Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

   

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

 

cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

 

    1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală,

    1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice

    1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice

    1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemoepidemic

    1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială

    1.6. Servicii de îngrijiri paliative

    1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice

    1.8. Servicii de sănătate conexe actului medical

    1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei

    1.10. Servicii medicale în scop diagnostic - caz; aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi şi se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic.

 

    1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă - anamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

 

    1.1.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, cu excepţia copiilor 0 - 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii.

 

    1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 

    1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice, cuprinde:

    a) anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

    b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

    c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

    d) recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;

    e) recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;

    f) bilet de internare, după caz;

    g) bilet de trimitere către alte specialităţi şi pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, după caz;

    h) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;

    i) eliberare de concediu medical, după caz.

 

    1.2.1. Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice.

 

    1.2.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 din prezentul ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 

    1.2.3. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

 

    1.2.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru:

    a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării

    b. efectuarea unor manevre terapeutice

    c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului

    d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

 

    1.2.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

 

    1.2.4.2. Pentru situaţiile prevăzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.

 

    1.3. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni cronice, cuprinde:

    a. anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

    b. unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

    c. stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

    d. recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;

    e. recomandare pentru dispozitive medicale, după caz;

    f. evaluare clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei bolnavilor cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, trimestrial sau, după caz, lunar, conform prevederilor legale în vigoare.

    g. bilet de trimitere către alte specialităţi, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu/bilet de internare, după caz.

    h. eliberare de concediu medical, după caz.

 

    1.3.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

 

    1.3.2. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare consultaţiile pentru afecţiunile stabilite în anexa nr. 13 la prezentul ordin care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 

    1.3.3. Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a treia şi a patra consultaţie în cadrul unui trimestru, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

 

    1.3.4. Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acordă maximum două consultaţii pentru:

    a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării

    b. efectuarea unor manevre terapeutice

    c. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului.

    d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

 

    1.3.4.1. Medicul de specialitate are obligaţia de a informa medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre planul terapeutic stabilit iniţial precum şi orice modificare a acestuia, la momentul în care aceasta a survenit.

 

    1.3.4.2. Pentru situaţiile de la subpct. 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.

 

    1.3.5. Pentru asiguraţii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultaţie management de caz, - în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC, al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate acordă consultaţie şi efectuează în cabinet proceduri prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru specialităţile clinice/recomandă, după caz, investigaţii paraclinice suplimentare faţă de cele recomandate de medicul de familie. În biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, se evidenţiază "management de caz". Se decontează maximum 2 consultaţii/semestru dacă în biletul de trimitere este evidenţiat "management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice confirmate.

 

    1.4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 423/2020.

 

    1.4.1. Se decontează o singură consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.

 

    1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

    1.5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială:

    a) consilierea femeii privind planificarea familială;

    b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc;

    c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;

    d) tratamentul complicaţiilor.

 

    1.5.1. Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la pct. 1.5 litera a) sau serviciile prevăzute la pct. 1.5 literele a) - d) şi se decontează patru consultaţii pe an calendaristic, pe asigurat.

 

    1.5.2. Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.

 

    1.6. Servicii de îngrijiri paliative-consultaţii medicale de îngrijire paliativă

    Consultaţia de îngrijiri paliative cuprinde:

    a) anamneza, examenul clinic general, evaluare şi examenul clinic specific supraspecializării/competenţei/atestatului de studii complementare în îngrijiri paliative, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

    b) manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

    c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;

    d) recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu, după caz;

    e) recomandare pentru dispozitive pentru protezare stomii, conform prevederilor legale;

    f) bilet de internare, după caz;

    g) bilet de trimitere către alte specialităţi, după caz;

    h) eliberare de concediu medical, după caz;

    i) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

 

    1.6.1. Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, elaborarea planului de îngrijire paliativă, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu nevoie de îngrijire paliativă, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună.

 

    1.6.2. Consultaţia medicală de îngrijiri paliative se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate.

 

    1.7. Servicii diagnostice şi terapeutice

    Procedurile diagnostice şi terapeutice, punctajul aferent şi specialităţile care pot efectua serviciul în ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate în tabelul de mai jos:

 

Nr.

crt.

