Vă anunţăm apariţia Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale in MO nr. 124 bis /2015.

Ordinul 106/32/2015 reglementează condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de către furnizori pentru a fi evaluaţi în vederea încheierii contractelor de prestări servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Documentele care se depun la sediul CASJ PRAHOVA în vederea evaluării:

a) cerere adresată comisiei de evaluare constituită la nivelul casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială își desfășoară activitatea,

b) dovada plății taxei de evaluare,

c) furnizorul depune un dosar de evaluare care contine copii ale următoarelor documente, certificate conform cu originalul pe fiecare pagină:

c1. Certificatul de înmatriculare și certificat constatator/act de înființare pentru sediu/punct de lucru, după caz;

c2. Contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică județeană / municipiului București/Banca;

c3. Codul fiscal/CUI;

c4. 1.Aviz de funcționare emis de Directia de Sănătate Publica /aviz de înființare emis de Ministerul Sănătății /ordin sau aviz pentru aprobarea structurii emis de Ministerul Sănătății, după caz, pentru unitățile de dializă.

     2. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Direcția de Sănătate Publică, atât pentru sediu cât și pentru substații pentru furnizorii de consultații de urgență la domiciliu/activități de transport sanitar neasistat.

    3. Aviz de funcționare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătății/ Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale care realizează activitatea de comercializare/protezare ORL/protezare ortopedică.

    4. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu.

     5. Autorizație de funcționare valabilă emisă de Ministerul Sănătății pentru farmaciile comunitare.

     6. Certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Direcția de Sănătate Publică pentru cabinetele medicale organizate conform O.G. nr. 124/1998, cu modificările și completările ulterioare.

     7. ordin emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea structurii organizatorice pentru spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății; ordin al ministrului, respectiv act administrativ al conducătorului instituției, cu avizul Ministerului Sănătății, pentru spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie; avizul Ministerului Sănătății pentru Structura organizatorică a Spitalelor private .

     8. act administrativ al conducătorului autorității administrației publice locale, cu avizul conform al Ministerului Sănătății și al Ministerului Administrației și Internelor pentru centrele de sănătate multifuncționale cu personalitate juridică.

c5. Autorizația sanitară de funcționare, cu excepția furnizorilor de dispozitive medicale și farmaciilor;

c6. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor;

c7. Dovada deținerii spațiului în care se desfășoară activitatea, pentru care se solicită evaluarea;

d) furnizorul depune atașat la dosarul de evaluare o declarație pe proprie raspundere, prin care își asumă prin semnatură pe fiecare pagină realitatea, exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în:

d1. Chestionarul de autoevaluare privind indeplinirea standardelor si a criteriilor de evaluare conform categoriei de furnizor din care face parte,

d2. Tabelul cu datele de identificare ale personalului care își desfășoară activitatea la furnizor conform modelului

d3. Tabel care conține denumirea aparaturii medicale din dotare,

d4. Tabel ce conține datele de identificare a mijloacelor de transport din dotare pentru furnizorii de consultații de urgență la domiciliu/activități de transport sanitar neasistat,

Cererea de evaluare si tabelele se vor prezenta completate, listate, semnate de reprezentantul legal, in dosarul de evaluare şi se vor transmite pe e-mail la adresele:

evaluare_spitale@casph.mmc.ro

evaluare1@casph.mmc.ro

 Vă rugăm să depuneţi cererea şi dosarul de evaluare la Compartimentul Evaluare Furnizori ( cam. 232 ), cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii Deciziei de Evaluare.

In fisierele atasate se regasesc informatii suplimentare pentru fiecare tip de furnizori.

Pentru detalii privind procesul de evaluare furnizori va rugam sa ne contactati la tel. 0244/594600, int. 131.

 

 

Taxa de evaluare

Taxa de evaluare se achită către Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului Prahova, cod fiscal 11319359, în contul RO08TREZ52126360550XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiesti.

Fișiere atașate

DOCUMENTE EVALUARE INGRIJIRI LA DOMICILIU.zip DOCUMENTE EVALUARE LABORATOR.zip DOCUMENTE EVALUARE MEDICINA DE FAMILIE, CLINICE, RECUPERARE.zip DOCUMENTE EVALUARE MEDICINA DENTARA.zip DOCUMENTE EVALUARE RADIOLOGIE.zip DOCUMENTE EVALUARE SPITAL.zip Anexe 1-4 la Ordin 106_32 .feb.2015.pdf DOCUMENTE EVALUARE TRANSP SANITAR URG LA DOMICILIU.zip DOCUMENTE EVALUARE DIALIZA.zip DOCUMENTE EVALUARE DISPOZITIVE MEDICALE.zip DOCUMENTE EVALUARE FARMACII.zip