MODALITATEA DE UTILIZARE A CARDULUI LA FURNIZORI

       Prin Ordinul 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, au fost stabilite reglementări privind utilizarea cardului național de asigurări de sănătate, astfel:

1. în asistența medicală primară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază.
2. în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, cu excepția serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului.
3. în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală și acupunctură utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, astfel:
a) pentru consultații și proceduri în cabinet la momentul acordării
b) pentru procedurile acordate în baza de tratament prezentarea cardului se face în fiecare zi de tratament / fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură în cadrul curie de tratament
4. În asistența medicală ambulatorie de specialitate de medicină dentară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază.
5. În asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:
a) pentru serviciile medicale paraclinice – analize de laborator prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la momentul recoltării probelor in punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigații paraclinice, cu excepția serviciile paraclinice de microbiologie, histopatologie și citologie dacă probele nu se recoltează la furnizorii de investigații paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie ‐ examene de urină și examene de materii fecale dacă sunt singurele investigații recomandate pe biletul de trimitere se utilizează cardul la momentul depunerii probelor la furnizorul de investigatii paraclinice; dacă acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere împreună cu alte analize de laborator se utilizează cardul la momentul recoltării analizelor de laborator. Pentru examinările de histopatologie și citologie care nu se recoltează la furnizorii de investigații paraclinice probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice însoțite de biletele de trimitere fără a fi necesară prezentarea cardului național de asigurări sociale de sănătate.
b) pentru serviciile medicale paraclinice – investigații de radiologie, imagistică medicală, explorări funcționale și medicină nucleară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul efectuării investigațiilor prevăzute în pachetul de bază.
6. În asistența medicală spitalicească utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face, astfel:
a) pentru serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internarea și externarea din spital, cu excepția următoarelor situații:
‐ la internare în spital dacă criteriul la internare este urgenţă medico‐chirurgicală
‐ la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital și la internare ca și caz transferat
‐ la externare pentru situațiile în care s‐a înregistrat decesul asiguratului.
b) pentru serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepția situațiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico‐chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgență (camera de gardă/UPU/CPU) care nu sunt finanțate de Ministerul Sănătății/ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.
7. Pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, respectiv îngrijiri paliative la domiciliu utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face în fiecare zi în care se acordă îngrijiri.
8. În asistenţa medicală de reabilitare medicală şi recuperare, în sanatorii şi preventorii utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la internare și externare.
9. Pentru dispozitive medicale, este necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate dacă dispozitivul medical se ridică de către beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. În situația în care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de către aparţinătorul beneficiarului ‐ membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), împuternicit legal ‐, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul acestuia.
În situația în care dispozitivul medical se eliberează prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat prezentarea cardului nu este necesară; confirmarea primirii dispozitivului medical expediat de catre furnizor prin poştă, curierat, transport propriu ori închiriat şi primirea la domiciliu, se face sub semnătura beneficiarului sau ori a aparţinătorului acestuia ‐ membru al familiei ‐ părinte, soţ/soţie, fiu/fiică, împuternicit legal, reprezentant legal ‐ cu specificarea domiciliului la care s‐a făcut livrarea, a actului de
identitate şi a codului numeric personal/codul unic de asigurare ale persoanei care semnează de primire.
10. Pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se face la momentul ridicării medicamentelor din farmacie, dacă acestea se ridică de către beneficiarul prescripției;
În situația în care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de către un împuternicit, se utilizează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaportul, dacă împuternicitul nu poate prezenta card.
Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin (2) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.

 

PROCEDURA DE ELIBERARE A CARDULUI DUPLICAT

 

Potrivit Ordinului 98/2015 pentru  aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pana la eliberarea sau in cazul refuzului cardului national de asigurari sociale de sanatate a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 207 din 30 martie 2015, pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se utilizeaza:

a) cardul national;

b) documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asiguratii care nu prezinta cardul national.

Dupa data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se utilizeaza:

a) cardul national;

b) adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de catre casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pentru persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national;

c) documentele prevazute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele prevazute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul national, pana la data la care asiguratul intra in posesia acestuia, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data emiterii;

d) adeverinta de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care se solicita emiterea cardului duplicat.

 

Informatiile privind emiterea cardului national se verifica prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) la adresahttp://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.