Denumire procedură diagnostică/

terapeutică/tratamente/terapii

Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv

 

A. Proceduri diagnostice simple:                                

 

1

Biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)                      

oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie*)

2

Biometrie                                           

oftalmologie

3

Explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) 

oftalmologie

4

Recoltare pentru test Babeş-Papanicolau 

obstetrică-ginecologie

5

EKG standard          

cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie

6

Peak-flowmetrie

alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă

7

spirometrie  

alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină  internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie

8

pulsoximetrie

medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie, pediatrie

9

teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv  materialul pozitiv şi negativ)

alergologie şi imunologie clinică

10

teste de provocare nazală, oculară, bronşică 

alergologie şi imunologie clinică, pneumologie

11

teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) 

alergologie şi imunologie clinică

12

test la ser autolog

alergologie şi imunologie clinică

13

testare cutanată la anestezice 

alergologie şi imunologie

 locale clinică, geriatrie şi gerontologie, specialităţi chirurgicale

14

testare cutanată alergologică  patch (alergia de contact)

alergologie şi imunologie clinică

15

examinare cu lampa Wood                   

dermatovenerologie

16

determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ

chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie

17

măsurarea forţei musculare cu dinamometrul

neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie

18

teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii  discriminatorii) 

neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL

19

teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)

neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie

20

recoltare material bioptic

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgia pediatrică şi ortopedia pediatrică

 

B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:    

 

1

determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie 

oftalmologie

2

tonometrie; pahimetrie corneeană                   

oftalmologie

3

explorarea funcţiei binoculare test worth, Maddox,sinoptofor), examen pentru diplopie

oftalmologie

4

foniatrie                                                    

ORL

5

audiogramă*)                                                 

     *) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. 

ORL

6

examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) 

ORL

7

dermatoscopie 

dermatovenerologie

8

electrocardiografie continuă (24 de ore, holter)  

cardiologie, medicină internă

9

tensiune arterială continuă - holter TA  

cardiologie, medicină internă

10

EKG de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt  

cardiologie

11

EEG standard                             

neurologie, neurologie pediatrică

12

spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor  

alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie

13

osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete  

endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie şi traumatologie

14

evaluarea cantitativă a  răspunsului galvanic al pielii 

neurologie şi diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

15

examen doppler vase extracraniene segment cervical (echotomografic şi duplex)                                      

neurologie, neurologie pediatrică

 

C. Proceduri diagnostice complexe:                    

 

1

electromiograma/ electroneurograma   

neurologie, neurologie pediatrică

2

determinarea potenţialelor evocate (vizuale, auditive,  somatoestezice)                                                 

neurologie, neurologie pediatrică, oftalmologie, ORL

3

examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau  mapping                        

neurologie, neurologie pediatrică

4

examen doppler transcranian al  vaselor cerebrale şi tehnici derivate                                                        

neurologie, neurologie pediatrică

5

endoscopie digestivă superioară fără biopsie, după caz           

gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului d e studii complementare

6

endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau  fără biopsie, după caz 

 

gastroenterologie, alte specialităţi clinice pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/ atestatului de studii complementare

7

colposcopia

obstetrică-ginecologie

8

monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanţei toracice                   

cardiologie, medicină internă, nefrologie

 

D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple:                   

 

1

extracţie de corpi străini - conjunctivă, cornee, scleră, segment anterior

oftalmologie

2

incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal       

oftalmologie

3

tratamentul chirurgical al pingueculei

oftalmologie

4

tratamentul chirurgical al pterigionului         

oftalmologie

5

sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă; 

oftalmologie

6

injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente

oftalmologie

7

criocoagularea (crioaplicaţia) conjunctivală 

oftalmologie

8

cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului

oftalmologie

9

tamponament posterior şi/sau anterior ORL  

ORL

10

extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;  

