SOLICITĂRI INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Pentru a solicita Casei de Asigurări de Sănătate Prahova  informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați  Compartimentului Relaţii cu Publicul

Coordonate de contact

Telefon: 0244594600 int 142

 

Modalități de contestare
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.


Model cerere          descarcă fişier în format .pdf 
Model reclamație    descarca fişier în format .pdf

 

Conform Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare, lista informaţiilor publice din oficiu la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova sunt următoarele:

1.  Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare
- Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin HG. 972/26.07.2006, cu modificările și completările ulterioare
- Statutul Cadru al C.A.S. Prahova
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.S. Prahova.
2.  Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:
- Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Prahova are aprobat un număr de 88 de posturi;
- Conducerea executivă este postată la categoria „Structura instituţiei”;
- Atribuţiile compartimentelor/birourilor/ serviciilor din cadrul C.A.S. Prahova sunt cuprinse în Regulamentul  de organizare şi funcţionare, aprobat de C.N.A.S şi Regulamentul de Ordine Interioară.

Programul de lucru al C.A.S. Prahova: Luni-Miercuri: 8:30 - 17:00

                                                                  Joi: 8:30 - 17:00

                                                                  Vineri: 8:30 - 14:30

Programul cu publicul al C.A.S. Prahova:
                Luni, Marţi, Miercuri: 8:30-12:30
                Joi: 8:30 - 12:30 16:00 - 18:00
                Vineri: 8:30 – 12:30

3.  Conducerea CAS Prahova este asigurată de către următoarele persoane:


Ec. Măguleanu Cătălin – Director General
Ec. Burlacu Adriana – Director executiv - Direcţia Economică
Ec. Stoea Cătălin – Director executiv - Direcţia Relaţii Contractuale
Dr. Dridea Irina – Director executiv Adjunct - Medic şef
Dr. Ec. Enescu Daniela – Responsabil cu difuzarea informatiilor publice 

 

4.  Coordonatele de contact:

 CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PRAHOVA
 Ploieşti, str Praga nr.1

 Telefoane: 0244/594600, 0244 597 830, 0244 597 831, 0244 597 832, 0244 597 833, 0244 597834
 Fax: 0244/511443
Relaţii cu publicul:
 Tel Verde: 0800 800 955


 Pagină web: http://cas.cnas.ro/casph/

5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil - postat la categoria „Informaţii publice”;
6. programele şi strategiile proprii: aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă;
7.  lista cuprinzând documentele de interes public: sunt cele stabilite de către C.N.A.S şi trecute în anexă;
8.  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către CAS Prahova:
- Hotărâri ale Consililului de Administraţie;
- Decizii ale conducerii CAS;
- Memorii, petiţii (sesizări, cereri, reclamaţii) ale terţilor;
- Petiţii informaţii de interes public;
- Dosare cu contractele de achiziţie publică;
- Buget de venituri şi cheltuieli;
- Cont de execuţie bugetară (venituri şi cheltuieli);
- Rapoarte de control;
- Planul anual de control;
- Ordine , adese, instrucţiuni, circulare de la CNAS;
- Rapoarte trimestriale, anuale către CNAS;
- Corespondenţă internă şi externă;
- Formulare tipizate pentru solicitare servicii medicale;
- Formular tipizat pentru solicitarea cardului european de asigurat;
- Formular tipizat pentru solicitare duplicat card naţional;
- Formulare europene;
 - Contractele persoanelor fizice;
- Lista furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
- Lista cu documentele necesare în vederea contractării pe tipuri de asistenţă;
- Raportări lunare ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozive medicale;
- Raportări lunare în domeniul programelor naţionale de sănătate;
 - Dosare cu contractele furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;
- Formulare medicale de raportare a serviciilor;
- Referate de necesitate, note de fundamentare, procese verbale, note de recepţie, avize de expediţie;
- Facturi emise de către CAS Prahova;
- Acţiuni judecătoreşti, întâmpinări, concluzii scrise;
- Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
 - Prescriptii medicale, bilete de trimitere, formulare de concedii medicale;
9.  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
10. Raportul anual de activitate;
11. Declaraţiile de avere şi de interese;
12. Actele normative care reglementează activitatea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
13. Informaţii despre activitatea instituţiei:
13.1. termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale în ambulatoriu, inclusiv termenul limită de încheiere a contractelor;
13.2. condiţiile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi decontate de CAS Prahova;
13.3. lista nominală a furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în contract cu CAS Prahova;
13.4. condiţiile de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale;
13.5. ordinul MS/CNAS nr. 400/833/2018 din 27 martie 2018 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;
13.6. ordinul MS/CNAS  privind aprobarea criteriilor care stau la baza îndeplinirii atribuţiilor cu privire la:
a. stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atât pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural, precum şi numărul minim de persoane de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară;
b. stabilirea necesarului de medici şi de norme pentru specialităţile clinice şi de medicină dentară pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale;
c. zonele/localităţile deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate – situaţie în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale;
14. Secţiunea asistenţă medicală primară:
14. 1. valoarea definitivă a punctului per serviciu şi per capita rezultată în urma regularizării trimestriale, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de CNAS;
15. Secţiunea asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice:
15.1. valoarea definitivă a punctului pe serviciu, începând cu ziua următoare transmiterii acesteia de CNAS;
16. Lista farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii, aflate in relaţie contractuală cu CAS Prahova;
17. Lunar, totalul plăţilor efectuate în luna anterioară către furnizorii de medicamente;
18. Lista, în ordine alfabetică a furnizorilor de dispozitive medicale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social şi punctul de lucru din judeţul Prahova;
19. Decizia preşedintelui-director general al CAS Prahova prin care sunt aprobate criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate pentru dispozitivele medicale;
20. Formularele tipizate fără regim special, conform modelelor standardizate prevăzute în Normele de aplicare a Contractului cadru;
21. Programe naţionale de sănătate:
21.1. criterii de eligibilitate privind includerea în program a bolnavilor;
22.2. documente necesare pentru întocmirea dosarelor bolnavilor al căror tratament necesită aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS;
22.3. fonduri alocate pentru fiecare program naţional de sănătate curativ;
22.4. numărul total de bolnavi beneficiari ai programelor naţionale de sănătate curative;
22. Asistenţă medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte:
22.1. număr carduri europene de asigurări de sănătate (CEASS) emise de CAS Prahova;
22.2. număr certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurări de sănătate (CIP) emise de CAS Prahova;
22.3. numărul formulare/documente europene emise de CAS Prahova pe tipuri de formulare/documente europene;
23. Serviciul Control:
23.1. acţiuni de control la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale – anual, numai indicatorii globali, conform raportului de activitate.

