Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. E 112 (S2)

ATESTAT PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA PRESTATIILE IN CURS PENTRU ASIGURAREA DE BOALA – MATERNITATE

(in cazul adultilor)

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat eliberata de CASJ Bihor - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei 

(in cazul minorilor)

 • Cerere 
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate) 
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CASJ Bihor
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei
2. S 2

Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.

Rambursare aferenta tratamentului planificat in alta tara conform HG 304/2014

Rambursarea contravalorii serviciilor medicate de care au beneficiat asiguratii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romănia care s-au deplasat intr-un stat membru at Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical se solutionează in baza unei cereri tip a asiguratului sau a unei persoane imputernicite de acesta, Trisotită de documente justificative:

medicamente şi dispozitive medicate, datat şi asumat de către cadrul medical care      acordat (stat
membru UE)

Dupa verificarea documentatiei depuse rambursarea se va efectua la nivelul tarifelor din Romania prevăzute in Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Sunt respectate următoarele criterii de eligibilitate cf HG 304/2014:

- serviciile medicale spitaliceşti au fost acordate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale in sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romănia, finalizată prin emiterea unui bilet de internare, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 1 nr. crt. 2 şi a situatiilor care se incadrează in criteriile care permit internarea fără bilet de internare prevăzute in Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

-medicamentele in tratamentul ambulatoriu au fost acordate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale in sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romănia, finalizată prin emiterea unei prescriptii medicale in conditiile prevăzute in Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi in Normele tehn ice de realizare a programelor nationale de sănătate curative;

-dispozitivele medicale in tratamentul ambulatoriu au fost acordate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei evaluări medicale efectuate de către un cadru medical care furnizează servicii medicale in sistemul de asigurări sociale de sănătate din Romania, finalizată prin emiterea unei prescriptii medicale şi pentru care casa de asigurări de sănătate a emis o decizie de aprobare, in conditiile prevăzute in Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale In cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

** Tipul de asistentă medicală ce face obiectul autorizării prealabile şi criteriile ce trebuie indeplinite in vederea obtinerii autorizării prealabile:

Nr.
Crt.

Tipul de asistentă medicală ce face   

obiectul autorizării prealabile

 

Criterii de indeplinit pentru obtinerea autorizării prealabile

1.

PET-CT in regim ambulatoriu

Bilet de trimitere insotit de decizia de aprobare emisă de comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative

2.

Servicii medicale spitaliceşti acordate in regim de spitalizare continua - spitalizare mai mare de 24 de ore - pentru următoarele tipuri de tratament:

a)  implant sau inlocuire de defibrilator cardiac;

b) endoprotezare articulară

tumorală;

c) implant segmentar de coloană;

d) bypass coronarian cu/fără investigatii cardiace invazive;

e) naşterea

 

Nu poate fi acordat de nicio unitate sanitară cu paturi intrun termen care este rezonabil din punct de vedere medical, tinând seama de starea de sănătate actuală şi de evolutia probabilă a bolii asiguratului, şi deplasarea persoanei solicitante nu prejudiciază starea sănătătii sale sau primirea de tratament medical. În acest caz se va prezenta un raport medical intocmit de un medic dintr-un spital clinic sau, după caz, judetean aflat in relatii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din Romania. Modelul raportului medical al pacientului care solicită autorizarea prealabilă pentru rambursarea contravalorii asistentei medicale transfrontaliere este prevăzut in anexa nr. 1.