Prevederi legale restituiri indemnizatii CM angajatori

 

ORDIN  Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

ART. 64

 

    (1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.

    (2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.

    (3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, iar în situaţia în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate şi conformitate, sumele reprezentând indemnizaţiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată.

    (4) După analizarea cererii, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe şi exigibile cuprinse în cererea de restituire, care se avizează de către personalul împuternicit să exercite viza CFP.

    (5) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobării directorului general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

    (6) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12.

    (7) Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

    (8) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.

    (9) În cazul în care se resping la plată sume totale/parţiale cuprinse în cererea de recuperare, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi comunicarea de respingere a plăţii cu motivarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, pe baza căreia se va anula/modifica suma înscrisă în cererea de restituire depusă şi înregistrată potrivit alin. (2). Sumele totale/parţiale respinse la plată nu se înregistrează în evidenţele contabile ale casei de asigurări de sănătate ca obligaţii de plată.

#M7

    (10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (9) care au condus la respingerea plăţii totale/parţiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării. Cererea de recuperare se depune după depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate.

 

 

    (11) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de către instituţiile prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, şi care au fost suportate integral de către aceste instituţii.

 

ART. 69

 

    Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.

 

    ART. 70

    Indemnizaţiile pe care plătitorii de drepturi le achită fără îndeplinirea stagiului minim de asigurare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu se decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

    ART. 71

 

    (1) În înţelesul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

    a) nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

    b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de lege;

    c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;

    d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;

    e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de lege;

    f) certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme.

    (2) Constituie refuz justificat la plata indemnizaţiilor şi situaţiile în care angajatorul constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale şi amână plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează controlul.