Lista cu documentele de interes public ale Casei de Asigurări de Sănătate Prahova
Atât lista cu documentele de interes public ale CAS Prahova, cât şi lista cu documentele produse/gestionate de CAS Prahova, sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. g) şi h) din Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu datele conţinute în Nomenclatorul Arhivistic al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a Municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 554/27.08.2014.
1. Lista cu documentele de interes public ale CAS Prahova, comunicate din oficiu :
1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea CAS Prahova.
2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, birourilor, serviciilor şi direcţiilor din instituţie, programul de funcţionare şi programul de audienţe.
3. Numele persoanelor din conducerea CAS Prahova.
4. Datele de contact ale instituţiei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.
5. Programele şi strategiile proprii ale CAS Prahova în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru.
6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituţiei.
8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie.
9. Modaliţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
10. Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public.
11. Raportul anual de activitate al CAS Prahova.
12. Buletin informativ al informaţiilor de interes public.
13. Programul anual al achiziţiilor publice.
14. Declaraţiile de avere şi interese, etc.

2. Lista cu documentele de interes public ale CAS Prahova, comunicate la cerere :
1. Comunicate de presă, informări, precizări;
2. Informaţii privind datele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală cu CAS Prahova;
3. Numărul total al acţiunilor de control;
4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislaţie;
5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;
6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii;
7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

3. Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii :
1. Rapoartele de control şi de audit;
2. Audienţele, sesizările, reclamaţiile şi petiţiile;
3. Corespondenţa cu terţii;
4. Corespondenţa internă;
5. Deciziile Directorului General;
6. Registrul de riscuri;
7. Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;
8. Note de fundamentare, referate de necesitate;
9. Registrul Inventar;
10. Registrul de casă;
11. Note contabile;
12. Extrase de cont;
13. Facturi;
14. Ordine de plată;
15. Dispoziţii de încasare;
16. Angajamente bugetare;
17. Informaţii cu privire la datele personale (Nume, prenume, CNP, adresă) din statele de funcţii şi statele de plată;
18. Procese Verbale şi Hotărâri ale şedinţelor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului cadru privind condiţiile acordării asitenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;
19. Conţinutul dosarelor privind litigiile în care instituţia este implicată, precum şi numele consilierilor juridici care susţin interesele CAS Prahova;
20. Formulare europene/Dosare de rambursare;
21. CEASS/Certificatele de înlocuire provizorie;
22. Decizii şi dosare de evaluare;
23. Lista dosarelor aflate în aşteptare la comisiile terapeutice CAS Prahova sau CNAS, în vederea prioritizării la nivel naţional;
24. Proceduri operaţionale formalizate;
25. Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii;
26. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecatătoreşti, etc.

Fișiere atașate

Raport-evaluare-Legea-544-an-2022.pdf Raport-evaluare-Legea-544-an-2018.pdf Raport-evaluare-Legea-544-an-2017.pdf