Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările si completarile ulterioare

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Teleormanse organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale , să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CJAS Teleorman urmăreste in permanenta  acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

deconteaza furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguraţilor, la termenele prevăzute în contractul-cadru, în caz contrar urmând să suporte penalităţile prevăzute în contract;

 informeaza  furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale;

informează furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de funcţionare şi de acordare a acestora;

 asigură confidenţtialitatea datelor în condiţiile prezentei legi;

 verifică prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

 raportează CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenţa asiguraţilor şi a documentelor justificative utilizate;

 

 

CJAS Teleorman îsi dedica intreaga activitate in slujba asiguratilor 

Este o instituţie deschisa pentru a colabora pe termen lung cu toti factorii implicati activ in domeniul sanatatii pentru promovarea calitatii la costuri minime.