Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitatea aflate în subordinea

Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul biroului control:

 

 1. elaborarea procedurilor operaţionale specifice activităţii proprii în baza cadrului procedural şi a metodologiilor emise de D.G.M.C.A.;
 2. elaborarea planului anual de control, aprobarea de către Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi ulterior, înaintarea spre analiză şi avizare de către structura de  specialitate din cadrul C.N.A.S.;
 3. actualizarea planului anual de control în funcţie de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi sau ale C.N.A.S.;
 4. centralizarea şi prezentarea riscurilor identificate în vederea fundamentării viitoarelor planuri de control şi a strategiei Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 5. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control conform competenţelor stabilite de cadrul metodologic specific;
 6. realizarea planului anual de control;
 7. întocmirea rapoartelor de control şi propunerea măsurilor corective menite să elimine iregularităţile şi disfuncţionalităţile constatate şi supunerea spre aprobare Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 8. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege;
 9. urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control aprobate de Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 10. întocmirea periodică a raportărilor privind activitatea desfăşurată.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului tehnologia informaţiei:

 

 1. Administrează serverele de baze de date proprii, aplicaţii, comunicaţii;
 2. Realizează şi administrează componenta transport date (cablare, pachpanel-uri, prize, switch-uri) a reţelei de calculatoare proprie, asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a acesteia;
 3. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare) din cadrul CAS;
 4. Configurează cu aplicaţii şi sisteme de operare staţiile de lucru din cadrul compartimentelor CAS;
 5. Instalează şi configurează programele de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere;
 6. Realizează monitorizarea funcţionalităţii programelor antivirus;
 7. Realizează identificarea, evaluarea/estimarea si managementul riscurilor IT;
 8. Verifică respectarea de către personalul CAS a procedurii securitatea sistemului informatic al CAS;
 9. Implementează şi urmăreşte funcţionarea sistemului de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
 10. Asigură supravegherea funcţionării echipamentelor de climă, securitate, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a serverelor din cadrul CAS;
 11. Administrează serverele CAS: proxy, router care asigură legătura reţelei cu serverele din Data Center;
 12. Aplică  procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
 13. Asigură    asistenţă tehnică în vederea desfăşurării în condiţii optime a videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
 14. Asigură  administrarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatare, întreţinerea în conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor casei de asigurări de sănătate;
 15. Realizează prelucrări de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor de specialitate din cadrul CAS, în colaborare cu acestea, în vederea obţinerii de informaţii pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic;
 16. Asigură asistenţă în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul CAS;
 17. Asigură  administrarea aplicaţiei de legislaţie;                       
 18. Formulează   specificaţiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT;
 19. Administrează site-ul http (http://www.cnas.ro/casgl/);                                
 20. Postează, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate, informaţiile de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CAS;
 21. Administrează serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, VPN, MYSQL, LDAP (site, acces internet, raportări online);
 22. Concepe şi implementează împreună cu angajaţii CAS politici de securitate IT;
 23. Supraveghează buna funcţionare a echipamentelor alocate sistemului ERP - SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
 24. Asigură monitorizarea comunicaţiei cu serverele PIAS CNAS;
 25. Asigură gestionarea informatică a utilizatorilor CAS şi a drepturilor de acces în reţeaua informatică a CAS şi în sistemul PIAS;
 26. Analizează problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau de către furnizori/asiguraţi împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia Informaţiei şi în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS le transmite către IT CNAS/producătorului de soft în vederea rezolvării;
 27. Asigură generarea de noi nomenclatoare, impusă de modificări ale listelor de medicamente, necesare aplicaţiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale farmaceutice şi dispozitive medicale;
 28. Asigură condiţiile tehnice de funcţionare a activitătii de deblocare carduri naţionale şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cat si instruirea operatorilor CEAS desemnaţi;
 29. Prelucrează datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor;
 30. Verifică conectivitatea certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, existente în SIUI şi generează serii de licenţă pentru noii furnizori intraţi în contract;
 31. Întocmeşte   referatele de necesitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii informatice;
 32. Participa la inventarierea hard şi soft a staţiilor de lucru din cadrul CAS;
 33. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în condiţiile legii;
 34. Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse;
 35. Participă la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivel CAS;
 36. Colaborează cu celelalte compartimente /birouri /servicii in vederea îndeplinirii atributiilor de serviciu;  
 37. Furnizează, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie, ai CAS si CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente;

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul biroului resurse umane, juridic şi contencios, relaţii publice şi purtător de cuvânt:

 

a) Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului resurse umane:

