INFORMARE

 privind servicii de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SERVICII DE RECUPERARE MEDICALĂ, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE

 

Serviciile de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare se pot acorda asiguraților în regim ambulatoriu sau în regim de spitalizare.

 

Medicină fizică și reabilitare în ambulatoriu

Serviciile de medicină fizică și de reabilitare se acordă în regim ambulatoriu, în cadrul specialității clinice de medicină fizică și de reabilitare. Aceste servicii includ consultații cu sau fără proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente, care se efectuează în cabinetul medical și serii de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare, cum ar fi kinetoterapie, hidrokinetoterapie, masaj, aerosoli etc. Unele proceduri, precum băi minerale, mofete naturale, împachetări cu nămol, pot fi efectuate numai în bazele de tratament din staţiunile balneoclimaterice.

 

Consultaţiile de specialitate medicină fizică și de reabilitare se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriul clinic/medicul specialist din spital la externare, cu condiţia ca aceştia să fie în contract cu casa de asigurări de sănătate.

 

Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare se acordă conform schemei de tratament, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de către medicul specialist de medicină fizică și de reabilitare.

 

Asigurații au dreptul la proceduri specifice de medicină fizică și reabilitare în ambulatoriu pentru o perioadă de maximum 21 zile/an/ asigurat, atât în cazul copiilor cât şi al adulţilor. Copiii cu vârsta între 0-18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală beneficiază de proceduri medicale specifice de medicină fizică și de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile/an/ asigurat. Procedurile pot fi împărţite în maximum două sesiuni, în funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului specialist de medicină fizică şi de reabilitare.

 

Seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare stabilită de medicul specialist decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare efectuată în regim ambulatoriu, ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice, se decontează maximum 4 proceduri/ zi, dintre care 2 proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

 

Recuperare medicală în spitale

Serviciile de recuperare medicală acordate în regim de spitalizare se acordă în sanatorii sau secţii sanatoriale, care pot avea profil balnear, atât pentru copii, cât și pentru adulţi.

 

Serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii balneare pot fi acordate pentru o durata maximă de 14-21 zile/an perioadă ce poate fi repartizată în maximum două fracţiuni, la recomandarea medicului prescriptor și care cuprind minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile/ săptămână. Serviciile medicale se acordă și pentru durate mai mici de 14 zile.

 

Pentru sanatoriile balneare/secţiile sanatoriale balneare din spitale, asigurații plătesc o contribuţie personală. Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi.

 

Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie/medicii specialiști din ambulatoriu și din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare au în vedere patologia specifică și afecţiunile asociate ale asiguratului.

 

Perioada și ritmul serviciilor sunt stabilite de medicii specialiști de medicină fizică și de reabilitare.

 

Serviciile de recuperare medicală acordate în sanatorii altele decât balneare şi preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade și potrivit unui ritm stabilite de medicii specialiști care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi, nefiind limitate la un anumit număr de zile.

 

SERVICII DE RECUPERARE MEDICALĂ, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE LA NIVELUL JUDEȚULUI HARGHITA

 

La nivelul județului Harghita pe perioada 01.08.2021-31.12.2021 s-au încheiat 5 contracte cu furnizori pentru servicii de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare, care asigură servicii de recuperare medicală, fizioterapie în unități ambulatorii multifuncționale.

 

Lista furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, poate fi consultată pe site-ul instituției http://www.casan.ro/cashr/page/lista-furnizori-in-contract-3.html .

 

Sumele lunare de contract calculate pe baza bugetului alocat, a formulelor de calcul stabilite prin norme, respectiv pe baza dotarii unităților sanitare ambulatorii, sunt insuficiente în raport cu nevoile asiguraților.

 

 

Director General

Ec. Duda Tihamér Attila