ORL

11

aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie

ORL

12

tratament chirurgical al traumatismelor ORL

ORL

13

oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie 

ORL

14

terapia chirurgicală a fecţiunilor mamare superficiale  

obstetrică-ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă

15

inserţia dispozitivului intrauterin 

obstetrică-ginecologie

16

fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate          

dermatovenerologie

17

crioterapia în leziuni cutanate               

dermatovenerologie

18

tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)    

dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică, ortopedie şi traumatodologie

19

terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% 

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

20

terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

21

terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10%                         

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

22

terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial,  subunghial, antracoid, pulpar)         

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

23

terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate 

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

24

terapia chirurgicală a furunculului, furunculului  antracoid, furunculozei             

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi  microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

25

terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) 

dermatovenerologie, chirurgie generală chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

26

terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval    

chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică

27

terapia chirurgicală a   hidrosadenitei                 

chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

28

terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic    

chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică

29

terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet  varicos                               

chirurgie generală, chirurgie vasculară, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

30

terapia chirurgicală a granulomului ombilical 

chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

31

terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                  

chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică-ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică

32

tratamentul plăgilor                

chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale

33

terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)     

urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală

34

tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză 

obstetrică-ginecologie, chirurgie generală

 

E. Proceduri terapeutice/ tratamente chirurgicale complexe:                                                       

 

1

tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival,  chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)        

oftalmologie

2

tratament cu laser al polului anterior, polului posterior

oftalmologie

3

tratament chirurgical ORL  colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul  vestibul nazal, othematom 

ORL

4

extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare                                                       

ORL

5

manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col

obstetrică-ginecologie

6

cauterizare de col uterin                

obstetrică-ginecologie

7

diatermocoagularea colului uterin

obstetrică-ginecologie

8

electrochirurgia/ electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune 

dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică,  estetică şi microchirurgie reconstructivă 

9

terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval                                                     

chirurgie

10

terapia chirurgicală a flegmoanelor

chirurgie

11

terapia chirurgicală a hematomului  

chirurgie

12

dilataţia stricturii uretrale                

urologie, chirurgie

13

criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală  

oftalmologie

 

F. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple:

 

1

aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)

alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL

2

toaleta auriculară unilateral (două proceduri)

ORL

3

administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)

toate specialităţile

 

 G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale de complexitate medie:                                             

 

1

fotochimioterapie (UVA) cu oxoralen locală sau generală/ şedinţă (maxim 4 şedinţe)

dermatovenerologie

2

fotochimioterapie (UVB cu spectru îngust)/şedinţă (maxim 4 şedinţe)

dermatovenerologie

3

mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară

neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie

4

probe de repoziţionare Vestibulară

ORL, neurologie, neurologie pediatrică

5

imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate

alergologie şi imunologie clinică

6

administrare tratament prin puncţie intravenoasă

toate specialităţile

7

infiltraţii nervoase regionale 

anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică-ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară

8

instalare dispozitiv de administrare a analgeziei controlată de pacient

anestezie şi terapie intensivă

 

H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe:

 

1

puncţii şi infiltraţii intraarticulare

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie

2

instilaţia uterotubară terapeutică

obstetrică-ginecologie 

3

blocaje chimice pentru  spasticitate (toxină botulinică)

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică 

 

I. Tratamente ortopedice medicale: 

 

1

tratamentul ortopedic al luxaţiei, entorsei sau fracturii antebraţului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene, metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală

2

tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaţiei patelei,  umărului; disjuncţie acromioclaviculară; tratamentul fracturii gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei; rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital, cvadricipital); instabilitate acută de genunchi; ruptură musculară

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală

3

tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaţiei, entorsei de genunchi, fracturii de gambă cu aparat cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei, spondilolistezisului, rupturii musculare

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală

4

tratament în displazia luxantă a şoldului în primele 6 luni de viaţă

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică

5

 tratamentul piciorului strâmb congenital în primele 3 luni de viaţă

ortopedie şi traumatologie,  ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică

