Casa de Asigurări de Sănătate Mureş este instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, înfiinţată în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 989/22.12.1998 şi funcţionează în baza Statului propriu, care respectă prevedrile statutului-cadru, aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare.

Principalele activităţi ale Casei de Asigurări de Sănătate Mureş:

  1. colectează contribuţiile la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care se colectează veniturile de către A.N.A.F.;
  2. înregistrează, actualizează datele referitoare la asiguraţi şi le comunică C.N.A.S.;
  3. utilizează toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;
  4. negociază, contractează si decontează serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;
  5. controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
  6. asigură un sistem permanent de informare, consultanţă şi asistenţă  în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale.

 

Scurt istoric al sistemului de asigurări de sănătate din România

În iulie 1997, a fost adoptată de Parlamentul României şi promulgată de Preşedintele ţării Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate – Legea nr. 145/1997. Aceasta a urmărit modelul de asigurări tip Bismark, cu asigurare de sănătate obligatorie, bazat pe principiul solidarităţii şi functionând în cadrul unui sistem descentralizat. Ea a intrat în vigoare, cu toate prevederile, începand cu 1 ianuarie 1999, dar a existat o perioadă de tranziţie în anul 1998, în care Direcţiile Sanitare Judeţene şi Ministerul Sănătăţii au administrat fondurile de asigurare. În consecinţă, de la 1 ianuarie 1999, conform legii, au funcţionat şi casele de asigurări ca instituţii publice autonome, conduse de reprezentanţii asiguraţilor şi patronatului, prin consiliile de administraţie, deci şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Implementarea sistemului de asigurări de sănătate şi organizarea C.N.A.S. şi a instituţiilor sale teritoriale.

Legea 145/2002 a asigurărilor sociale de sănătate, primul act normativ care a introdus principiile asigurărilor sociale de sănătate, a venit cu caracteristici noi şi democrate (cuprindere obligatorie a populaţiei într-un sistem unitar de protecţie socială, alegerea liberă a medicului, a unităţii sanitare şi a casei de asigurări de sănătate, acordarea unui pachet definit de servicii medicale – reglementate prin Contractul–cadru, finanţare prin contribuţii şi subvenţii de stat, echilibru financiar, funcţionare descentralizată, solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor, echitate, accesibilitate în acordarea serviciilor medicale).

În perioada 1997 – 2001, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost modificată succesiv prin O.U.G. nr.30/1998, OUG nr.72/1998, O.U.G. nr.180/2000.

Începând cu data de 20 noiembrie 2002, Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 a fost abrogată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 – privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (art. 108).

La 17 noiembrie 2005, s-a publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, astfel că C.N.A.S. a preluat, de la 01.01.2006, o atribuţie care ani la rând a aparţinut Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale. Apariţia Ordinului nr. 60/32/2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate este pasul logic care a urmat.
Începând cu anul 2006,a fost adoptată Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanitar.
În 29.12.2008, a fost adoptată hotărârea 1714,  pentru aprobarea Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.