 1. planificarea resurselor umane în Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 2. realizarea de studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, în vederea optimizării şi funcţionării organizatorice;
 3. înaintarea de propuneri privind organigrama Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 4. elaborarea şi propunerea spre aprobare a statului de funcţii al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi efectuarea modificărilor intervenite în structura acestuia;
 5. elaborarea şi propunerea spre aprobare a planului de ocupare a funcţiilor publice;
 6. elaborarea şi implementare planului anual de perfecţionare profesională;
 7. colaborarea, împreună cu serviciile de specialitate, la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentului Intern ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 8. colaborarea cu toate structurile instituţiei în vederea întocmirii sau actualizării fişelor de post pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 9. derularea activităţitor de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane;
 10. derularea activităţilor specifice managementului funcţiilor publice, respectiv a funcţiilor de natură contractuală;
 11. organizarea şi coordonarea activităţii privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 12. organizarea dezvoltării carierei funcţionarilor publici;
 13. întocmirea deciziilor de încadrare, promovare şi orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă şi de modificare a raportului de serviciu;
 14. întocmirea propunerilor de redistribuire a personalului în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, în funcţie de necesităţile specifice, de rezultatele evaluării personalului şi competenţele stabilite de prezentul regulament;
 15. întocmirea propunerilor privind promovarea personalului în funcţie de cerinţele specifice de ocupare a posturilor, de necesităţile Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, de standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului, în condiţiile legii;
 16. întocmirea contractelor de muncă ale personalului contractual din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi a documentelor de numire în funcţie publică;
 17. evidenţa şi gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 18. evidenţa şi gestionarea dosarelor personale pentru personalul contractual din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 19. gestionarea şi actualizarea Registrului de Evidentă a Salariaţilor (REVISAL) pentru personalul contractual din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 20. gestionarea şi actualizarea Registrului de evidenţă a funcţionarilor publici şi a bazei de date a funcţionarilor publici (portal ANFP) pentru funcţionarii publici din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 21. evidenţa şi gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese;
 22. organizarea şi coordonarea activităţii de formare profesională şi îndrumare metodologică;
 23. acordarea drepturilor de salarizare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, stabilind salariile de bază şi celelalte drepturi salariale potrivit legii;
 24. promovarea unei politici coerente de personal;
 25. acordare de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul institutiei;
 26. monitorizarea aplicării prevederilor Codului de conduită în cadrul instituţiei publice;
 27. elaborarea raportului privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei.

b) Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului juridic şi contencios:

 1. avizarea actelor administrative privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, numirea în funcţie, etc., a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi emise de compartimentul resurse umane;
 2. îndrumarea serviciilor de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, la solicitarea acestora, în vederea aplicării şi respectării actelor normative în vigoare corespunzătoare domeniului  de activitate;
 3. participarea la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, Registrului riscurilor;
 4. avizarea din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative a tuturor proiectelor actelor administrative emise de Preşedintele - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 5. avizarea proiectelor de hotărâri şi a hotarârilor Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 6. colaborarea cu serviciile de specialitate la negocierea, redactarea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, indiferent de natura juridică şi obiectul contractului;
 7. avizarea documentelor emise de Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 8. reprezentarea intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în relaţiile cu terţii şi în litigiile în care Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este parte, în baza mandatului acordat de Preşedintele - Director General;
 9. promovarea de acţiuni în instanţă, pentru apărarea drepturilor şi intereselor Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 10. redactarea acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti sau a apărărilor în dosarele în care Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este parte;
 11. solicitarea de la serviciile de specialitate ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi de puncte de vedere, relaţii, acte, documente în vederea redactării apărărilor sau acţiunilor introduse la instanţele judecătoreşti, în dosarele unde aceasta este parte;
 12. analizarea şi soluţionarea sub aspect juridic a petiţiilor adresate Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi rezoluţionate în acest sens de către Preşedintele - Director General;
 13. urmărirea şi evidenţa numărului de litigii pierdute de Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi cu furnizorii de servicii medicale, prin Comisia de Arbitraj sau prin alte instanţe de judecată şi a numărului de litigii pierdute în instanţele de contencios administrativ, pentru evaluarea indicatorilor din contractul de management al Preşedintelui - Director General;
 14. aducerea la cunoştinţa compartimentelor de specialitate din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi  pe suport electronic (în reţea) a Monitorului Oficial al României;

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului relaţii publice şi purtător de cuvânt:

 

 1. elaborarea planului de măsuri şi a strategiei de promovare a imaginii Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi supunerea acestora spre aprobare Preşedintelui - Director General;
 2. întocmirea şi actualizarea bazei de date cu jurnaliştii acreditaţi;
 3. monitorizarea apariţiilor Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în presă;
 4. realizarea periodică a analizei de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în presă;
 5. asigurarea afişării şi actualizării informaţiilor de interes public pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 6. colaborarea cu toate structurile Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în vederea identificării informaţiilor cu valoare de ştire;
 7. elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii şi difuzarea materialelor de presă;
 8. elaborarea, supunerea spre aprobarea conducerii şi difuzarea materialelor de presă realizate urmare a solicitărilor mass-media;
 9. organizarea conferinţelor şi evenimentelor de presă;
 10. facilitarea relaţiilor conducerii Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi cu reprezentanţii mass- media;
 11. organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a accesului la informaţii de interes public, conform prevederilor legale în vigoare;
 12. organizarea şi desfăşurarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare;
 13. organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare a publicului prin TELVERDE şi biroul de informaţii;
 14. elaborarea sintezelor periodice privind solicitările primite de la asiguraţi prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petiţiilor, în scopul informării conducerii;
 15. organizarea activităţii de audienţe a conducerii Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 16. elaborarea materialelor informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate şi activitatea specifică a Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 17. elaborarea şi aplicarea chestionarelor de sondare a opiniei publice cu privire la activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 18. gestionarea relaţiei cu mass-media şi monitorizarea modului de prezentare a activităţii Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi de către presa scrisă şi audio-vizuală;
 19. informarea permanentă a Preşedintelui - Director General despre solicitările sosite din partea mass-media;
 20. sprijinirea jurnaliştilor pe timpul documentării cu privire la activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 21. stabilirea unui program de furnizare de informaţii căre presă, cu scopul de a limita eventualele excese ale acesteia în mediatizarea informaţiei.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcţiei Economice

