IN ATENTIA:
•    FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE CU SI FARA CONTRIBUTIE PERSONALA ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU
•    FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE
•    FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE DIN AMBULATORIU 

 

Avand in vedere prevederile:
•    art. 9 din Anexa 39 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului–cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare: “Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial si ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea organizatiilor judetene ale furnizorilor întâlniri cu furnizorii de dispozitive medicale pentru a analiza aspecte privind acordarea dispozitivelor medicale, precum si respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunturile privind data si locul desfasurarii întâlnirilor vor fi afisate pe pagina web si la sediul casei de asigurari de sanatate cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor informa asupra modificarilor aparute în actele normative si vor stabili împreuna cu furnizorii de dispozitive medicale masurile ce se impun pentru îmbunatatirea activitatii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonereaza de raspunderea nerespectarii hotarârilor luate cu acest prilej.”
•    art. 16 din Anexa 36 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului–cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare: “Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial si ori de câte ori este nevoie sau la solicitarea organizatiilor judetene ale furnizorilor întâlniri cu furnizorii de medicamente pentru a analiza aspecte privind eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala din partea asiguratilor în tratamentul ambulatoriu, precum si respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunturile privind data si locul desfasurarii întâlnirilor vor fi afisate pe pagina web si la sediul casei de asigurari de sanatate cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor informa asupra modificarilor aparute în actele normative si vor stabili împreuna cu furnizorii de medicamente masurile ce se impun pentru îmbunatatirea activitatii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonereaza de raspunderea nerespectarii hotarârilor luate cu acest prilej.”
•    art. 7 din Anexa 18 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului–cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare: “Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial si ori de câte ori este nevoie sau la cererea organizatiilor judetene ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice din ambulatoriu întâlniri cu furnizorii de servicii medicale paraclinice pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Anunturile privind data si locul desfasurarii întâlnirilor vor fi afisate pe pagina web si la sediul casei de asigurari de sanatate cu cel putin 3 zile lucratoare anterior datei întâlnirii. Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor informa asupra modificarilor aparute în actele normative si vor stabili împreuna cu furnizorii masurile ce se impun pentru îmbunatatirea activitatii. Neparticiparea furnizorilor la aceste întâlniri nu îi exonereaza de raspunderea nerespectarii hotarârilor luate cu acest prilej.”
Va aducem la cunostinta ca, in urmatoarea perioada, la sediul CAS Prahova, se vor desfasura urmatoarele întâlniri cu reprezentantii furnizorilor:
-    luni, 20.06.2022, ora 11.00 - intalnire cu furnizorii de medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurari de sanatate
-    miercuri, 22.06.2022, ora 11.00 - intalnire cu furnizorii de dispozitive medicale
-    miercuri, 22.06.2022, ora 13.00 – intalnire cu furnizorii de servicii medicale paraclinice din ambulatoriu