Asigurarea de sanatate:


• Categorii de asigurati
• Dobandirea si certificarea calitatii de asigurat
• Verificare asigurat
• Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat
• Formulare asigurati


Categorii de asigurati

 

 Categorii de asigurați care obțin venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

  (1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi în Codul fiscal la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

    a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Codul fiscal;

    b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67din Codul fiscal;

    c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70 din Codul fiscal;

    d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

    e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal;

    f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal;

    g) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal;

    h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 din Codul fiscal.

    (2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 pct. 1 – 3 - Cod fiscal.

 

Categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:

 

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;

    b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;

    c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

    d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute în Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

    e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;

    g) femeile însărcinate şi lăuzele;

    h) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

    i) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    j) **) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care se află în executarea unei măsuri educative privative de libertate, precum şi persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;

    k) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

    l) persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

    m) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

    n) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

    o) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

    p) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte;

    q) voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    r) ***) prestatorii casnici care utilizează şi preschimbă în bani, potrivit legii, cel puţin 85 de tichete de activităţi casnice, lunar;

    s) donatorii de celule stem hematopoietice care au donat pentru un pacient neînrudit sau înrudit, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.

 

Coasiguratii si voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, nu pot avea la rândul lor coasiguraţi.

 

Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu.

 

Pentru categoriile de persoane asigurate fără plata contribuţiei prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, calitatea de asigurat încetează în termen de 1 lună de la data la care persoanele nu se mai încadrează în aceste categorii de asiguraţi, cu excepţia studenţilor, pentru care calitatea de asigurat încetează în termen de 3 luni de la data la care aceştia nu se mai încadrează în categoria de persoane asigurate fără plata contribuţiei.

 

Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

 

Pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din aceeaşi lege, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

Coasiguratii si voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, nu pot avea la rândul lor coasiguraţi.

Persoanele care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la ANAF.

 

 

Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:

    a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevăzute in Codul fiscal la art. 155 lit. b) - h), sub nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice si anume:

    b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute in Codul fiscal la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute in Codul fiscal la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal;

    c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

    (2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

    a) dacă depun declaraţia prevăzută in Codul fiscal la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declaraţiei prevăzute la art. 120; sau

    b) dacă depun declaraţia prevăzută in Codul fiscal la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, înmulţită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declaraţia.

    (3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.


Dobandirea si certificarea calitatii de asigurat


Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz:


• cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, prin interogarea acestuia cu ajutorul instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS,
• documentul rezultat (imprimat) prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, disponibil la adresa http://siui.casan.ro:82/Asigurati/
• adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional
• adeverința de înlocuire card cu o valabilitate de 60 zile, pentru situațiile în care se declară pierderea, furtul, distrugerea cardului național sau atunci cand este necesară modificarea datelor tipărite pe cardul național
 

Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverinţelor se face prin corespondenţă, pe baza documentelor prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, comunicate de aceste persoane în copie.

    Pentru situaţiile în care nu au fost emise cardurile naţionale de asigurări de sănătate şi/sau pentru situaţiile în care asiguraţii nu se regăsesc în baza de date electronică a CNAS, dovada calităţii de asigurat se face pe baza documentelor necesare încadrării într-o categorie de asigurat, prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat (adeverința de salariat, declarația unica depusă la ANAF, cupon de pensie, adeverința ajutor social, certificat de handicap, adeverință de elev sau de student etc.,).

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PRIVIND DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT

 

Conform Ordinului nr. 1549 / 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

 

PENTRU PERSOANE NESALARIATE

 

Persoanele fizice care nu realizeaza venituri si nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate  isi dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzuta la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, Cod fiscal cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal in a carei raza teritoriala are adresa de domiciliu.

 

Formulare asigurati


• Anexa nr. 1 – declaratia pe proprie raspundere pentru coasigurati si intretinator
• Anexa nr. 2 – declaratia pe proprie raspundere

 

Date de contact: Tel. 0262-215207 int. 127
E-mail: calitatedeasigurat@casmm.ro sau evidenta.asigurati@casmm.

Fișiere atașate

ANEXA 1 - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE COASIGURAT + INTRETINATOR.doc ANEXA 2 - DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE.doc