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Executiv al Direcţiei Economice:

 

 1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
 2. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;
 3. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea Registrului riscurilor – direcţia economică;
 4. asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări  de Sănătate Galaţi, pentru direcţia economică;
 5. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
 6. monitorizarea implementării SIUI în structurile din subordine, acolo unde este cazul;
 7. elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 8. coordonarea realizării execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget;
 9. organizarea şi asigurarea evidenţei contabile conform legistaţiei în vigoare;
 10. organizarea activităţii de evidenţiere în contabilitate a tuturor operaţiunilor legate de decontările externe;
 11. organizarea şi asigurarea efectuării plăţilor datorate conform legii, în limitele creditelor bugetare aprobate şi la termenele prevăzute în angajamentele legale;
 12. organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu conform legii;
 13. organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performanţă din planul de management;
 14. asigurarea respectării disciplinei financiare;
 15. analizarea şi avizarea planului anual de achiziţii publice;
 16. organizarea activităţii de inventariere a patrimoniului;
 17. organizarea şi implementarea planului de măsuri privind arhivarea documentelor existente la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi conform legii;
 18. organizarea şi actualizarea activităţii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor precum şi a tabelului cu specimenele de semnături pentru persoanelor împuternicite să desfăşoare activităţile specifice A.L.O.P.;
 19. elaborarea graficului de circulaţie a documentelor.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului buget, financiar, contabilitate:

 

 1. conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele interne cât şi pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 2. organizarea şi conducerea contabilităţii drepturilor constatate şi a veniturilor încasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, conform bugetului aprobat;
 3. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 4. înregistrarea rezultatului inventarierii şi completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere;
 5. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor privind plăţile externe;
 6. completarea şi păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;
 7. asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 8. întocmirea, la termen şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a balanţelor lunare de verificare a conturilor analitice şi sintetice;
 9. întocmirea şi transmiterea lunară la C.N.A.S. a contului de execuţie, monitorizarea salariilor şi a execuţiei pentru spitale, ambulatoriu de specialitate şi programe de sănătate;
 10. întocmirea situaţiilor financiare şi depunerea unui exemplar la organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 11. urmăririrea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie, precum şi a serviciilor medicale prestate de furnizori;
 12. urmărirea încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al plăţilor nete de casă;
 13. întocmirea facturilor către Casa Judeţeană de Pensii Galaţi pentru recuperarea sumelor aferente accidentelor de muncă;
 14. asigurarea fazei finale a execuţiei bugetare (plata cheltuielilor);
 15. organizarea şi evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
 16. întocmirea şi transmiterea lunară către C.N.A.S. a solicitărilor de deschidere de credite bugetare;
 17. confruntarea periodică a stocurilor din evidenţa contabilă cu stocurile din evidenţa magaziei instituţiei;
 18. controlarea inopinată a casieriei;
 19. organizarea şi coordonarea activităţilor de inventariere anuală a patrimoniului;
 20. transmiterea la C.N.A.S. a solicitărilor de echilibrare sau de virare a creditelor bugetare, ori de câte ori este nevoie, pentru o bună gestionare şi folosire a creditelor de angajament şi bugetare.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul serviciului administrare contribuţii şi creanţe:

 

