Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească

 cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat

 

 

    1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:

    a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;

    b) boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;

    c) naşterea.

 

    2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:

  

     a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:

            a1) serviciile medicale efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie

            a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 din Anexa 22 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, respectiv:

 

Nr. crt.

Cod diagnostic

Denumire afecţiune (diagnostic)

88.

O02.1

Avort fals   

89.

O03.4

Avort spontan incomplet, fără complicaţii  

96.

S61.0

Plagă deschisă a degetului (degetelor) fără vătămarea unghiei  

  97.

 

S61.88

Plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii 

 

 

   

b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare pentru serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 59 din Anexa 22 la Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018, care se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii, respectiv:

 

Lista  B.3.1.

Nr. crt.

Denumire serviciu medical

…..

3

Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic

4

Tratamentul şi profilaxia rabiei fără antitetanic

 

Lista  B.3.2.

 

Nr.

crt.

Denumire serviciu medical

 

…..

59

Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor  

    3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

 

    4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare.