte directii / servicii / birouri ale casei de asigurari de sanatate in vederea indeplinirii propriilor sarcini

8. organizarea primirii  centralizatoarelor lunare  ale certificatelor de concediu medical, atat pe suport hartie, cat si in format electronic (anexele 11 si 11 A la Normele aprobate cu Ordinul Comun MS – Presedinte CNAS nr. 60/27.01.2006) si efectueaza verificarile necesare pentru acordarea avizlui medical, valizarea sau invalidarea lor, potrivit OUG nr. 158/2005” si conform normelor Directiei Medicale CNAS, utilizand in program informatic adecvat (SIUI sau propriu Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman).

9. organizarea evidentei tehnico-operativa a operatiunilor de control

10. Verificarea modului de eliberare a concediilor medicale ( completare, respectare reguli de eliberare, justificare) la nivelul cabinetului medical.

 

Activitati si operatiuni specifice compartimentului programe de sanatate:

1. asigurarea  transmiterii  bugetelor aprobate de catre Comisiile de specialitate si comunicate de catre CNAS catre unitatile derulatoare de subprograme nationale de sanatate;

2. colaborarea cu unitatile sanitare derulatoare la repartizarea  sumelor alocate pentru finantarea subprogramelor de sanatate pe fila de buget proprie;

3.  urmarirea si  controlul utilizarii fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sanatate repartizate judetului, in baza contractelor incheiate;

4. verificarea si analizarea situatiilor prezentate de unitatilor sanitare in primele 5 zile ale lunii in curs, respectiv: decontul pentru luna precedenta, cuprinzand numarul de bolnavi tratati, costul mediu pe bolnav, sumele  achitate, conform copiei ordinului de plata (cu stampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente si / sau materiale sanitare specifice aprovizionate pentru luna precedenta, precum si cererea justificativa pentru luna in curs;

5.  analizarea  indicatorilor  prezentati in decont si gradul de utilizare a resurselor puse la dispozitie anterior, in limita sumei prevazute  in contract, in termen de 5 zile de la primire, verifica contravaloarea facturii prezentate de unitatea prestatoare de servicii medicale si / sau materialele specifice aprovizionate pentru luna curenta in cadrul subprogramelor de sanatate si intocmeste  ordonantarea  la plata in vederea decontarii.

6. transmiterea la CNAS , lunar , trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei pentrui care se face raportarea, sumele alocate de aceasta pentru fiecare subprogram de sanatate si sumele utilizate de catre unitatile sanitare  care deruleaza subprograme;

7. verificarea si validarea raportarii Centrului de dializa privat  transmitand in termen legal catre CNAS documentele necesare decontarii serviciilor prestate;

8. verifica corectitudinea idicatorilor raportati de unitatile sanitare si concordanta acestora cu evidentele tehnico – operative de la nivelul unitatilor sanitare;

9. monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza indicatorii specifici si cheltuielile aferente fiecarui subprogram de sanatate;

10. transmite Directiei Programe Nationale de Sanatate a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lunar, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, in primele 15 zile lucratoare a lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoarte cuprinzand situatia centralizata pe judet a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare subprogram de sanatate ;

11. asigura tramiterea bugetelor aprobate de catre Comisiile de specialitate si comunicate de catre CNAS catre unitatile derulatoare de subprograme nationale de sanatate;

12. controleaza periodic stocurile de medicamente aflate in farmaciile cu circuit inchis si raporteaza la CNAS disfunctionalitatile;

13. contoleaza efectuarea si transmiterea in termen, la CNAS a altor situatii suplimentare solicitate (ex: fundamentarea bugetelor);

14. organizeaza si asigura evidenta nominala a persoanelor care beneficiaza de medicatie cu aprobarea Comisiilor medicale ale CNAS;

15. realizeaza controlul derularii subprogramelor de sanatate la nivelul unitatilor sanitare. Controlul va urmari, in principiu, urmatoarele:

            a) incadrarea in bugetul aprobat, precum si masura in care fondurile alocate au fost

            utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse           in subprogramul de sanatate respectiv;

            b) respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de

            derularea subprogramelor de sanatate;

            c) realitatea indicatorilor raportati;

            d) acuratetea si validarea datelor colectate si raportate;

            e) identificarea disfunctionalitatilor aparute in derularea subprogramelor de sanatate si avanseaza propuneri de imbunatatire a acestora.

16. in urma fiecarui control se va intocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile in derularea subprogramelor respective, in vederea remedierii eventualelor disfunctionalitati, urmand ca in termen de 30 de zile, sa se stabilesca rezultatele finale ale controlului. In cazul in care casa de asigurari de sanatate identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

19. activitate de contractare, decontare pentru programele de sanatate, cu responsabilitati in primirea, inregistrare in SIUI si verificare raportari,

24. colaboreaza cu alte directii / servicii / birouri ale CAS in vederea indeplinirii propriilor sarcini si obiective;

25. indeplineste si alte sarcini din dispozitia conducerii care au legatura cu activitatea serviciului.