 1. eliberarea la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor privind calitatea de asigurat la  F.N.U.A.S.S., după ce aceştia fac dovada plăţii contribuţiei (chitantă, înscrisuri de la A.N.A.F.);
 2. operarea încasărilor conform extraselor de cont;
 3. actualizare baze de date pentru validare categorii de asiguraţi în sistem SIUI;
 4. organizarea şi conducerea evidenţei analitice şi sintetice a debitorilor la F.N.U.A.S.S., conform legislaţiei în vigoare;
 5. întocmirea situaţiei debitorilor la F.N.U.A.S.S. conform solicitărilor C.N.A.S.;
 6. organizarea activităţilor cu privire la înregistrarea, verificarea, prelucrarea, evidenţa, decontarea şi corespondenţa documentelor privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 7. încheierea, înregistrarea şi evidenţa declaraţiilor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii încheiate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005;
 8. verificarea documentelor depuse pentru a stabili: calitatea de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii a persoanei, stagiul de cotizare pentru concedii şi indemnizaţii, tipul concediului medical, baza de calcul pentru concedii şi indemnizaţii, dacă certificatul a fost eliberat de medicul curant care are convenţie în acest sens cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 9. întocmirea dosarelor pe fiecare persoană fizică sau juridică pentru care se plătesc concediile medicale;
 10. primirea cererilor de restituire a sumelor ce depăşesc fondul constituit pentru concedii şi indemnizaţii;
 11. verificarea certificatelor medicale din punctul de vedere al corectitudinii completării de către angajator al tuturor rubricilor;
 12. verificarea respectării coeficientului de calcul al concediului medical în funcţie de codul de indemnizaţie;
 13. verificarea respectării numărului de zile suportate de angajator şi a celui suportat din fondul asigurărilor de stat conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005;
 14. întocmirea statului de plată şi a centralizatorului lunar de concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin (2) din O.U.G. nr. 158/2005;
 15. întocmirea ordonanţării la plată pentru concedii şi indemnizaţii;
 16. întocmirea adreselor de răspuns pentru cererile efectuate de persoanele fizice şi juridice referitoare la aplicarea O.U.G. nr. 158/2005;
 17. oferirea de relaţii persoanelor fizice şi juridice referitoare la aplicarea O.U.G. nr. 158/2005, respectiv a  Legii nr. 95/2006;
 18. notificarea angajatorilor cu cereri de restituire pentru indemnizaţii concedii medicale, cu privire la erorile semnalate de SIUI la declaraţia 112;
 19. întocmirea lunară a situaţiei referitoare la recuperările de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii şi  transmiterea acesteia la C.N.A.S.;
 20. elaborarea planurilor de măsuri şi asigurarea implementării acestora în vederea recuperării sumelor reprezentând creanţe la fond;
 21. solicitarea elementelor necesare identificării debitorilor de la serviciul de evidenţă a populaţiei, poliţie sau alte instituţii care deţin astfel de informaţii;
 22.  comunicarea către A.N.A.F. a oricăror modificări intervenite asupra soldului predat la 30.06.2012;
 23. întocmirea raportului de activitate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;
 24. întocmirea Proiectului bugetului de venituri;
 25. actualizarea protocoalelor privind furnizarea de date referitoare la categoriile de asiguraţi încheiate de C.N.A.S. şi/sau casele de asigurări de sănătate cu instituţiile care gestionează astfel de date şi transmiterea acestora către casele de asigurări de sănătate, respectiv C.N.A.S.;
 26. actualizarea şi gestionarea datelor din Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul serviciului logistică şi achiziţii publice:

 

 1. organizarea şi coordonarea activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii realizate pentru Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 2. redactarea planului anual de investiţii conform legii;
 3. întocmirea programului de achiziţii cu încadrarea în bugetul aprobat, monitorizarea derulării acestuia şi modificarea ori de câte ori este nevoie;
 4. organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale în cadrul casei, în limita bugetului aprobat;
 5. organizarea, administrarea şi asigurarea protecţiei fondului arhivistic al instituţei, confom legilor în vigoare şi a Nomenclatorului arhivistic aprobat în limitele creditelor bugetare aprobate;
 6. realizarea şi coordonarea activităţii de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al instituţiei;
 7. elaborarea planului de pază al obiectivelor şi bunurilor din cadrul instituţiei;
 8. monitorizarea repartizării salariaţilor şi a mijloacelor fixe în spaţiile de lucru din sediu;
 9. organizarea şi monitorizarea activităţii de efectuare a cheltuielilor curente de funcţionare de natură  administrativă;
 10. organizarea şi monitorizarea verificării, exploatării corecte, reglării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, dotărilor şi echipamentelor tehnologice, conform prescripţiilor din Cartea Tehnică a Construcţiei;
 11. asigurarea respectării normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor;
 12. asigurarea stocului limită de produse de papetărie şi birotică;
 13. asigurarea recepţionării, manipulării şi depozitării corespunzătoare a bunurilor din dotare conform legii;
 14. asigurarea distribuirii către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu regim special (reţete, concedii medicale, bilete de trimitere);
 15. asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcţiei Relaţii Contractuale

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Executiv al Direcţiei Relaţii Contractuale:

 

 1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
 2. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;
 3. orgnizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea registrului de riscuri - secţiunile relaţii cu furnizorii şi relaţii cu asiguraţii;
 4. asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 5. organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performanţă din planul de management;
 6. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor stucturilor din subordine;
 7. elaborarea şi supunerea spre aprobare Preşedintelui - Director General a strategiei de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale şi asigurarea punerii în aplicare a  acesteia;
 8. organizarea şi coordonarea activităţii comisiilor de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi a comisiilor mixte cu privire la punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare în legătură cu stabilirea necesarului de furnizori;
 9. organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţilor privind negocierea, contractarea, modificarea, derularea şi încetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
 10. organizarea şi asigurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii documentaţiei depuse de furnizori în vederea încheierii contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
 11. organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea activităţilor privind încheierea convenţiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi / sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi recunoaşterea biletelor de trimitere pentru internare;  
 12. organizarea gestionării bazei de date privind evidenţa contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
 13. organizarea şi monitorizarea activităţii privind primirea, înregistrare, verificarea şi validarea din punct de vedere al respectării clauzelor contractuale a raportărilor lunare privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale realizate de furnizori în baza contractelor  încheiate;
 14. organizarea şi asigurarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii raportărilor depuse de furnizori în vederea decontării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prestate în baza contractelor încheiate;
 15. organizarea şi monitorizarea activităţilor de verificare a existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective;
 16. organizarea gestionării bazei de date privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale raportate, validate şi decontate;
 17. întocmirea periodică a documentaţiei în vederea întocmirii propunerilor pentru deschiderea de credite;
 18. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii a dosarelor depuse în vederea eliberării formularelor, ,,S” şi a cardului european de asigurări sociale de sănătate;
 19. organizarea şi monitorizarea desfăşurării activităţilor privind întocmirea notelor de fundamentare pentru efectuarea operaţiunilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza formularelor şi a cardurilor europene;
 20. elaborarea planului de măsuri privind eficientizarea activităţii de încheiere a contractelor de asigurare;
 21. elaborarea procedurilor de decontare a serviciilor medicale acordate în baza acordurilor internaţionale la care statul român este parte;
 22. organizarea şi monitorizarea desfăşurării activităţii de planificare.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului relaţii cu furnizorii:

