Vă anunţăm intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.168/720/2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor naționale și a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare, precum și a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare.

        Dosarele de evaluare se vor  depune la registratura C.A.S. Mureș cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii Deciziei de evaluare, în ordinea opisului, într-un dosar de încopciat din plastic, unde toate copiile  documentelor vor fi  certificate conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină, sau se vor transmite în format electronic la adresa de e-mail evaluarefurnizori@casmures.ro, asumate pe fiecare pagină în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

 

         Plata taxei de evaluare se efectua în contul RO85TREZ47626360550XXXXX, deschis la Trezoreria Tg. Mureș, beneficiar C.A.S. Mureș, cod fiscal 11343845.

      Pentru detalii privind procesul de evaluare furnizori, vă rugăm să ne contactați la tel. 0265-250040, int.201 sau pe adresa de e-mail evaluarefurnizori@casmures.ro.

Fișiere atașate

Lista furnizorilor ale caror decizii de evaluare expira in cursul anului 2024.pdf Ordin 3168-720-2023.pdf Documente necesare_evaluarii.zip Ordin 730-2023.pdf Ordin nr. 106_32 din 3 februarie 2015.pdf