6

tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior plat valg

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică,  chirurgie pediatrică 

7

tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale

ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 

 

J. Terapii psihiatrice:                                         

 

1

consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială

 

2

psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii)

 

3

psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din                                

 spectrul autist)

 

4

terapia cognitiv-comportamentală                                 

 

 

 K. Terapii de genetică medicală:                                

 

1

Sfat genetic                                                    

 

 

    1.8. Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi/profesori de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu, precum şi cu medicii de specialitate, cu următoarele specialităţi clinice:

    a) neurologie şi neurologie pediatrică;

    b) otorinolaringologie;

    c) psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;

    d) reumatologie;

    e) ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică;

    f) oncologie medicală;

    g) diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;

    h) hematologie;

    i) nefrologie şi nefrologie pediatrică

    j) oncologie şi hematologie pediatrică.

 

    1.8.1. Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical:

 

 

 Servicii de sănătate conexe actului medical:  

 a) Neurologie şi neurologie pediatrică:                              

 a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere

     a1.1) evaluare psihologică clinică şi  psihodiagnostic;

     a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi;

     a1.3) psihoterapie pentru copii/adult;

 a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:

 - consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială 

 - logoped;

 a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeut:

a3.1) kinetoterapie individuală;

a3.2) kinetoterapie de grup;

a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:       

 dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate. 

 b) Otorinolaringologie:

 b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:

     b1.1) evaluare psihologică clinică şi  psihodiagnostic

     b1.2) consiliere psihologică clinică

 b2) serviciile furnizate de psiholog în  specialitatea psihopedagogie specială - logoped:

     b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped

     b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire  şedinţă) 

 c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică: 

 c1) serviciile furnizate de psiholog în  specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:

     c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic

     c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi

     c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului  diagnosticat cu tulburări din spectrul autist

     c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist

 c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped

 c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea medicului cu specialitatea  psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2

     c3.1) kinetoterapie individuală

     c3.2) kinetoterapie de grup

     c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate

 d) Reumatologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2     

 Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de  cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:

     d1) kinetoterapie individuală                          

     d2) kinetoterapie de grup                              

     d3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate

 e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2

 Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de  cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut:

     e1) kinetoterapie individuală

     e2) kinetoterapie de grup

     e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/ dispozitive robotizate

 f) Oncologie medicală

 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru  copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice

 g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru  copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat

 h) Hematologie

 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru  copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice

 i) Nefrologie şi nefrologie pediatrică

 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru  copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică - dializă

 j) Oncologie şi hematologie pediatrică 

 Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru  copii cu afecţiuni oncologice

 k) Îngrijiri paliative

     k1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:

     k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic

     k1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi

     k1.3) psihoterapie pentru copii/adult

 k2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped;

 k3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/ profesor de cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeut:

     k3.1) kinetoterapie individuală

     k3.2) kinetoterapie de grup

     k3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/  dispozitive robotizat

 

   1.8.2. Serviciile de kinetoterapie se acordă conform unui plan recomandat de medicul de medicină fizică şi de reabilitare prin scrisoare medicală.

 

    1.8.3. Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie sau în specialitatea psihopedagogie specială - logoped, se acordă la solicitarea furnizorului de servicii medicale clinice prin scrisoare medicală, conform unui plan stabilit de comun acord de medicul de specialitate clinică, medicul cu competenţă/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative şi psiholog/logoped.

 

    1.9. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

 

    1.9.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.

 

    1.10. Servicii medicale în scop diagnostic - caz şi condiţiile de acordare. Aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi, se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii.

 

Nr. crt.

Denumire

serviciu

Servicii obligatorii

Durata serviciului

  1.

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deţine documente medicale care să ateste existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)

Consultaţii de specialitate

obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a

grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a

grupului sanguin Rh

Uree serică

Acid uric seric

Creatinină serică

Glicemie

TGP

TGO

TSH

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR 

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă,toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)

Secreţie vaginală

Examen citologic cervico-vaginal Babeş -Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau Test de toleranţă la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 - S28 + 6 zile) sau Biometrie fetală (S29 - S33 + 6 zile) sau Detecţia Streptococului de grup B (S34 - S37 + 6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii

30 minute

2.

