Acte necesare pentru incheiere contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate medicale.


          Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele fizice care nu sunt salariate,  sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza declaraţiei fiscale depuse în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate şi produce efecte de la data înregistrării.

 

Contractul   se încheie între persoana interesată sau, după caz, de persoana împuternicită de către aceasta în acest sens şi casa de asigurări de sănătate.

Acte necesare:

- copie dupa actul de identiate;

- declaraţia  fiscala depusa în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;

 

Acte necesare pentru preluarea in plata de catre CAS Maramures, in conformitate cu art. 23 respectiv art. 32 din OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

- copie dupa actul de identitate;

- copie dupa contractul individual de munca, pentru a dovedi expirarea termenului pentru care a fost incheiat ;

- decizia de incetare a contractului de munca, cu indicarea temeiului legal;

- adeverinta - stagiu de cotizare de Casa Judeteana de Pensii;

- adeverinta de la angajator cu veniturile brute lunare,  in vederea determinarii mediei zilnice a bazei de calcul pentru indemnizatia de asigurari sociale de sanatate (anterior concediului medical, respectiv anterior incetarii contractului individual de munca);

- copii xerox dupa  certificatele de concediu medical anterioare expirarii contractului individual de munca, de la angajator, cu acelasi cod de diagnostic;

- modalitatea de plata : mandat postal sau Codul IBAN  al contului personal (extras de cont)

Pentru situatiile de suspendare sau incetare a activitatii unui angajator prin divizare, fuziune , dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare juduciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, se mai depune unul din actele urmatoare:

- actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activităţii angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acţionarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);

          - copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul comerţului (pentru angajatori, operatori economici);

           - confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de funcţionare ori a autorizaţiei de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);

           - procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unităţile fiscale teritoriale;

           - copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei meşteşugăreşti;

           - confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii elective, executive, legislative sau judecătoreşti;

           - orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării activităţii angajatorului.

 

 

OBSERVATII

- certificatul de concediu medical se prezinta la CAS Maramures, pana cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul;

- stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor,  este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă certificatul de concediu medical iniţial;

- dreptul la concedii si indemnizatii, este conditionat de plata contributiei pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii, in cota de 1% aplicata asupra venitului lunar inscris in contractul de asigurare;

- termenul de plata a contributiei este data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, iar pentru neachitarea la termenul  de scadenta se percep majorari de intarziere.