Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările si completarile ulterioare.

C.A.S. Sălaj se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de C.N.A.S. cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate C.N.A.S. şi a Statutului C.N.A.S.

Obiectul principal de activitate al C.A.S. Sălaj a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

C.A.S. Sălaj: