1. Cerere tip Anexa 10 (în 2 exemplare) descărcare 
  2. Cerere tip Anexa 1- Centralizator (în 2 exemplare) descărcare
  3. Persoanele prevăzute la art. 6 alin.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr . 399/2006 cu modificările și completările ulterioare , sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1,  în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite angajaților proprii, care au beneficiat de certificate de concediu medical.
  4. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 pct A) din OUG 158/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţie.
  5. Copia documentului din care rezultă că a fost achitată contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (certificat de atestare fiscală)
  6. Adeverinta zile stagiu CM ultimele 12 luni (dacă este cazul)
  7. Declarația pentru persoanele care beneficiază de concediu medical pentru carantină

În situația refuzului la plată, se întocmește o comunicare de refuz, conform modelului din ANEXA 13, cu precizarea motivelor refuzului.