(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

    A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

    B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

    C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

 

(2)  Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

 

(3) Modelul şi conţinutul contractului prevăzut la alin. (2) sunt reglementate în normele de aplicare a OUG nr 158/2005.

 

(4) Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la alin. (2) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.

 

(5) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători, care desfăşoară activităţi independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

 

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate prevăzute la  alin. (1) lit. A şi B, este condiţionat de plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii, reglementată prin Codul fiscal.

Persoanele prevăzute la  alin. (1) lit. C sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata unei contribuţii.

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la alin. (2) este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare,   care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(1) Cota de contribuţie care se plateste de către persoanele prevăzute la  alin. (2),  se datorează şi se achită, pentru un venit  lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nu poate depăşi valoarea a de 3 ori a acestuia.

 

Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la alin (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acesta fiind  de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical;

    b) să prezinte adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.