 

Activităţi şi operaţiuni specifice de contractare pentru toate domeniile de asistenţă:

 1. desfăşurarea tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind încheierea contractelor pentru toate domeniile de asistenţă - activităţi specifice fazei de angajare a cheltuielilor:

a) primirea şi înregistrarea documentelor;

b) verificarea documentaţiei;

c) întocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli;

d) redactarea contractului (proiectul de angajament legal);

e) obţinerea vizelor şi a semnăturilor;

f) înregistrarea contractului.

 1. încheierea convenţiilor privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice şi / sau eliberarea prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi recunoaşterea biletelor de trimitere pentu internare;
 2. monitorizarea contractelor încheiate în vederea menţinerii condiţiilor care au stat la baza încheierii acestora precum şi actualizarea lor pe parcursul derulării;

Activităţi şi operaţiuni specifice de decontare pentru toate domeniile de asistenţă:

 1. desfăşurarea tuturor activităţilor şi operaţiunilor privind primirea, înregistrarea, verificarea şi validarea raportărilor referitoare la serviciile efectuate - activităţi specifice fazei de lichidarea cheltuielilor:

a) primirea şi înregistrarea documentelor justificative (raportările) întocmite pe propria răspundere de către furnizorii de servicii medicale;

b) verificarea legalităţii şi modului de întocmire a documentelor justificative precum şi a corectitudinii indicatorilor raportaţi;

c) verificarea existenţei angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective.

 1. informarea furnizorilor privind asigurarea condiţiilor de derulare a contractului;

Activităţi şi operaţiuni specifice pentru medicina primară:

 1. gestionarea şi actualizarea bazei de date referitoare la persoanele înscrise pe listele medicilor de familie;
 2. validarea sub semnatură a listei persoanelor asigurate, a persoanelor care nu mai îndeplinesc calitatea de asigurat şi a persoanelor nou asigurate intrate pe listă;
 3. evidenţa distinctă a asiguraţilor de pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi;

Activităţi şi operaţiuni specifice pentru farmacii:

 1. actualizarea listelor de medicamente;
 2. verificarea prescripţiilor de medicamente cu şi fără contribuţie personală prin prisma respectării dispoziţiilor contractului - cadru şi a normelor de aplicare a acestora;

Activităţi şi operaţiuni specifice pentru dispozitive medicale şi îngrijiri la domiciliu:

 1. primirea şi verificarea documentaţiei în vederea aprobării de dispozitive medicale;
 2. întocmirea deciziei de aprobare a cererii de acordare a unui dispozitiv medical;
 3. elaborarea şi gestionarea listelor de aşteptare;
 4. primirea şi verificarea documentaţiei în vederea aprobării cererii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 5. redactarea deciziei de aprobare a serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu.

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului relaţii cu asiguraţii:

 1. aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în vederea fundamentării operaţiunilor de decontare;
 2. constituirea şi administrarea bazei de date referitoare la evidenţa asiguraţilor cetăţeni români şi ai altor state beneficiari ai serviciilor medicale prin aplicarea regulamentelor din domeniu coordonării sistemelor de securitate socială precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în domeniul sănătăţii la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 3. aplicarea măsurilor privind identificarea, prevenirea şi eliminarea obstacolelor din calea liberei circulaţii a serviciilor şi persoanelor conform actelor normative, din domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
 4. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii a dosarelor depuse în vederea eliberării formularelor, ,,S” şi a cardului european de asigurări sociale de sănătate.

