INFORMARE

cu privire la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal potrivit art.13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR)

 

Regulamentul mai sus invocat, stabileste normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

Identitatea și datele de contact ale operatorului

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor  (CAS Bihor) este o instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Oradea, Soseaua Borsului, KM 4, județul Bihor, cod fiscal 11320930, având ca obiect de activitate garantarea, în condițiile legii, pentru populație, de servicii medicale de calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu în condițiile utilizării eficiente a Fondului Național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Ca măsură prin care CAS Bihor este responsabilă față de modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, CAS Bihor a desemnat un responsabil cu protecția datelor la nivelul instituției, datele de contact ale acestuia fiind:

              - email         :  dpo@casbh.rdsor.ro

              -  telefon:         0259/476830

 

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă la orice informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal și pot include: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, CID, date genetice, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră colectate, în condițiile legii, în scopul prestării de servicii de asistență medicală, acces la medicamente și dispozitive medicale.

Datele dumneavoastră personale vor fi colectate și utilizate doar în scopul și în legătură cu îndeplinirea de către CAS Bihor a atribuțiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Statutul propriu al instituției și al CNAS, de legislația specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România.

CAS Bihor poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către alți parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii și bunuri necesare desfășurării activității instituției, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităților pentru care au fost colectate datele și numai  în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru analizarea oportunității și aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de dumneavoastră, nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

 

Destinația sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Bihor, autoritățile/instituții publice centrale și locale, instituțiile medicale (spitale, clinici, etc.), angajatori, inclusiv persoanele vizate.

 

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, vă oferim următoarele informații suplimentare:

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: nelimitat.
 2. Drepturile pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
  1. dreptul la informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  2. dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Bihor;
  3. dreptul la rectificare - aveți dreptul de a corecta datele pe care CAS Bihor le deține în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
  4. dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) - în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele pe care le deține CAS Bihor să fie șterse din evidențele noastre;
  5. dreptul la restricționarea prelucrării - în anumite condiții, aveți dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Bihor;
  6. dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către CAS Bihor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CAS Bihor;
  7. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
  8. dreptul de a formula obiectii - aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare;
  9. plângeri - aveți dreptul să adresați o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările și plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecția datelor din cadrul CAS Bihor în timp util și în concordanță cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casbhrdsor.ro . 
  10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
  11. dreptul de a vă adresa justiției în situația în care ați suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Responsabilitate

CAS Bihor este responsabila  și va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu Regulamentul (GDPR) cât și cu principiile stabilite în acest document: legalitate, echitate și transparență, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitări legate de stocare, integritate, confidențialitate și responsabilitate.

 

 

Fișiere atașate

Informare cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal 25 Mai 2018.pdf