Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Olt (CAS Olt) este instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează în mod autonom Fondul de asigurări sociale de sănătate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.
       CAS Olt administrează fondul de asigurări sociale de sănătate (FASS), fond constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, alte venituri.

       CAS Olt reprezintă interesele asiguraţilor săi .

       Principalele atribuţii ale CAS Olt, conform statutului propriu sunt:
          - administrează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate;
          - controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
          - participă la acreditarea medicilor şi a personalului sanitar care poate fi admis să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
          - încheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în limita condiţiilor prevăzute de contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
         - decontează furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
        - efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale .