Descriere Card national de sanatate

 


• Procedura de obtinere a cardului national duplicat
• Formulare necesare
• Date de contact
• Valabilitate precum si prelungirea valabilitatii cardului national de asigurari sociale de sanatate

Descriere Card national de sanatate


Ce este cardul naţional de sănătate?
Cardul de sănătate CEAS este un proiect  de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS.
El este instrumentul de confirmare a prestării  tuturor serviciilor din sistem (PIAS).
 
Ce conţine cardul?
Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului.
 Pe card  şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii:
·               Numele şi prenumele asiguratului
·               Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
·               Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de  sănătate (CID)
·               Data naşterii
·               Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)
Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.
 
Cine intră în posesia cardului naţional de sănătate?
Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate.
Copiii cu vârsta de până la 18 ani  beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii.
 
Cum intri în posesia cardului naţional de sănătate?
Distribuirea cardului naţional de sănătate se realizează în baza contractului încheiat de CNAS şi casele de asigurări cu CN Poşta Română.
Cardul este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire. Poştaşul face cel puţin două vizite la domiciliul asiguratului şi, în cazul în care acesta nu va fi găsit acasă, îi va lăsa un aviz poştal pe care va fi menţionată perioada în care asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul poştal.
Procesul de tipărire şi distribuire a cardului naţional de sănătate va continua pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.
 
Cum activezi cardul de sănătate?
Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.
 
 
Cum utilizezi cardul de sanatate?
Odată  activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează  la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu.
Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.
 
Ce facem în situaţia în care cardul de sănătate se blochează?
Dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează.
În această situaţie, medicul va telefona la numărul de helpdesk 021.202.6995, unde se alocă un număr de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.
 
Cum obţinem un nou card de sănătate?
Asiguraţii care au primit carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate cu date personale eronate, sau au pierdut/distrus acest document, vor solicita eliberarea unui nou card la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află.
Asiguraţii vor primi cu titlu gratuit noul card de sănătate în situaţia în care cardul conţine date eronate.
Asiguraţii vor plăti contravaloarea serviciilor de producţie şi distribuire prin poştă a noului card, în cazul pierderii/distrugerii cardului iniţial, respectiv suma de 13.69 lei.
Plata se va face la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia se află asiguratul.
 
Adeverinţa înlocuitoare a cardului de sănătate
În cazul solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.
De asemenea, pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate.
Adeverinţa  este valabilă trei luni de la eliberare.


Foarte important!
Cardul de sănătate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei ţări din spaţiul UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui card european de sănătate CEASS.


Procedura de obtinere a cardului national duplicat

 

1. Documente necesare pentru eliberarea cardului duplicat si  obtinerea adeverintei de inlocuire a cardului duplicat

 


In cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis initial:


• Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titular sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia (Anexa 1);
• Copia actului de identitate;
• Dovada platii contravalorii cardului duplicat in suma de 13,69 lei. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul iban al Casei de Asigurari de Sanatate Maramures  RO55TREZ4365005XXX000119 deschis la Trezoreria Baia Mare;
• Cod de identificare fiscala (CUI Beneficiar): 11320493.
 

Documentele mai sus mentionate pot fi transmise la CAS Maramures prin postă, curierat, prin mijloace electronice de transmitere la distanta la numarul de fax: 0262-215205 sau prin e-mail la urmatoarele adrese: cardnational@casmm.ro sau evidenta.asigurati@casmm.ro.

 

 

In cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului naţional emis initial:


• Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titular sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia (Anexa 1);
• Copia actului de identitate sau alte acte doveditoare, dupa caz, privind modificarea datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului national;
• Cardul national emis initial;
• Dovada platii contravalorii cardului duplicat in suma de 13,69 lei. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul iban al Casei de Asigurari de Sanatate Maramures  RO55TREZ4365005XXX000119 deschis la Trezoreria Baia Mare;
• Cod de identificare fiscala (CUI Beneficiar): 11320493.
 

Documentele mai sus mentionate pot fi transmise la CAS Maramures prin postă, curierat, prin mijloace electronice de transmitere la distanta la numarul de fax: 0262-215205 sau prin e-mail la urmatoarele adrese: cardnational@casmm.ro sau evidenta.asigurati@casmm.ro.

 

In cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate:


• Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titular sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia;
• Copia actului de identitate;
• Cardul national emis initial.

 

Alte situaţii justificate:

• Cererea de eliberare a cardului duplicat, completata si semnata de catre titular sau, dupa caz, reprezentantul legal ori imputernicitul acestuia (Anexa 1);
• Copia actului de identitate;
• Dovada platii contravalorii cardului duplicat in suma de 13.69 lei. Plata contravalorii cardului duplicat se realizeaza in contul iban al Casei de Asigurari de Sanatate Maramures  RO55TREZ4365005XXX000119 deschis la Trezoreria Baia Mare
• Cod de identificare fiscala (CUI Beneficiar): 11320493.
 

