Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

CNAS are misiunea de a realiza un sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba interesului public și a asiguratului, care are rolul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației.

CNAS funcționează pe baza Statutului propriu și are următoarele obligații:

•     să asigure logistica funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

•     să urmărească colectarea și folosirea cu eficiență a fondului;

•     să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susținerea intereselor asiguraților pe care îi reprezintă;

•     să acopere nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.

 

Printre cele mai importante atribuții ale CNAS pot fi menționate:

1.   gestionează Fondul, in condițiile legii, prin președintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, inclusiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale si Autorității Judecătorești si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului, pana la reorganizarea acestora;

2.   propune, cu avizul Ministerului Sănătății Publice, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcționarii sistemului de asigurări sociale de sănătate si acorda aviz conform proiectelor de acte normative care au incidenta asupra Fondului;

3.   elaborează, implementează si gestionează procedurile si formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătății Publice, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

4.   elaborează și actualizează Registrul unic de evidenta a asiguraților;

5.   elaborează si publica raportul anual, precum si execuția bugetara pe capitole si subcapitole si planul de activitate pentru anul următor;

6.   asigură organizarea sistemului informatic si informațional unic integrat pentru înregistrarea asiguraților si pentru gestionarea si administrarea Fondului. Indicatorii folosiți în raportarea datelor in sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt unitari si se stabilesc de Ministerul Sănătății Publice, la propunerea CNAS, Colegiului Medicilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentiști din Romania;

7.   răspunde pentru activitățile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fața Guvernului si fata de asigurați;

8.   elaborează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate care se afla in administrarea CNAS, potrivit competentelor stabilite de lege, precum si cu privire la utilizarea si administrarea acestuia in condițiile legii;

9.   participă la stabilirea obiectivelor programelor de sănătate publica, în colaborare cu Ministerul Sănătății Publice, Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmaciștilor din Romania, reprezentanți ai asiguraților, spitalelor si clinicilor universitare, ai unităților de cercetare, ai organizațiilor neguvernamentale, ai sindicatelor si patronatelor, ai ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitara proprie;

10. elaborează și stabilește, împreună cu Ministerul Sănătății Publice, prin comisiile organizate la nivel național, metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente;

11. elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezinta de către Ministerul Sănătății Publice spre aprobare Guvernului;

12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmaciștilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentiști din Romania, Ordinului Asistenților Medicali si Moașelor din Romania, Ordinului Biochimiștilor, Biologilor si Chimiștilor din Romania, precum si a organizațiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 decembrie a anului in curs pentru anul următor, care se aproba prin ordin al ministrului sănătății publice si al președintelui CNAS;

13. elaborează împreună cu Ministerul Sănătății Publice criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguraților referitoare la diagnostic si tratamentul medico-chirurgical si stomatologic;

14. elaborează condițiile privind acordarea asistenței medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania si a Colegiului Medicilor Dentiști din Romania;

15. participă anual și ori de cate ori este nevoie la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuție personala, pe baza prescripțiilor medicale, pentru persoanele asigurate;

16. administrează și întreține bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in condițiile legii;

17. analizează proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurări propuse de acestea;

18. elaborează caracteristicile tehnice ale cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si modalitățile de elaborare si implementare a acestuia;

19. îndeplinește funcția de organism de legătura, care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu Romania documente internaționale cu prevederi in domeniul sănătății;

20. elaborează strategiile necesare si acționează pentru îndeplinirea condițiilor de aderare impuse de Uniunea Europeana ca parte integranta a politicii guvernamentale in domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

21. realizează prognoze, strategii, studii si analize privind dezvoltarea, funcționarea, eficacitatea si performantele sistemului de asigurări sociale de sănătate din Romania, in vederea perfecționării acestuia;

22. indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari;

23. negociaza si contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea si prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, in vederea contractarii si decontarii acestora de catre casele de asigurari;

24. acorda gratuit informatii, consultanta si asistenta in domeniul asigurarilor sociale de sanatate persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

25. participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii Publice pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;

26. incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializa;

27. monitorizeaza si controleaza modalitatea de eliberare a medicamentelor compensate si gratuite;

28. organizeaza, impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Justitiei, comisia centrala de arbitraj, care este condusa de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, CNAS, Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania si Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;

29. aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari, in conditiile legii;

30. asigura evidenta statistica necesara in activitatea specifica sistemului de asigurari sociale de sanatate si colaboreaza cu institutii care au atributii in domeniul statisticii;

31. efectueaza, direct sau prin intermediari specializati, sondaje in vederea evaluarii gradului de satisfactie a asiguratilor si de evaluare a interesului manifestat de acestia fata de calitatea serviciilor medicale si asigura controlul masurilor stabilite in gestionarea fondurilor pentru realizarea functionarii sistemului de asigurari sociale de sanatate intr-un mod coerent si unitar;

32. initiaza, negociaza si incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala in domeniul sau de activitate si deruleaza programe finantate de organisme internationale avand ca specific asigurarile de sanatate;

33. coopereaza cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civila) si cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea si promovarea sanatatii;

34. asigura informarea cel putin o data pe an a fiecarui asigurat, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie si modului de plata, dar si asupra drepturilor si obligatiilor sale, precum si asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, de reducere si de evitare a cauzelor de imbolnavire si asupra pericolelor la care se expun in cazul consumului de droguri, alcool si tutun;

35. monitorizeaza si controleaza modul de incheiere si executare a contractelor incheiate intre casele de asigurari si furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale;

36. monitorizeaza functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurari si stabileste atributiile acestora, in conditiile legii;

37. asigura logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate;

38. foloseste mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor;

39. organizeaza si efectueaza impreuna cu casele de asigurari controlul serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii incheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

40. asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri;

41. asigura logistica si baza materiala necesare activitatii de pregatire si formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a Fondului;

42. prezinta un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurari sociale de sanatate;

43. prezinta rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;

44. implementeaza programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului, conform strategiei aprobate de Ministerul Sanatatii Publice;

45. raspunde de asigurarea, urmarirea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor si subprogramelor de sanatate cu scop curativ, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficienta, prin intermediul caselor de asigurari de sanatate;

46. transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului;

47. poate elabora, pentru furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, protocoale de practica, ca baza de decontare pentru servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania;

48. alte atributii prevazute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

 

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată și actualizată privind reforma în domeniul sănătății:

Text integral     vizualizează

 

HOTĂRÂRE nr. 972 din 26 iulie 2006 actualizată pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

Text integral     vizualizează

 

Ordinul Președintelui CNAS nr.655 din 05.08.2011 pentru aprobarea codului etic:

Text integral     ( descarcă fișier în format "pdf" )