 

Activitati si operatiuni specifice compartimentului comisii terapeutice/clawback:

 1. Atributii ca secretar comisii terapeutice  judetene:

Elaboreaza si gestioneaza baza de date care cuprinde evidenta bolnavilor cronici (CNP pacient, DCI-urile pentru care  a primit aprobarea, cod si denumire programul/boala, data inceperii aprobarii, data expirarii aprobarii).

Asigura confidentialitatea bazei de date.

Asigura un sistem adecvat de rezolvare operativa a solicitarilor.

Inscrie decizia Comisiei in SIUI sectiunea ‘Dosare de tratament special – ICD 10” pentru fiecare dosar analizat in parte,urmand ca programul sa genereze decizia care va fi semnata de reprezentantul C.A.S.Teleorman in respectiva Comisie

Inscrie in borderoul centralizator datele pacientului si nr deciziei

Convoaca comisia

Creaza acces la baza de date necesara desfasurarii activitatii.

Primeste dosare si le verifica zilnic.

Referatele intocmite de medicii specialisti sunt depuse de catre pacienti la secretariat in vederea inregistrarii apoi va fi transmis secretarului comisiei. Acesta tine evidenta primirii lor in ordine cronologica.

Inregistreaza referatele in registrul comisiei, iar avizele in centralizator, in aceeasi ordine cronologica. Centralizatorul si decizia individuala vor fi semnate de catre consilierul desemnat.

Referatele incomplete sau incorect intocmite nu vor fi aprobate iar intreaga responsabilitate pentru intarzierea solutionarii dosarului revine in exclusivitate medicului curant.

 1. Atributii pentru persoana desemnata pentru legatura cu comisiile CNAS :
 1. Metodologia de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

Casele de asigurări de sănătate au obligaţia validării electronice lunare a valorii consumului de medicamente care include şi TVA, raportat în format electronic în Platforma informatică din asigurările de sănătate de către farmaciile cu circuit deschis, unităţile sanitare cu paturi şi centrele de dializă care utilizează medicamente potrivit prevederilor art. 1 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 184/2015.

 Până la data de 22 inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, casele de asigurări de sănătate raportează la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în format electronic, datele prevăzute la art. 1, înregistrate în Platforma informatică din asigurările de sănătate, conform formatului de raportare prevăzut în anexa nr. 1.

    Până la data de 22 inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, casele de asigurări de sănătate raportează la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie, valoarea totală validată a consumului de medicamente înregistrat în Platforma informatică din asigurările de sănătate, conform formatului de raportare prevăzut în anexa la Ord. 1058/2015.

 

Serviciile, birourile si compartimentele din structura organizatorică a CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TELEORMAN au următoarele atribuţii comune :

1. Asigura  desfasurarea activitatii specifice in concordanta cu strategia CAS si in vederea realizarii obiectivelor asumate de  Directorul General prin contractul de management.;

2. elaborarea planurilor anuale de activitate si a raportului anual de activitate in forma si la termenele prevazute de lege;

3. elaborarea proiectelor de proceduri operationale formalizate specifice si revizuirea acestora periodica sau la nevoie, dupa caz;

4. organizarea si monitorizarea activitatii de control intern (autocontrol, control mutual si control ierarhic);

5. identificarea si centralizarea riscurilor asociate activitatilor specifice in vederea elaborarii si actualizarii Registrului de riscuri al CAS;

6. organizarea si asigurarea activitatii  de elaborare si revizuire a graficului de circulatie a documentelor conform legii;

7. organizarea si desfasurarea activitatii de inregistrare, procesare si arhivare a documentelor specifice activitatii desfasurate conform legii;

8. organizarea activitatii de solutionare a contestatiilor privind activitatea proprie;

9. elaborarea si transmiterea in formatul si la termenele prevazute de lege sau dispuse de CNAS a raportarilor privind activitatile specifice;

10. asigurarea confidentialitatii tuturor datelor si documentelor la care exista acces direct sau indirect in cadrul institutiei;

11. colaborarea cu alte structuri de la nivelul CAS Teleorman si cu directiile de specialitate din CNAS.

12. asigura desfasurarea altor activitati prevazute de lege sau dispuse de catre CNAS;

13. reactualizarea continutului fiselor posturilor ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarii sau redistribuirii unor atributii, sarcini, competente sau responsabilitati;

14. aplica masurile corespunzatoare luate in cadrul compartimentului care se ocupa cu protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor;

Art. 33. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare se completeaza cu Regulamentul Intern si cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Casei de Asigurari de Sanatate Teleorman.

 

                                      

 

Fișiere atașate