Cum se face plata contribuţiei la FNUASS pentru pensionari?

 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.

Sistemul asigurarilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii si promovarii populatiei care ofera un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sanatatii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale. 

CNAS functioneaza pe baza Statutului propriu si are urmatoarele obligatii: 

CNAS are in subordine casele judetene de asigurari de sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti. 

Principalele atributii ale CNAS:

 

Care sunt drepturile persoanelor beneficiare ale legilor speciale privind tratamentul medicamentos în ambulatoriu?

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, precizează la Art. 233, alin (2) :

(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 232 alin. (1), ( n.n.  medicamentele din listă), prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevăzute în actele normative de la art. 213 alin. (1) lit. c) şi d), se suportă din fond, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-cadru.

Ordinul nr. 265/408/2010,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, în vigoare până la 31.05.2011, Anexa 30, ART. 1, prevede :

(4) Prescripţiile medicale aferente medicamentelor fără contribuţie personală se eliberează în următoarele situaţii: 

c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fond, în condiţiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă:

Menţionăm că actele normative de la art. 213, alin. 1, lit. c) şi d) sunt : Decretul – Lege nr. 118/1990, Legea 51/1997, Legea 189/2000, Legea 44/1994, Legea 309/2002, Legea 341/2004 şi Legea 519/2002.

In concluzie, persoanele asigurate  beneficiare ale legilor de mai sus,  indiferent de veniturile pe care le realizează,  beneficiază de medicamente în tratamentul ambulatoriu conform prevederilor de mai sus.

 

 

Care sunt drepturile și obligațiile asiguratului?

 

Drepturile asiguratilor:

Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Ce trebuie sa faca asiguratul?

Pentru amanunte privind serviciile medicale de care beneficiaza asiguratii accesati pagina Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?

 

Obligatiile asiguratilor:

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

 

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

 

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Conform Ordinului Nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dovada calităţii de asigurat, 

Art. 20 - Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;

c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;

d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;

e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;

f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;

i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;

j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;

k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie;

l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;

m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;

n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.

Art. 22 - 1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei prevăzute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinţa eliberată de angajatori, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1^1 . Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.

(2) CAS eliberează documente care fac dovada achitării contribuţiei şi deţinerii calităţii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidenţelor organizate pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru categoriile de persoane care realizează veniturile prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. b) - f) şi la art. 259 alin. (9) din lege.

 

Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?

 

In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:

 

Servicii de medicină primară (acordate de medicul de familie)

 

Asistență medicală de specialitate în ambulatorii clinice (acordate de medicul specialist) 

 

Servicii medicale spitalicești

 

Servicii medicale paraclinice (analize medicale de laborator)

 

Servicii de medicină (servicii stomatologice)

 

Medicamente cu și fără contribuție personală (medicamente compensate și gratuite)

 

Dispozitive medicale (orteze și proteze)

 

Dispozitivele medicale se acorda la recomandarea medicului de specialitate si cu aprobarea caselor teritoriale. 

 

Alte servicii medicale incluse în asigurarea socială de sănătate

 

Servicii medicale de urgență pe teritoriul oricărui stat european 

In baza Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate sau a Certificatului Provizoriu de Inlocuire a Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate beneficiati de asigurare de sanatate pe teritoriul Uniunii Europene.

Servicii medicale suportate  din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate

 

I. Servicii medicale profilactice

In scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii si al pastrarii sanatatii, asiguratii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurari se afla in relatii contractuale, vor fi informati permanent de catre casele de asigurari asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun. 

Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele: 

a) monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii; 

b) urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului; 

c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore in morbiditate si mortalitate; 

d) servicii medicale din cadrul programului national de imunizari; 

e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii. 

Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta din fond, astfel: 

a) trimestrial, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradinita, fie la institutiile de invatamant preuniversitar; 

b) de doua ori pe an, pentru tinerii in varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, daca sunt elevi, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca. 

Asiguratii in varsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate, in conditiile stabilite prin contractul-cadru. 

 

II. Servicii medicale curative

Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei, dupa caz. 

Tratamentul medical se aplica de catre medici sau asistenti medicali si de alt personal sanitar, la indicatia si sub supravegherea medicului. 

Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt: 

a) serviciile medicale de urgenta; 

b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave pana la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene de investigatii paraclinice; 

c) tratamentul medical, chirurgical si unele proceduri de recuperare; 

d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca, precum si igieno-dietetic. 

 

Asiguratii au dreptul la asistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie, in conditiile contractului-cadru. 

Asiguratii primesc asistenta medicala de specialitate in spitale autorizate si evaluate. 

Serviciile spitalicesti se acorda prin spitalizare si cuprind: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa. 

Asistenta medicala de recuperare se acorda pentru o perioada de timp si dupa un ritm stabilite de medicul curant in unitati sanitare autorizate si evaluate. 

Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de furnizori evaluati si autorizati in acest sens. 

Serviciile medicale stomatologice se acorda de catre medicul de medicina dentara in cabinete medicale autorizate si evaluate conform legii. 

Asiguratii beneficiaza de tratamente stomatologice care se suporta din fond in conditiile stabilite prin contractul-cadru.

 

Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice 

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala pentru medicamentele cuprinse in Lista de medicamente. Modalitatile de prescriere si eliberare a medicamentelor se prevad in contractul-cadru. 

Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide si lauze, precum si pentru copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca, se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta sau al pretului de decontare. 

Se suporta din fond, la nivelul pretului de referinta, in conditiile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor urmatoarelor categorii de persoane: 

a) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare), Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 si Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989); 

b) persoanele cu handicap ale caror drepturi sunt stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru. 

Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru. 

Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii speciale

Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat si evaluat in conditiile legii. 

Serviciile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond. 

Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii: 

a) urgente medico-chirurgicale; 

b) cazurile prevazute in contractul-cadru. 

 

Servicii care nu sunt decontate din fond:

Contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz, sunt: 

a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor; 

b) unele servicii medicale de inalta performanta; 

c) unele servicii de asistenta stomatologica; 

d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort; 

e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani; 

f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport; 

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor; 

h) fertilizare in vitro; 

i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS; 

j) asistenta medicala la cerere; 

k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; 

l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale; 

m) serviciile medicale solicitate de asigurat; 

n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie; 

o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale; 

p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii; 

q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi. 

 

Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale. 

Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurari de sanatate prin intermediul CNAS.