Descriere Card european


• Procedura de obtinere a cardului european
• Certificat inlocuitor de card european
• Formulare necesare
• Situatia privind cardurile europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS) emise de CAS Maramures precum si a certificatelor provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)
• Date de contact

 

Descriere Card european


Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile:
    a) numele şi prenumele asiguratului;
    b) codul numeric personal al asiguratului;
    c) data naşterii asiguratului;
    d) data expirării cardului;
    e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului;
    f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul;
    g) numărul cardului.
 
Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat. Costul cardului european se suportă din fond.
 
Emiterea cardului european poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai în situaţia în care persoana care îl solicită nu face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
 
Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE.
 
Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementările UE va putea beneficia, contra cost, de un alt card a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
 
Datele solicitate de casele de asigurări de sănătate emitente ale cardului european, precum şi de alte instituţii care manipulează aceste informaţii se supun legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al UE.
 


Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii.


Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale UE.
Cardul european emis de CNAS nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nicio obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România.

 

Procedura de obtinere a cardului european


Cardul european se eliberează în baza unei cereri la care se atașează documentele justificative ale calității de asigurat și copia actului de identitate.
Cererile sunt înregistrate  în aplicația specifică privind cardul european de asigurari sociale de sanatate pusa la dispozitie de CNAS.
Certificatul provizoriu şi cardul european  de asigurări sociale de sănătate se eliberează în termen de trei şi respectiv şapte zile lucrătoare de la data înregistrării  cererii în sistemul informatic unic naţional şi va fi primit la adresa specificată de solicitant în cerere.

 

 

Documentele justificative necesare pentru eliberarea cardurilor europene de asigurări de sănătate pot fi transmise la CAS Maramures prin postă, curierat sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta la numarul de fax : 0262-215205 sau pe e-mail la urmatoarea adresă: cardeuro1@casmm.ro.

 

Certificat inlocuitor de card european


În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european in timp util, casa de asigurări de sănătate va elibera certificatul înlocuitor provizoriu.
 

Formulare necesare


• Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurari sociale de sanatate
• Adeverinta de salariat conform Ordinului nr. 1549/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1151/2019 s-a aprobat procedura de eliberare, precum si modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurati.

Persoanele asigurate pot solicita eliberarea unui card european de sănătate duplicat în cazul pierderii, deteriorării, modificarii datelor personale sau alte situații justificate.
Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.

Potrivit dispoziților legale amintite, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat.
Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 9,77 lei / card (inclusiv TVA).
Contul în care poate fi plătită această sumă este: RO55TREZ4365005XXX000119 deschis la Trezoreria Baia Mare, Cod de Identificare Fiscala (CUI Beneficiar) 11320493 sau la casieria institutiei.

Emiterea se va face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Prin urmare:

1. In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului european emis initial,  asiguratul  depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență :

• Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată si semnată de asigurat;
• Copia actului de identitate;
• Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia.

2. In cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis initial, asiguratul  depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență :
• Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completată si semnată de asigurat;
• Copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european;
• Cardul european emis initial;
• Dovada plății contravalorii cardului european duplicat și a distribuției acesteia.

Data de la care se poate solicita eliberarea unui card european duplicat este  07.02.2020.

Persoanele care, in perioada 01.01.2019 – 14.11.2019,  au solicitat eliberarea cardului european si li s-a emis certificat provizoriu (CIP) au posibilitatea de a solicita emiterea cardului european pentru aceeasi perioada de valabilitate a certificatului provizoriu.

Situatia privind cardurile europene de asigurari sociale de sanatate emise de CAS Maramures (CEASS) precum si a certificatelor provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)


Numarul cardurilor europene de asigurari de sanatate si a certificatelor provizorii de inlocuire a cardului european emise de Casa de Asigurari de Sanatate Maramures

 

In perioada 01.01.2018-30.09.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 6.968 carduri europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS)

- 2.412 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.10.2018 - 31.10.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 564 carduri europene de asigurari sociale de sanatate (CEASS)

- 198 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.11.2018-30.11.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 558 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 196 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.12.2018-31.12.2018 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:
- 378 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 215 certificate provizorii de inlocuire a cardului european (CIP)

In perioada 01.01.2019-31.01.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 593 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.02.2019-28.02.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 329 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.03.2019-31.03.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 469 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.04.2019-30.04.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 664 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.05.2019-31.05.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 995 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.06.2019-30.06.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 1097 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.07.2019-31.07.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 1382 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.08.2019-31.08.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 885 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.09.2019-30.09.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 514 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.10.2019-31.10.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 491 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.11.2019-30.11.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 0 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 463 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)

In perioada 01.12.2019-31.12.2019 au fost emise urmatoarele carduri europene si certificate provizorii:

- 424 carduri europene de asigurari sociale de sanatate(CEASS)

- 13 certificate provizorii de inlocuire a cardului european(CIP)


Date de contact


Nr. de telefon: 0262-215207; 0262-215208 int. 140.

E-mail: cardeuro1@casmm.ro

 

CERERE CARD EUROPEAN 

Fișiere atașate

CERERE_CARD_EUROPEAN_ .doc CERERE CARD EUROPEAN DUPLICAT.doc COMUNICAT CARD EUROPEAN DUPLICAT.doc