INFORMARE

cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR)

 

       Regulamentul 679/27.04.2016 intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018 și stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.

     În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

Identitatea și datele de contact ale operatorului

 

     Casa de Asigurări de Sănătate Harghita(CASHR) este instituţie publică, cu personalitate juridică, , în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, garantarea, în condițiile legii, pentru populație, de servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale de calitate, asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu în condițiile utilizării eficiente a Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate.

          Casa de Asigurări de Sănătate Harghita are sediul în Miercurea-Ciuc, str. Patinoarului Nr. 3, judeţul Harghita şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr.95/2006 (R.) privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Harghita,  aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate, ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de CNAS.

 

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

 

     Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a identifica  o persoană și pot include: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră, colectate în condițiile legii, în scopul prestării de servicii de asistență medicală, acces la medicamente și dispozitive medicale.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale care îi revine operatorului CASHR, definite de:

 

     Datele dumneavoastră personale vor fi colectate și utilizate doar în scopul și în legătură cu îndeplinirea de către CASHR a atribuțiilor conferite de legislația în vigoare .

     CASHR poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alți parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii și bunuri necesare desfășurării activității instituției, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităților pentru care au fost colectate datele și numai  în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

     Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru analizarea oportunității și aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acrodării acestora.

 

Sursa datelor cu caracter personal prelucrate

 

 

Destinația sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

     Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CASHR, autoritățile/instituții publice centrale și locale, instituțiile medicale (spitale, clinici, etc.), angajatori, inclusiv persoanele vizate.

CASHR nu intenționează să transfere datele cu caracter personal colectate către o țară terță sau o organizație internațională.

 

 Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, vă oferim următoarele informații suplimentare:

 1. dreptul la informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate;
 2. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CASHR;
 3. dreptul la rectificare - aveți dreptul de a corecta datele pe care CASHR le deține în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
 4. dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) - cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 5. dreptul la restricționarea prelucrării - cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 6. dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către CASHR într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CASHR;
 7. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
 8. dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare;
 9. plângeri - aveți dreptul să adresați o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările și plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecția datelor din cadrul CASHR în timp util și în concordanță cu procedurile interne instituite. 
 10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
 11. dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.