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului planificare:

 1. elaborarea şi gestiunea statisticilor de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi bazate pe indicatori specifici;
 2. realizarea prognozei economico - financiare pe fiecare capitol şi articol, conform clasificaţiei bugetare, în vederea efectuării şi fundamentării proiecţiilor de buget;
 3. organizarea şi evaluarea activităţilor privind implementarea măsurilor de îmbunătăţire a disciplinei financiare la nivel local şi naţional;
 4. realizarea de studii de evaluare privind impactul măsurilor aplicate în vederea creşterii performanţei instituţionale;
 5. elaborarea de recomandări asupra modalităţilor de alocare a fondurilor destinate diferitelor categorii de cheltuieli precum şi asupra modalităţilor de finanţare pe fiecare capitol / articol bugetar;
 6. realizarea de previziuni pe termen lung şi recomandări pentru îmbunătăţirea mecanismelor financiare de funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local pe baza evidenţelor provenite din studii şi analize;
 7. identificarea modalităţilor de corelare a nevoilor de finanţare cu fondurile alocate prin bugetul anual, pe care le supune avizării directorului de resort şi aprobării Preşedintelui - Director General;
 8. identificarea domeniilor de interes pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă şi performanţă a activităţilor specifice casei de asigurări de sănătate în viitor.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în Subordinea Medicului Sef - Director Adjunct

 

- Activităţi şi operaţiuni specifice Directorului Adjunct - Medic Sef:

 

 1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
 2. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;
 3. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea registrului de riscuri secţiunea Medic Sef;
 4. asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 5. organizarea şi coordonarea colectării, prelucrării şi integrării datelor necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performanţă din planul de management;
 6. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
 7. organizarea şi monitorizarea activităţilor de verificare a respectării criteriilor de calitate în acordarea serviciilor medicale;
 8. elaborarea documentaţiei privind fundamentarea în vederea proiecţiei şi rectificării bugetare;
 9. organizarea activităţii de monitorizare a consumului de medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu;
 10. organizarea şi monitorizarea activităţii privind verificarea din punct de vedere medical a documentaţiei specifice privind concediile medicale, dosarele pentru verificarea formularelor europene, dispozitivele medicale şi ingrijirile medicale la domiciliu;
 11. organizarea şi monitorizarea activităţii Comisiei de Analiză a D.R.G.;
 12. asigurarea organizării şi funcţionării activităţii de prelucrare a dosarelor privind aprobarea tratamentului cu medicamente aferente unor boli cronice inclusiv cele pentru programele naţionale de sănătate pentru care aprobarea se dă prin comisiile de la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, respectiv C.N.A.S.;
 13. organizarea şi asigurarea reprezentării casei de asigurări de sănătate în toate comisiile mixte C.A.S. - A.S.P. - C.J.M.;
 14. organizarea activităţii de monitorizare a programelor de sănătate;
 15. asigurarea şi coordonarea prelucrării, verificării, centralizării şi raportării indicatorilor specifici în forma şi la termenele prevăzute de lege;
 16. organizarea şi planificarea activităţii de control a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale în vigoare;
 17. organizarea şi monitorizarea activităţii de înregistare, verificare, validare a raportărilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a programelor naţionale de sănătate din punct de vedere al indicatorilor şi achiziţiilor, cu respectarea listei privind medicamentele şi materialele sanitare aprobate pentru programele naţionale de sănătate;
 18. organizarea şi monitorizarea activităţii de sondaj în rândul asiguraţilor cu privire la gradul de satisfacere a asiguraţilor faţă de serviciile medicale de care au beneficiat;
 19. elaborarea şi implementarea unui plan de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii serviiciilor respectiv creşterea gradului de satisfacere pentru asiguraţi;
 20. elaborarea şi fundamentarea criteriilor de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale şi a serviciilor de îngrijiri la domiciliu;
 21. organizarea şi monitorizarea activităţii de primire, înregistrare, verificare din punct de vedere al existenţei, conformităţii şi valabilităţii documentaţiei necesare eliberării medicamentelor care necesită aprobarea comisiilor terapeutice;
 22. organizarea şi urmărirea ca personalul din subordine să cunoască legislaţia care reglementează activităţile coordonate şi să acţioneze pentru respectarea acesteia;
 23. efectuarea de propuneri privind necesarul şi programele de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
 24. aprobarea fişelor de post întocmite pentru personalul din subordine, cu privire la atribuţii, sarcini şi limite de competenţă şi completarea acestora, funcţie de cerinţele de aplicare a unor acte normative specifice Medicului Sef;
 25. întocmirea evaluărilor personalului din subordine, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniilor de activitate;
 26. efectuarea de propuneri privind promovarea în funcţie a personalului din cadrul direcţiei;
 27. efectuarea de propuneri către Preşedintele - Director General privind angajarea de personal nou în cadrul direcţiei ori de câte ori este cazul, cu încadrarea în prevederile legale în vigoare;
 28. păstrarea confidenţialităţii referitoare la informaţiile la care are acces prin natura funcţiei exercitate şi secretul documentelor cu regim special;
 29. participarea cu rol consultativ la şedinţele Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi la solicitarea acestuia;
 30. elaborarea şi asigurarea implementării planului anual de evaluare a furnizorilor de servicii medicale;
 31. organizarea şi monitorizarea activităţii de înregistrare, procesare şi soluţionare a dosarelor de evaluare întocmite de furnizori;
 32. organizarea activităţii de gestionare a bazei de date privind furnizorii evaluaţi.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul serviciului medical:

 