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deţine documente medicale ce atestă existenţa în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)

Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO

Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh     

Uree serică

Acid uric seric  

Creatinină serică  

Glicemie    

TGP

TGO

TSH 

Examen complet de urină (sumar + sediment)

VDRL sau RPR 

Testare HIV la gravidă

Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C)

Secreţie vaginală

Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23 + 6 zile) sau Test de toleranţă la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 - S28 + 6 zile) sau Biometrie fetală (S29 - S33 + 6 zile) sau Detecţia Streptococului de grup B  (S34 - S37 + 6 zile)

Ecografie de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii

30 minute

3.

Screening prenatal (S11 - S19 + 6 zile)*2)

Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor)

Dublu test/triplu test

Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19 + 6 zile)

45 minute

  4.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut(edem gestaţional)*3)

Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Creatinina serică

Acid uric seric

TGP

TGO

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Dozare proteine urinare

Proteine totale serice 

Ecografie obstetricală şi ginecologică 

30 minute

5.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut(hiperemeză gravidică uşoară)*3)

Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie

Hemoleucogramă completă

Sodiu seric

Potasiu seric

Examen complet de urină (sumar + sediment)

Uree serică

Acid uric seric

Creatinina serică 

Ecografie obstetricală şi ginecologică

30 minute

6.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut(evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)*3)

Consultaţie de specialitate obstetrică-ginecologie 

Cardiotocografie 

Ecografie obstetricală şi ginecologică   

30 minute

  7.

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului*4)

Consultaţie chirurgie generală/ obstetrică-ginecologie

Efectuare mamografie

Comunicare rezultat

30 minute

  8.

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului cu suspiciune identificată mamografic*5)

Consultaţie chirurgie generală/ obstetrică-ginecologie

Efectuare mamografie

Ecografie sân

Comunicare rezultat

30 minute

9.

Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin*6)

Consultaţii de specialitate:

obstetrică-ginecologie

Testare infecţie HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Comunicare rezultat şi consiliere privind conduita în funcţie de rezultate

30 minute

10.

Depistarea şi diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic*7)

Consultaţii de specialitate: obstetrică-ginecologie

Testare infecţie HPV

Recoltare frotiu citovaginal

Examen citologic

Comunicare rezultat şi consiliere privind conduita în funcţie de rezultate

30 minute

11.

Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin - Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică- ginecologie*8)

Consultaţii de specialitate: obstetrică-ginecologie

Biopsie

Examen histopatologic

45 minute

12.

Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin*9) - Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică- ginecologie

Consultaţie obstetrică-ginecologie; colposcopie;

anestezie locală; prelevare ţesut ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic (1 - 3 blocuri)

45 minute

    *1) Serviciile de la poz. 1 şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină.

    Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.

    Specialităţi care acordă serviciul:

    - clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

    - paraclinice: medicină de laborator

    Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiilor 1 şi 2 se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează consultaţia de specialitate şi ecografia de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii, precum şi laborator de analize medicale pentru efectuarea tuturor analizelor medicale prevăzute în cadrul pachetului.

    Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.

    Consultaţia medicală de specialitate obstetrică-ginecologie cuprinde:

    - anamneză;

    - examenul clinic general;

    - examen ginecologic şi obstetrical complet;

    - recomandarea efectuării investigaţiilor paraclinice şi interpretarea integrativă a rezultatelor acestora;

    - evaluarea factorilor de risc medicali şi/sau obstetricali şi ierarhizarea cazului;

    - recomandări privind supravegherea evoluţiei sarcinii;

    - recomandări privind măsurile igieno-dietetice şi profilactice şi, după caz, terapeutice în cazul identificării unei patologii asociate sarcinii.

    Acordarea pachetului de servicii medicale corespunzător poziţiilor 1 şi 2 şi rezultatele acestuia se consemnează complet şi la zi în evidenţele obligatorii ale furnizorului de servicii, precum şi în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, documente care se înmânează acesteia sub semnătura de primire.

