Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune urmatoarele acte normative in transparenta decizionala:

 

Proiect Ordin  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 22.12.2020

Proiect Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1822/1105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 18.12.2020

Proiect Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru  modificarea şi completarea acestuia

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 15.12.2020

Proiect Ordin pentru aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1)  lit. f^1) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 10.12.2020

Proiect HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum și pentru prorogarea unor termene și completarea Anexei nr.2 la hotarăre

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 25.11.2020

Proiect ordin  pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 18.11.2020

Proiect Ordin  al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 05.11.2020

Proiect HG pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, și pentru modificarea unor termene

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 29.10.2020

Proiect Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii  medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Proiect modificare HG privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul programelor naţionale de sănătate, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov – 2

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 26.10.2020

Proiect Ordin de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  punerea în aplicare a prevederilor  art. IV alin. (2) și (5) din OUG nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea  unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 26.10.2020

Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2011.

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Catrineia POPA - email: catrinela.popa@casan.ro.

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 22.10.2020

 varianta actualizată a Proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 21.10.2020

Proiect Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 13.10.2020

 

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 12.10.2020

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

 

Publicat la data de : 07.10.2020

Proiect HG privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral   (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 23.09.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea ordinului nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoană de contact Catrinela Popa– email: catrinela.popa@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 11.09.2020

Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, respectiv a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de director general CNAS, respectiv de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu - email: laura.malinetescu@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 08.09.2020

Proiect ORDIN privind  aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2) - (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu - email: sabina.butnaru@casan.ro

 

Publicat la data de : 07.09.2020

Proiect ORDIN al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu - email: laura.malinetescu@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 04.09.2020

Proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 01.09.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate al pacientului.

"Propunerile şi observaţiile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului."

Persoana de contact: Sabina BUTNARU - e-mail: sabina.butnaru@casan.ro

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru  modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 31.08.2020

Proiect ORDIN de aprobare al Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări  de Sănătate pentru  modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare  în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 27.08.2020

 Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2007, însoţit de nota de fundamentare a acestuia

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu - email: laura.malinetescu@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 25.08.2020

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.
Persoana de contact: Laura Malinetescu - email: laura.malinetescu@casan.ro
 
 
 

Publicat la data de : 31.07.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Persoana de contact: Georgeta GHINTUIALĂ

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: georgeta.ghintuiala@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 07.07.2020

Proiect HG pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 386 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Persoana de contact: Valentina DIACONU

Observaţiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 

 

Publicat la data de : 22.06.2020

Proiect ORDIN privind completarea Anexei 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 16.06.2020

Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana in cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu - email: laura.malinetescu@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 22.05.2020

Proiect ORDIN pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019,   pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 22.05.2020

Proiect de HOTĂRÂRE privind  completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Text integral   ( descarca fisier in format "pdf") forma actualizata

 

 

Publicat la data de : 21.05.2020

Proiect ORDIN pentru aplicarea art. 11 din OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,  precum şi a altor acte normative

Text integral   descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 19.05.2020

Proiect de HOTĂRÂRE privind  completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Text integral   ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 19.05.2020

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Dulea Camelia - email: camelia.dulea@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 14.05.2020

Proiect de ordin  proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017, însoţit de Referatul de aprobare al acestuia.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

 

Publicat la data de : 12.05.2020

Proiect de ordin privind completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, pentru prorogarea unor termene şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 12.05.2020

Proiect de odin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019  şi pentru prorogarea unor termene

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 05.05.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 05.05.2020

Proiect HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 28.04.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri  în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 28.04.2020

Proiect de odin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 15.04.2020

Proiect de hotărâre  privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 14.04.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 02.04.2020

Proiect de Ordin pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

şi Carmen Aldea - email: carmen.aldea@casan.ro

 

 

 

Publicat la data de : 01.04.2020

Proiect de Ordin proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1549/2018,

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 31.03.2020

Proiect de Ordin pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,  pentru prorogarea unor termene,  și pentru stabilirea unor măsuri  in domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgență  pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

 

 

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Ghintuială Georgeta - email: georgeta.ghintuiala@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 25.03.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 13.03.2020

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Calendarul intalnirilor pentru consultarea / negocierea cu organizatiile prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Proiect de hotărâre  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2021

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Minuta din data: 17.02.2020

Tema: Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat la data de : 18.02.2020

Proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr, 972/2007

Observaţiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Persoana de contact: Laura Malinetescu - email:laura.malinetescu@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

 

Anunt - În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează in data de 17.02.2020 ora 12.00, la sediul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, mezanin, o dezbatere publică având ca temă Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

Modalitatea de înscriere: în format electronic, la adresa de email: oanaingrid.mocanu@casan.ro, până la data de 14.02.2020, ora 12.00;

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")

 

Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Observațiile și propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de-a 10-a zi de la data afișării pe site.

Persoană de contact Oana Ingrid Mocanu – email: oanaingrid.mocanu@casan.ro

Text integral    ( descarca fisier in format "pdf")