Hotărârea nr. 794/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

Hotărârea nr. 794/2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Art. I. -
După articolul 36 din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi articole, articolele 361-364, cu următorul cuprins:
"
Art. 361. -
(1) În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea Platformei informatice din asigurările de sănătate, denumită în continuare PIAS, constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale asigurate bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate curative se acordă în regim off-line. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate curative, a serviciilor medicale acordate în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS şi a serviciilor medicale acordate off-line anterior producerii întreruperii care aveau termen de transmitere pe perioada întreruperii, conform prevederilor contractuale, se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.
(2) Termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de servicii medicale care derulează programe naţionale de sănătate curative şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreruperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a serviciilor medicale.
Art. 362. -
(1) În situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS constatate şi comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin publicarea pe site-ul propriu, furnizorii de medicamente şi materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate curative eliberează în sistem off-line medicamentele/materialele sanitare specifice din prescripţiile medicale on-line şi off-line, în condiţiile prevăzute de norme. În aceste situaţii medicamentele/materialele sanitare specifice prescrise nu se eliberează fracţionat. Transmiterea în PIAS, de către furnizorii de medicamente/materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate curative, a medicamentelor/materialelor sanitare specifice eliberate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în regim off-line pe perioada întreruperii PIAS se face până la sfârşitul lunii în curs sau cel târziu până la termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contract.
(2) Termenul de raportare a activităţii lunii anterioare prevăzut în contractul încheiat între furnizorii de medicamente şi materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate curative care derulează programe naţionale de sănătate curative şi casele de asigurări de sănătate se poate modifica de comun acord, ca urmare a perioadelor de întrerupere prevăzute la alin. (1) sau a întreruperii funcţionării PIAS în perioada de raportare a medicamentelor/materialelor sanitare specifice, eliberate.
Art. 363. -
Serviciile medicale/Medicamentele/Materialele sanitare specifice acordate/eliberate off-line în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, la care se înregistrează erori în utilizarea cardului de asigurări sociale de sănătate în perioada de întrerupere a funcţionării sistemului naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate, se validează strict pentru aceste erori.
Art. 364. -
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite ordin, până la termenul de raportare a activităţii lunare prevăzut în contract, pentru ziua/zilele în care sunt constatate întreruperi în funcţionarea PIAS în condiţiile art. 361-363. Ordinul cuprinde procedura de transmitere în PIAS a serviciilor acordate off-line şi/sau procedura de validare a acestora în cazul imposibilităţii de a utiliza on-line sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate - parte componentă a PIAS -, ca urmare a întreruperii funcţionării acestuia, şi se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro"
Art. II. -
Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 30 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2017.
   
 

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe-Radu Ţibichi

Bucureşti, 26 octombrie 2016.
Nr. 794.