Informare cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit art.13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR)
 

Regulamentul mai sus invocat, stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.
În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.
 
Identitatea şi datele de contact ale operatorului
Casa de Asigurări de Sănătate Prahova (CAS Prahova) este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Ploiesti, str. Praga nr. 1, judeţul Prahova, cod fiscal 11319359, având ca obiect de activitate garantarea, în condiţiile legii, pentru populaţie, de servicii medicale de calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului Naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
CAS Prahova este operator înscris sub nr. 244 în Registrul General al A.N.S.P.D.C.P. de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.
 
Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
Ca măsură prin care CAS Prahova este responsabilă faţă de modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, CAS Prahova a desemnat un responsabil cu protecţia datelor la nivelul instituţiei, datele de contact ale acestuia fiind:
• - Nr. telefon:          0786715127
• - Adresă de email: dpo@casph.mmc.ro
 

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, CID, date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră colectate, în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.
Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CAS Prahova a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România.
CAS Prahova poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai  în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.
 
Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Prahova, autorităţile/instituţii publice centrale şi locale, instituţiile medicale (spitale, clinici, etc.), angajatori, inclusiv persoanele vizate.
CAS Prahova nu intenţionează să transfere datele cu caracter personal colectate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.
 
Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:
1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: nelimitat.
2. Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
a. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
b. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Prahova;
c. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Prahova le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
d. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Prahova să fie şterse din evidenţele noastre;
e. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Prahova;
f. dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către CAS Prahova într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CAS Prahova;
g. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
h. dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;
i. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Prahova în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casph.mmc.ro .
j. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
k. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.
 

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, prin intermediul sistemului video instalat în sediul instituției, parter - hol principal Registratura instituției - prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizare, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a bunului instituției.
Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, următorilor destinatari: persoana vizată precum și unor organe, organisme expres prevăzute de lege.
Informațiile și datele personale înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: maxim 30 de zile.


Responsabilitate
CAS Prahova este responsabilă şi va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu Regulamentul (GDPR) cât şi cu principiile stabilite în acest document: legalitate, echitate şi transparenţă, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitări legate de stocare, integritate, confidenţialitate şi responsabilitate.