    În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 - S19 + 6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3.

    *2) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Specialităţi care acordă serviciul de la poz. 3:

    - clinice: obstetrică-ginecologie; medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina materno-fetală;

    - paraclinice: medicină de laborator

    Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiei 3 se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografia pentru depistarea anomalii fetale S11 - S19 + 6 zile, cabinet de genetică medicală în cadrul căruia se acordă consultaţia de specialitate şi sfatul genetic şi laborator de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului test, în funcţie de vârsta gestaţională.

    Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă care se acordă în perioada S11 - S19 + 6 zile de sarcină.

    *3) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Specialităţi care acordă serviciile corespunzătoare poz. 4, 5 şi 6:

    - clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

    - paraclinice: medicină de laborator

    *4) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârsta 50 - 69 ani care:

    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;

    2. sunt asimptomatice;

    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

    Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.

    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză" din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2016.

    Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

    *5) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 50 - 69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care:

    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;

    2. sunt asimptomatice;

    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

    Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.

    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză" din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2016.

    Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

    *6) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 35 - 64 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârsta 25 - 34 ani, asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic şi care:

    1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;

    2. sunt asimptomatice;

    3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

    Se efectuează prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.

    În cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35 - 64 ani, se indică triaj citologic.

    În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani.

    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 - 2018, aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    Serviciul se validează după consultaţia a II-a în cadrul căreia se comunică rezultatul şi se indică conduită în funcţie de rezultat; serviciul se efectuează cu raportarea obligatorie a rezultatului la test către programul naţional de screening pentru cancerul de col uterin (de la laborator).

    Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care:

    1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;

    2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;

    3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;

    4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

    Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

    *7) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV.

    Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 - 2018, aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    *8) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic.

    Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

    Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 - 2018, aprobate prin Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    *9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 - 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10.

 

 

 

 

    2. Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate

Nr.

crt.

Denumirea specialităţii

 1.  

Anestezie şi terapie intensivă     

 1.  

Boli infecţioase                   

 1.  

Cardiologie                        

 1.  

Cardiologie pediatrică             

 1.  

Chirurgie cardiovasculară          

 1.  

Chirurgie generală                 

 1.  

Chirurgie orală şi maxilo-facială  

 1.  

Chirurgie pediatrică               

 1.  

Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă      

 1.  

Chirurgie toracică                 

 1.  

Chirurgie vasculară                

 1.  

Dermatovenerologie                 

 1.  

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice                         

 1.  

Endocrinologie                     

 1.  

Gastroenterologie                  

 1.  

Gastroenterologie pediatrică       

 1.  

Genetică medicală                  

 1.  

Geriatrie şi gerontologie          

 1.  

Hematologie                        

 1.  

Medicină internă                   

 1.  

Nefrologie                          

 1.  

Nefrologie pediatrică              

 1.  

Neonatologie                       

 1.  

Neurochirurgie                     

 1.  

Neurologie                         

 1.  

Neurologie pediatrică              

 1.  

Oncologie medicală                 

 1.  

Oncologie şi hematologie pediatrică

 1.  

Obstetrică-ginecologie             

 1.  

Oftalmologie                       

 1.  

Otorinolaringologie                

 1.  

Ortopedie şi traumatologie         

 1.  

Ortopedie pediatrică               

 1.  

Pediatrie                          

 1.  

Pneumologie                        

 1.  

Pneumologie pediatrică             

 1.  

Psihiatrie                         

 1.  

Psihiatrie pediatrică              

 1.  

Radioterapia                       

 1.  

Reumatologie                        

 1.  

Urologie                           

 1.  

Alergologie şi imunologie clinică  

 

          

 

 

 

      3. Servicii de acupunctură - consultaţii cură de tratament

   

Cura de tratament/caz: se acordă maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat, după care asiguratul plăteşte integral serviciile medicale. O cură de tratament reprezintă în medie 10 zile de tratament şi în medie 4 proceduri/zi.

 

Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.