INFORMARE
privind asistenţa medicală ambulatorie de specialitate

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE

 

Asistența medicală ambulatorie de specialitate se acordă în cabinete medicale, unități sanitare, ambulatorii de specialitate și integrate din cadrul spitalelor, centre medicale de diagnostic și tratament, cabinete de îngrijiri paliative, aflate în contract cu casa de asigurări de sănătate.

 

Persoanele neasigurate pot beneficia de următoarele servicii medicale gratuite: urgențe medicale, servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic, precum și consultații pentru supravegherea evoluţiei sarcinii și lăuziei. Persoanele neasigurate se pot prezenta direct la medicul specialist pentru a beneficia de aceste servicii, fără a fi nevoie de bilet de trimitere. Pentru analizele de laborator și investigaţiile imagistice recomandate şi pentru tratamentul prescris, persoanele neasigurate vor suporta integral costurile.

Asigurații au dreptul la următoarele servicii acordate de medicul specialist: servicii medicale pentru situații de urgență, servicii medicale curative pentru afecțiuni acute, consultații pentru boli cronice, depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic, consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială, servicii de îngrijiri paliative, servicii diagnostice și terapeutice, servicii de supraveghere a sarcinii și lăuziei, servicii medicale în scop diagnostic (unele dintre acestea din urmă sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic în unitățile care au încheiat contract în acest sens).

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate aflat în contract cu casa de asigurări. Medicul specialist poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate doar în cadrul unei consultaţii acordate în baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie, cu excepția afecțiunilor prezentate în paragraful următor, pentru care nu este nevoie de bilet de trimitere. Pentru a beneficia de a doua și a treia consultaţie, la solicitarea medicului specialist, în vederea stabilirii diagnosticului și/sau tratamentului, nu mai este necesar biletul de trimitere.

 

Pentru situaţiile de urgenţă și serviciile de planificare familială, pacienții se pot prezenta direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a fi necesar biletul de trimitere. De asemenea, asiguratul diagnosticat cu anumite afecțiuni (exemple: diabet, glaucom, insuficiență cardiacă, scleroză multiplă etc.), se poate prezenta direct la medicul specialist, cu programare, fără a mai fi nevoie de bilet de trimitere, pentru un control periodic sau în cazul agravării/acutizării afecțiunii diagnosticate.

 

Cel puţin o dată pe an, sau ori de câte ori este nevoie, medicul specialist va informa medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit sau nu schimbări în evoluţia bolii și în atitudinea terapeutică.

 

Pacienții cu afecțiuni cronice beneficiază, pe baza unui bilet de trimitere, de maximum 4 consultații pe trimestru, cu încadrarea în cel mult 2 consultații pe lună, pentru servicii care prevăd evaluarea pacientului și a investigațiilor de laborator, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției bolii.

 

Pentru asiguraţii cu diagnostic confirmat la externarea din spital, se decontează maximum 2 consultaţii pentru:

Consultaţiile pentru afecțiunile cronice, precum și pentru bolile cu potenţial endemo-epidemic ce necesită izolare, pot fi acordate și la distanţă, prin orice mijloace de comunicare, fiind exceptate de la obligaţia prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist. Documentele rezultate în urma consultațiilor vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Până la finalul lunii în care încetează starea de alertă pentru pandemia COVID-19, toate consultaţiile din pachetul de servicii de bază, respectiv din pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate inclusiv la distanţă, dacă medicul specialist apreciază că acest lucru se poate realiza în beneficiul pacientului.

 

În cadrul ambulatoriului de specialitate, se pot acorda și servicii în regim de spitalizare de zi, a căror durată este mai mică de 12 ore și cuprind un cumul de servicii medicale clinice și investigații. Câteva exemple de astfel de servicii: supravegherea sarcinii normale, supravegherea sarcinii cu risc crescut, screening prenatal, depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului, depistarea și diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin.

 

Medicul specialist poate decide în urma consultațiilor:

Medicii cu anumite specializări (exemple: neurolog, psihiatru, reumatolog, ortoped, oncolog, cardiolog, pneumolog etc.) pot recomanda asiguraților servicii furnizate de psiholog sau de fizioterapeut, cu condiția ca ambulatoriul de specialitate în care medicul își desfășoară activitatea să aibă personal calificat sau să fie în contract cu un furnizor de servicii psihologice sau fizioterapeutice.

Serviciile care pot fi furnizate de psiholog sunt: consiliere psihologică și psihoterapie, consiliere de psihopedagogie specială, prin logoped.

 

Serviciile care pot fi furnizate de fizioterapeut sunt: kinetoterapie individuală sau de grup, kinetoterapie pe aparate speciale, precum dispozitive mecanice, dispozitive electromecanice, dispozitive robotizate.

Terapiile psihiatrice, serviciile furnizate de psiholog, consilierea psihologică și psihoterapia, precum și serviciile furnizate de logoped pot fi acordate și la distanţă, prin orice mijloace de comunicare.

Începând cu data de 1 iulie 2021, asigurații cu afecțiuni sau agravări post COVID-19 pot beneficia de kinetoterapie, consiliere psihologică și psihoterapie, la recomandarea medicilor din specialitățile clinice cardiologie și pneumologie.

Modalitatea de plată în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte pentru unele servicii medicale prevăzute în prevederile legale.

 

Valoarea minim garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, de la 1 iulie 2021 este de 4 lei (valoarea punctului pe serviciu medical până la 30 iunie 2021 a fost de 2,8 lei).

 

ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE LA NIVELUL JUDEȚULUI HARGHITA

 

Procesul de contractare a Casei de Asigurări de Sănătate Harghita cu furnizorii pe domeniul asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, la fel ca și cu toți  furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale,  pentru anul 2021, s-a derulat în luna iulie 2021.

 

La nivelul județului Harghita pe perioada 01.08.2021-31.12.2021 s-au încheiat 27 de contracte cu furnizori de asistență medicală ambulatorie de specialitate din care 22 de Cabinete Medicale Individuale și 5 Spitale.

 

Lista furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita, poate fi consultată pe site-ul instituției http://www.casan.ro/cashr/page/lista-furnizori-in-contract.html .

 

Comisia organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene, alcătuită dintr-un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene, dintr-un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene și dintr-un reprezentant al colegiului judeţean al  medicilor, analizează cererile medicilor, care au împlinit vârsta de 67 de ani. La nivelul județului Harghita s-au emis avize pentru continuarea activității pentru un număr 34 de medici, din care  22 medici de specialitate.

                                                     

Comisia pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală Harghita a stabilit numărul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea reabilitare medicală, numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea reabilitare medicală, localitățile/specialitățile deficitare din punctul de vedere al existenței medicilor de specialitate pentru specialități clinice, situaţiile în care cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, altele decât cabinetele integrate ale spitalelor, pot intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru un program de activitate sub 35 de ore / săptămână respectiv situațiile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală ambulatorie de specialitate în funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea, prezentată în tabelele anexate.

 

                                                           Director General

                       Ec. Duda Tihamér Attila