 1. urmărirea intereselor asiguraţilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 2. în acest sens:
  1. “pe baza procedurilor prestabilite, verificarea corectitudinii documentelor întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fişe medicale, registrul de evidenţă, foile de observaţie, scrisorile medicale, biletele de trimitere etc.”;
  2. “organizarea primirii centralizatoarelor lunare ale certificatelor de concediu medical, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic (anexele 11 şi 11A la Normele aprobate cu Ordinul Comun M.S. - Preşedinte C.N.A.S. nr. 60/27.01.2006) şi efectuarea verificărilor necesare pentru acordarea avizului medical, validarea sau invalidarea lor, potrivit O.U.G. nr.158/2005” şi conform Normelor de la Direcţia Medicală a C.N.A.S., utilizând un program informatic adecvat (SIUI sau soft propriu al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi)”;

c. “în cazul neîncadrării în condiţiile legale de avizare, întocmirea notei de constatare pentru amânarea la plată datorită neacordării avizului medical”;

d. “organizarea evidenţei tehnico-operative a operaţiunilor de control prevăzute la punctele b şi c”;

e. “la solicitarea altor servicii şi departamente, participarea la orice acţiune de control care vizează calitatea serviciilor medicale”.

 1. monitorizarea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor, conform criteriilor de calitate prevăzute în contractul cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
 2. în acest sens:
  1. pe baza standardelor, protocoalelor de diagnostic şi îngrijiri, a protocoalelor terapeutice sau a ghidurilor de bună practică medicală aprobate prin acte normative ale M.S., C.M.R., C.M.D.R., validarea serviciilor medicale furnizate asiguraţilor. Validarea se va face cu ocazia participării Serviciului medical la acţiunile de control care vizează şi calitatea serviciilor medicale furnizate sau când sunt semnalate disfuncţionalităţi în raportarea activităţii desfăşurate în baza contractului de furnizare de servicii medicale. Validarea se face pe baza unor proceduri prestabilite;
  2. monitorizarea aplicării măsurilor din programul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale la nivelul furnizorilor care nu îndeplinesc criteriile de calitate, cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale;
 3. participarea la activitatea Comisiilor terapeutice judeţene de aprobare a tratamentelor pentru bolile cronice şi la cea de gestionare şi transmitere a dosarelor pentru anumite boli cronice către şi de la Comisiile de Experţi ale C.N.A.S.;
 4. pe baza procedurilor prestabilite, trimiterea rapoartelor către C.N.A.S. şi primirea de rapoarte de la aceasta;
 5. analiza şi întocmirea documentaţiei din punct de vedere medical a formularelor ,,S”;
 6. analizarea concordanţei dintre recomandarea unui dispozitiv medical şi diagnosticul de pe biletele de trimitere, validând / invalidând cererea asiguratului;
 7. participarea la evaluarea furnizorilor care doresc să încheie contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi, punând la dispoziţia compartimentului de evaluare grilele cu punctajul obţinut de furnizorii evaluaţi;
 8. îndeplinirea altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legătură cu activitatea serviciului;
 9. colaborarea cu alte direcţii / servicii / birouri ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în vederea îndeplinirii propriilor sarcini şi obiective;
 10. încheierea convenţiilor privind eliberarea certificatelor medicale cu furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenţă;
 11. participarea la controlul certificatelor medicale eliberate de medici.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului programe de sănătate:

 

