Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii prevazute articolul 1, alin.(2) din OUG 158/2005 sunt:
- asociaţi, comanditari sau acţionari ;
- membri ai asociaţiei familiale ;
- persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente ;
- persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav , în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.

Conform art. 5 din Ordinul Comun MS/CNAS nr.60/32/2005, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art.1 alin.2 din OUG 158/2005 sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care aceştia sunt luaţi în evidenţă ca platitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
Persoanele fizice prevăzute de art.1 alin.2 din OUG 158/2005, depun la CAS  “Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii “- Anexa 4 din Ordinul 60/32/2006, întocmită în forma scrisă, în două exemplare.

 

La baza întocmirii declaraţiei şi calculului contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii medicale datorate conform legislaţiei în vigoare se au în vedere:
- veniturile supuse impozitului pe venit din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unităţile fiscale teritoriale în cazul persoanelor prevăzute de art.1 alin 2 lit.c) si d), din OUG 158/2006.
- nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul în care persoanele fizice autorizate prezintă o decizie de impunere negativă ;
- nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul în curs prin aplicarea procentului prevăzut de lege asupra indemnizaţiei lunare a asociatului unic pentru persoanele prevăzute de art.1 alin.2 lit .a) OUG nr. 158/2005
- asupra veniturilor declarate în contractul de asigurare socială pentru persoanele prevăzute de art.1 alin.2 lit.e

 

Declaraţia completată  cu datele personale ale asiguratului, semnată şi stampilată  se depune personal  de către asigurat la registratura CAS , unde primeşte un număr de înregistrare.
Un exemplar al declaraţiei este însoţit de următoarele documente:
- copie a deciziei de impunere estimativă /anticipată;
- copie carte de identitate a asiguratului;
- copie după declaraţia de asigurare de la Casa de Asigurări Sociale de Pensii;
- copie după contractul de asigurare socială ;
-  copie  documente din care rezultă categoria în care se încadrează asiguratul: asociat unic, asociaţi, comanditari, acţionari, membru asociaţiei familiale, persoana fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente.
                

Exemplarul 1 al declaraţiei rămâne la CAS Galati, în cadrul Biroul Decontare Concedii Medicale  pentru a fi înregistrată în evidenţa operativă a unităţii, iar al doilea exemplar va rămâne la asigurat.

Plata sumelor reprezentând contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se poate face prin virament în contul prevăzut pentru această destinaţie.

 

Termenul de plată al contribuţiiloreste până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

 

De câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, este obligatorie depunerea comunicării de modificare a acesteia în maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective. Comunicarea de modificare este prezentată în Anexa nr.5 a Ordinului 60/32/2006 pentru aprobarea normelor de aplicarea a OUG nr. 158/2005.
Modificarea se operează cu începutul anului  în curs .

 

Persoanele fizice asigurate pe baza de declaraţie de asigurare pot solicita retragerea declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii . Retragerea se face prin depunerea formularului tip al solicitării de retragere prezentat în Anexa nr. 6. Nedepunerea formularului de retragere a declaraţiei de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii nu exonerează asiguratul de obligaţiile asumate prin declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii depusă iniţial.

 

Retragerea se face începând cu data completată expres în solicitare.

 

Comunicarea de modificare şi solicitare de retragere se depun personal la registratura CAS, unde primesc un număr de înregistrare după care sunt preluate de personalul Biroului Decontare Concedii Medicale  cu atribuţii pe OUG 158/2005  pentru a fi înregistrate în programul informatic .


Dreptul la concedii şi indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005 este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii.

 

Pentru neachitarea la termenul scadent de către asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii aceştia datorează după acest termen majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.

 

Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a căror contribuţie calculată la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mică decât contribuţia datorată, calculată în raport cu decizia de impunere anuală, casele de asigurări de sănătate vor proceda după cum urmează:
     a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
     b) în cazul în care venitul realizat este mai mic faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia se recalculează, urmând ca diferenţa achitată în plus de asigurat să fie compensată cu obligaţiile de plată viitoare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca indemnizaţia plătită în plus să fie compensată cu diferenţa de contribuţie achitată conform deciziei anticipate sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz;
     c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscală, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribuţia achitată de contribuabil se restituie. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, contribuţia achitată de asigurat se compensează cu indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate, iar în cazul în care rămân diferenţe, acestea se recuperează sau se plătesc, după caz.
     (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.

 

De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele prevazute de urmatoarele acte normative:

- Art.23 alin.2 din OUG nr.158/2005:
a) femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art.1 alin 1 din OUG 158/2005, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat;

- Art.32 alin (1) si (2) din OUG nr.158/2005
b) în cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare, judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevazute la art.2 alin.(1) din OUG nr.158/2005 (privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate), care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ;
c) în situaţia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitătate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Drepturile achitate în condiţiile prevăzute la litera g), urmează a fi recuperate de CAS  de la angajatori, după caz, conform legii.