INFORMARE

cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit art.13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 27 aprilie 2016 (GDPR)

Regulamentul mai sus invocat, stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Salaj, este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Zalau, Str. Unirii, nr. 20, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod postal 450059, având ca obiect de activitate, garantarea în condiţiile legii, pentru populaţie, de servicii medicale de calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor:

-  telefon: 0260/613242 - int. 411 

- adresa de e-mail:   dpo@cassalaj.ro

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal, se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, CID, date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră, colectate în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.

Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CAS Salaj, a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România şi în statele membre UE/CONFEDERATIA ELVETIANA.

CAS Salaj poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai  în temeiul unui contract, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Furnizarea datelor cu caracter personal, reprezintă o obligaţie necesară pentru analizarea oportunităţii şi aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, eliberarea documentelor valabile în statele membre UE/CONFEDERATIA ELVETIANA, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal, sunt colectate şi introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Salaj,    autorităţile/instituţiile publice centrale şi locale, instituţiile medicale (spitale, clinici, etc.), angajatori, inclusiv persoanele vizate.

CAS Salaj, nu transferă datele cu caracter personal colectate, către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.

Drepturile persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:

1.                             Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: conform nomenclatorului arhivistic.

2.                             Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a.                              dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;

b.                             dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Salaj;

c.                             dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Salaj le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete, pe baza documentelor depuse;

d.                             dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Salaj, să fie şterse din evidenţele noastre;

e.                              dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Salaj;

f.                               dreptul la portabilitatea datelor – în condiţiile prevazute de lege;

g.                             dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, că datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;

h.                             dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii, faţă de anumite tipuri de procesare, în condiţiile legii;

i.                                plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Salaj în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@cassalaj.ro 

j.                                dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

k.                             dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

Fisiere Atasate:

Regulament_679_2016_(1).pdf