LEGEA 544 - Solicitări

 

Pentru a solicita Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public, vă rugăm să vă adresați Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ, Relaţii Publice, Purtător de Cuvânt. 

 

Persoana Desemnată: consilier juridic -  Pușcaș Monica Otelia

Telefon: 0260-613242/int.109

Email solicitări: juridic@cassalaj.ro

Program de functionare:

Luni - Joi: 830 - 1700

Vineri:      830 - 1430

Modalități de contestare:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Model cerere    ( descarcă fişier în format "pdf" )

Model reclamație    ( descarcă fişier în format "pdf" )

 

Conform Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare, lista informaţiilor publice din oficiu la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj, sunt următoarele:

 

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei:

 

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

 

Programul de funcţionare a C.A.S. Sălaj:

Luni-Joi: 830 - 1700

Vineri:    830 - 1430

 

Programul cu publicul al C.A.S. Sălaj:          

- Luni:         830 - 1630   

- Marti:       830 - 1630

- Miercuri:  830 - 1630

- Joi:             830 - 1630

- Vineri:      830 - 1400

 

       

Programul de audienţe al conducerii C.A.S. Sălaj:

Director General:  Luni, Miercuri și Vineri:  1000 - 1200

Director Executiv - Direcția Relații Contractuale:  Marți:  1000 - 1200

Director Executiv - Direcția Economică:  Miercuri:  1000 - 1200

Director Executiv Adjunct -  Medic Șef:  Joi: 1000 - 1200

 

c) Conducerea CAS Sălaj este asigurată de:

Stana Olga –  Director General

Bașa Codruța Lia - Director executiv - Direcția Relații Contractuale

Cătană Simona Loredana - Director executiv - Direcția economică

Cordea Daniela Otilia - Medic Șef

d) Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: jr Pușcaș Monica Otelia

coordonatele de contact:

         CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SĂLAJ, str. Unirii nr.20

         Telefoane: 0260/613242, 0260/617089, 0260/612218, 0260/619911, 0260/660421

         Fax: 0260/612614

         Tel Verde: 0-800-800-973

         WhatsApp: 0732 007 052

         Adresa de e-mail: cas@cassalaj.ro; juridic@cassalaj.ro;

         Pagină web: www.cassalaj.ro

       

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  - postat la categoria „Informaţii publice”;

f) programele şi strategiile proprii: aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în raza de competenţă;

g) lista cuprinzând documentele de interes public: sunt cele stabilite de către C.N.A.S şi trecute în anexă;

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii de către CAS Sălaj:

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001:

(1) Refuzul explicit sau tacit desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2)  Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Conform art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, reclamaţiile administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 sunt analizate de către Comisia constituită în acest sens.

(3)  Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Conform art.22 din Legea nr. 544/2001:

(1)  În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de  contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)  Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului

(4)  Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5)  Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de timbru.

 

Anexa

Lista cu documentele de interes public ale Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj

Atât lista cu documentele de interes public ale C.A.S. Sălaj, cât şi lista cu documentele produse/gestionate de C.A.S. Sălaj, sunt întocmite în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, lit. g) şi h) din Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu datele conţinute în Nomenclatorul Arhivistic al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a Municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 554/27.08.2014.

 

1. Lista cu documentele de interes public ale C.A.S. Sălaj, comunicate din oficiu :

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea C.A.S. Sălaj.

2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, birourilor, serviciilor şi direcţiilor din instituţie, programul de funcţionare şi programul de audienţe.

3. Numele persoanelor din conducerea C.A.S. Sălaj.

4. Datele de contact ale instituţiei, respectiv : denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.

5. Programele şi strategiile proprii ale C.A.S. Sălaj în baza actelor normative referitoare la Contractul-cadru.

6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

7. Lista cuprinzând documentele de interes public ale instituţiei.

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie.

9. Modaliţile de contestare a deciziei instituţiei, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

10. Raportul anual privind accesul la informaţii de interes public.

11. Raportul anual de activitate al C.A.S. Sălaj.

12. Buletin informative al informaţiilor de interes public.

13. Programul anual al achiziţiilor publice.

14. Declaraţiile de avere şi interese, etc.

 

2. Lista cu documentele de interes public ale C.A.S. Sălaj, comunicate la cerere :

1. Comunicate de presă, informări, precizări;

2. Informaţii privind datele de contact ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflate în relaţie contractuală cu C.A.S. Sălaj;

3. Numărul total al acţiunilor de control;

4. Valoarea totală a sumelor recuperate ca urmare a abaterilor de la legislaţie 5. Contractele de achiziţii, în condiţiile legii;

6. Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor înregistrate, în condiţiile legii;

7. Orice alt document de interes public al cărui conţinut nu poate afecta, prin reutilizarea sa, principiul liberei concurenţe sau care poate influenţa, prin reutilizarea sa, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, etc.

 

3. Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidenţialităţii :

1. Rapoartele de control şi de audit;

2. Audienţele, sesizările, reclamaţiile şi petiţiile;

3. Corespondenţa cu terţii;

4. Corespondenţa internă;

5. Deciziile Preşedintelui-Director General;

6. Registrul de riscuri;

7. Registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei;

8. Note de fundamentare, referate de necesitate;

9.  Registrul Inventar;

10. Registrul de casă;

11. Note contabile;

12. Extrase de cont;

13. Facturi;

14. Ordine de plată;

15. Dispoziţii de încasare;

16. Angajamente bugetare;

17. Informaţii cu privire la datele personale (Nume, prenume, CNP, adresă) din statele de funcţii şi statele de plată;

18. Conţinutul dosarelor privind litigiile în care instituţia este implicată, precum şi numele consilierilor juridici care susţin interesele CAS Sălaj;

19. Formulare europene/Dosare de rambursare;

20. CEASS/Certificatele de înlocuire provizorie;

21. Decizii şi dosare de evaluare;

22. Lista dosarelor aflate în aşteptare la comisiile terapeutice C.A.S. Sălaj sau CNAS, în vederea prioritizării la nivel naţional;

23. Proceduri operaţionale formalizate;

24. Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii;

25. Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecatătoreşti, etc.

 

Raport_de_evaluare_a_implementarii_Legii_544-2001_in_anul_2022.pdf

Raport_de_evaluare_a_implementarii_Legii_nr._544-2021_in_anul_2021.pdf

Fișiere atașate

Raport evaluare a implementarii Legi 544-2001 in anul 2019.pdf Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544-2001 in anul 2018.pdf Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2017.doc Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2016.doc