Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 224/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la derularea Programului naţional de diabet zaharat

395/2022

2.

Ordinul ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1206/233/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

397/2022

3.

Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

402/2022

4.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

409/2022

5.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 235/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

414/2022

6

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 248/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.116/2022

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2022/04/Ordin-CNAS-248-din-29-04-2022.pdf