Documentele mai sus mentionate pot fi transmise la CAS Maramures prin postă, curierat, prin mijloace electronice de transmitere la distanta la numarul de fax: 0262-215205 sau prin e-mail la urmatoarele adrese: cardnational@casmm.ro sau evidenta.asigurati@casmm.ro.

 

 Pana la primirea noului card, asiguratii vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat, care are o valabilitate de 60 de zile.
 In situatia in care in perioada de valabilitate a adeverintei de inlocuire a cardului national de sanatate, asiguratul nu a intrat in posesia cardului duplicat de sanatate , obligatia acestuia este sa se adreseze si sa solicite la Casa de Asigurari de Sanatate Maramures, eliberarea unei noi adeverinte de inlocuire a cardului national de sanatate.


2. Documente necesare in vederea obtinerii adeverintei de asigurat pentru persoanele care refuza primirea cardului national in mod expres, din motive religioase sau de constiinta

 

Persoanelor care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului national trebuie sa depuna la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta:

• Cererea (Anexa 3);
• cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei;
•  În situaţia în care cardul naţional a fost returnat casei de asigurări de sănătate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.
Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de asigurat pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national de asigurari sociale de sanatate cu o valabilitate de 3 luni.
Adeverinţa nu trebuie să rămâna la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.
Pentru persoanele care au refuzat iniţial primirea cardului naţional, casele de asigurări de sănătate pot elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor. În această situaţie, cardul naţional se activează cu ocazia primei prezentări la medicul de familie în vederea acordării unui serviciu medical.

Documentele mai sus mentionate pot fi transmise la CAS Maramures prin postă, curierat, prin mijloace electronice de transmitere la distanta la numarul de fax: 0262-215205 sau prin e-mail la urmatoarele adrese: cardnational@casmm.ro sau evidenta.asigurati@casmm.ro.


 Pentru asiguratii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate.
 Nu este necesară prezentarea asiguratului la sediul CAS Maramures solicitarea în vederea eliberarii cardului national de asigurari sociale de sanatate. Aceaştia vor primi cardul naţional de sănătate prin posta, la domiciliul înscris în cartea de identitate, imediat dupa ce au fost tiparite. 
Asiguratii care nu au card emis pot beneficia de servicii medicale din pachetul de baza, in sistemul public de sanatate. Pentru a beneficia de servicii medicale, aceste persoane nu au nevoie de adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari de sanatate. 

Formulare necesare


• Cerere de eliberare a cardului duplicat
• Cerere de eliberare a adeverintei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru refuz card
• Declaratie imputernicit

 

 

Date de contact

Nr. de telefon: 0262-215207; 0262-215208 int. 154 si 140.

E-mail: cardnational@casmm.ro sau evidenta.asigurati@casmm.ro.

 

Prelungirea valabilitatii cardului national de asigurari sociale de sanatate

CAS MM anunta că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani conform Hotărârii de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.
Menţionăm că aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani. În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019.
Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi care se emit începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de Guvern.
Măsura de prelungire a duratei valabilităţii cardurilor permite o economie de circa 270 milioane lei, astfel cum rezulta din analiza CNAS, prin degrevarea bugetului de stat de cheltuielile aferente tipăririi a aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor 2018 – 2019, fondurile respective urmând să fie direcționate spre alte cheltuieli din domeniul sănătății publice.
Totodată, reamintim că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.

 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 483/2020, începând cu luna iulie 2020, se vor genera și se vor rescrie noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri va fi de 7 ani de la data rescrierii certificatului.
Această reglementare vine în contextul în care valabilitatea certificatelor inscripționate pe  cardurile naționale de asigurări de sănătate ar urma sa expire în decursul anilor 2020 si 2021. Scrierea noului certificat pe CIP-ul cardului se va face în mod automat. La nivelul aplicației furnizorului de servicii medicale, în momentul introducerii cardului în cititor, sistemul va detecta certificatul expirat și îl va înlocui fără nicio intervenție a furnizorului.

Fișiere atașate

COMUNICAT DOCUMENTE CARD DUPLICAT.docx COMUNICAT CARD DUPA 1 AUGUST 2015.pdf COMUNICAT DE PRESA CARDURI .docx COMUNICAT CARD NATIONAL DE SANATATE.pdf CERERE DE ELIBERARE A CARDULUI DUPLICAT.docx CERERE DE ELIBERARE A ADEVERINTEI DE ASIGURAT PENTRU REFUZ CARD.docx DECLARATIE IMPUTERNICIT.docx