 1. asigurarea transmiterii bugetelor aprobate de către comisiile de specialitate şi comunicate de către C.N.A.S. unităţilor derulatoare de subprograme naţionale de sănătate;
 2. colaborarea cu unităţile sanitare derulatoare la repartizarea sumelor alocate pentru finanţarea subprogramelor de sănătate pe fila de buget proprie;
 3. urmărirea şi controlul utilizării fondurilor aprobate pentru derularea subprogramelor de sănătate repartizate judeţului în baza contractelor încheiate;
 4. unităţile sanitare prin care se derulează programe în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi prezintă acesteia, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare, indicatorii specifici programelor realizaţi în luna anterioară şi documente justificative cu privire la sumele achitate, conform copiei ordinului de plată (cu ştampila trezoreriei) cu care s-a achitat contravaloarea facturii pentru medicamente   şi / sau   materiale   sanitare   specifice   aprovizionate   pentru   luna   precedentă,  cererea justificativă, însoţită de copia de pe factura emisă de furnizor pentru medicamentele şi / sau materialele sanitare specifice aprovizionării pentru luna în curs, precum şi prescripţiile medicale / filele de condică în baza cărora s-au eliberat medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu, precum şi cererea justificativă pentru luna în curs;
 5. analizarea indicatorilor prezentaţi în decont,  gradul de utilizare a resurselor puse la dispoziţie anterior şi stocurile cantitativ-valorice în maxim 3 zile lucratoare de la primire, conform art. 8 alin. 1 din Anexa 1 la Ordinul nr. 190/2013;
 6. raportarea către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate: lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, conform art. 35 alin.1 lit. d) din Ordinul 190/2013, sumele alocate de acestea pentru fiecare program naţional de sănătate curativ, sumele utilizate de unităţile sanitare şi farmaciile cu circuit deschis care derulează programe, precum şi indicatorii fizici şi de eficienţă realizaţi, conform machetelor prevăzute la art. 9;
 7. trimestrial, în primele 30 de zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială,  persoana de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate şi implicată  în completarea, analiza şi transmiterea indicatorilor fizici şi de eficienţă prevăzuţi la punctul anterior, va  prezenta personal Direcţiei programe curative din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, şi va participa la analiza şi evaluarea indicatorilor raportaţi, conform art. 35 alin.1 lit. d^1) din Ordinul 190/2013;
 8. verificarea şi validarea raportării Centrului de dializă privat transmiţând în termen legal către C.N.A.S. documentele necesare decontării serviciilor prestate;
 9. monitorizarea documentaţiei necesare tratamentului prescris conform Protocoalelor Comisiei de Experţi a C.N.A.S. (hepatite cornice de etiologie virală B, C şi D, ciroze hepatice, poliartrită rematoidă, tumori maligne, limfoame, boli hematologice);
 10. monitorizarea documentaţiei necesare tratamentului aprobat de către Comisiile Terapeutice care  funcţionează la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi (G1, G3, G4, G10, G11, etc);
 11. verificarea corectitudinii indicatorilor raportaţi de unităţile sanitare şi concordanţa acestora cu evidenţele tehnico - operative de la nivelul unităţilor sanitare;
 12. monitorizarea, analizarea şi centralizarea indicatorilor specifici şi a cheltuielilor aferente fiecărui subprogram de sănătate;
 13. transmiterea către Direcţia Programe Naţionale de Sănătate a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, până la data de 15 a lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, de rapoarte cuprinzând situaţia centralizată pe judeţ a indicatorilor specifici realizaţi pentru fiecare subprogram de sănătate, conform pct. 4.3 din Anexa 3 la Ordinul nr. 256/2013;
 14. asigurarea transmiterii bugetelor aprobate de către comisiile de specialitate şi comunicate de către C.N.A.S. către unităţile derulatoare de subprograme naţionale de sănătate;
 15. controlarea periodică a stocurilor de medicamente aflate în farmacii şi raportarea la C.N.A.S. a disfuncţionalităţilor constatate;
 16. verificarea încadrării valorice lunare a comenzilor într-un buget mediu lunar;
 17. controlarea, efectuarea şi transmiterea în termen, la C.N.A.S. a altor situaţii suplimentare solicitate (ex: fundamentarea bugetelor);
 18. organizarea şi asigurarea evidenţei nominale a persoanelor care beneficiază de medicaţie cu aprobarea comisiilor medicale ale C.N.A.S.;
 19. realizarea trimestrială a controlului derulării subprogramelor de sănătate la nivelul unităţilor sanitare; Controlul va urmări, în principiu, următoarele:

a) încadrarea în bugetul aprobat, precum şi măsura în care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite şi au servit la realizarea obiectivelor propuse în subprogramul de sănătate respectiv;

b) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilior legate de derularea subprogramelor de sănătate;

c) realitatea indicatorilor raportaţi;

d) acurateţea şi validarea datelor colectate şi raportate;

e) identificarea disfuncţionalităţilor apărute în derularea subprogramelor de sănătate şi avansarea de propuneri de îmbunătăţire a acestora.

 1. în urma fiecărui control se va întocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile în derularea subprogramelor respective, în vederea remedierii eventualelor disfuncţionalităţi, urmând ca, în termen de 30 de zile, să se stabilească rezultatele finale ale controlului. In cazul în care Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi identifică probleme ce nu pot fi soluţionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre soluţionare direcţiilor coordonatoare din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform art. 39 din Ordinul nr. 190/2013;
 2. colaborarea cu alte direcţii / servicii / birouri ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în vederea îndeplinirii propriilor sarcini şi obiective;
 3. îndeplinirea, din dispoziţia conducerii, şi altor sarcini care au legătură cu activitatea serviciului.

 

- Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului evaluare furnizori:

 

 1. asigurarea secretariatului comisiilor de evaluare care funcţionează la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 2. participarea prin reprezentanţi la activitatea comisiilor de evaluare şi la procesul de evaluare;
 3. elaborarea planului anual de evaluare a furnizorilor, pe care îl prezintă spre aprobare Medicului Sef şi Preşedintelui - Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi;
 4. convoacarea, de câte ori este necesar sau când preşedintele comisiei de evaluare o solicită membrilor acestor comisii (membrii din D.S.P. şi Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi);
 5. colaborarea cu alte direcţii / servicii / birouri ale Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi în vederea îndeplinirii propriilor sarcini şi obiective prevăzute de Ordinul Comun M.S. – Preşedinte C.N.A.S. nr. 1211/325/2006 şi de alte acte normative care reglementează domeniul său de activitate;
 6. întocmirea răspunsurilor la sesizirile primite şi informarea furnizorilor în privinţa normativelor referitoare la evaluare şi a datei când se efectuează vizita de evaluare;
 7. desfăşurarea activităţii de introducere a noilor furnizori în baza de date şi de actualizarea modificărilor care fac obiectul activităţii Compartimentului Evaluare Furnizori;
 8. gestionarea bazei de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice;
 9. informarea conducerii Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi despre activitatea desfăşurată;
 10. îndeplinirea altor sarcini din dispoziţia conducerii care au legătură cu activitatea serviciului;
 11. întocmirea şi eliberarea tuturor documentelor rezultate în urma deciziilor comisiilor de evaluare.

Fișiere atașate