ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE

Conform Ordinului nr. 1449/798/28.11.2014  pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul MS-CPCNAS nr. 60/32/2006 (publicat în M.O. nr. 890/08.12.2014), indemnizațiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care angajatorii erau în drept să le solicite.

Depunerea la termen a dosarelor de rambursare este răspunderea angajatorilor.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU RAMBURSAREA CONCEDIILOR MEDICALE DIN FNUASS

  1. CERERE –TIP , în 2 exemplare;

  2. CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/ lunilor………………….;

  3. Exemplarul roz (nr.2) al certificatelor de concediu medical;

  4. Certificat de atestare fiscală emis de ANAF, la prima depunere a dosarului sau în situația în care a fost o perioadă cu sumă de virat la FNUASS pentru concedii și indemnizații;

  5. Extras de cont, la modificarea  contului curent;

 

Certificatele de concediu medical vor fi completate la toate rubricile prevăzute de formular așa cum prevede Ordinul nr. 233/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările efectuate pe formularele de concediu medical, în mod excepțional și întemeiat, se pot face doar de către medicul prescriptor cu semnătură și parafă.

Modificările efectuate de către angajator la rubrica PLĂTITOR vor fi justificate printr-o notă explicativă atașată   la dosarul de rambursare.

angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1.

CERERE –TIP

CERERE –TIP

2.

CENTRALIZATOR

CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/ lunilor

 

Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale ce trebuie completata de angajator pentru salariati

 

1. Adeverință zile cocediu medical ultimele 12 luni Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale