Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

20. La Anexa 1 la Normele tehnice, sintagma „pentru asigurarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice” de la art. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
„pentru asigurarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice/serviciilor prin tratament Gamma Knife.”


21. La Anexa 1 la Normele tehnice, lit. b) a art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) să deconteze furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de documente justificative prezentate atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare/serviciilor prin tratament Gamma Knife conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 în limita valorii de contract;


22. La Anexa 1 la Normele tehnice, lit. g) a art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„g) să recupereze de la furnizorii care derulează programe/subprograme naţionale de sănătate curative sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare/ serviciilor prin tratament Gamma Knife, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca asiguraţii să beneficieze de acestea, precum şi sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor/materialelor sanitare expirate;”


23. La Anexa 1 la Normele tehnice, pct. 9 al art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„9. să transmită casei de asigurări de sănătate în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea: raportări lunare, trimestriale, cumulat de la începutul anului, şi anuale privind sumele utilizate pe fiecare program, indicatorii realizaţi, precum şi evidenţa nominală în baza codurilor numerice personale, pentru bolnavii trataţi în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative; indicatorii de eficienţă reprezintă costul mediu/bolnav tratat şi se calculează ca raport între valoarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor şi numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, serviciile prin tratament Gamma Knife ca raport între cheltuielile pentru serviciile şi numărul de bolnavi trataţi;”


24. La Anexa 1 la Normele tehnice, pct. 12 al art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„12. să organizeze evidenţa electronică a bolnavilor care beneficiază de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, precum şi servicii de supleere renală, servicii prin tratament Gamma Knife, după caz, în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative pe baza setului minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, serviciile prin tratament Gamma Knife efectuate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
     

25. La Anexa 1 la Normele tehnice, art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 7 

a) Unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi trataţi, valoarea medicamentelor şi materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, costul mediu pe bolnav, sumele achitate conform documentului emis de trezorerie care face dovada achitării contravalorii facturii pentru medicamentele şi/sau materialele sanitare specifice procurate în luna precedentă, precum şi cererea justificativă, însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru medicamentele şi/sau materialele specifice aprovizionate pentru luna în curs.

b) Pentru serviciile Gamma Knife unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente decontul pentru luna precedentă, cuprinzând numărul de bolnavi trataţi, valoarea serviciilor efectuate, costul mediu/serviciu prin tratament Gamma Knife.    


26. La Anexa 3 la Normele tehnice, pct. 15 al art. 7 se completează şi va avea următorul cuprins:
„15. să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice:


27. La Anexa 3 la Normele tehnice, pct. 5 al art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„5. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit machetelor de raportare a indicatorilor specifici aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;”


28. La Anexa 3 la Normele tehnice, pct. 6 al art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„6. să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate, inclusiv lunar, trimestrial şi anual machetele de raportare a indicatorilor specifici aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;”


29.    La Anexa 3 la Normele tehnice, pct. 18 al art. 7 se completează şi va avea următorul cuprins:
 „18. să efectueze investigaţiile medicale paraclinice astfel:

   
30. La Anexa 3 la Normele tehnice, pct. 25 al art. 7 se completează şi va avea următorul
cuprins:
„25. să asigure prezenţa unui medic specialist în medicină de laborator sau biolog, chimist, biochimist, radiologie, imagistică medicală, cu grad de specialitate în fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, pe toată durata programului de lucru declarat şi prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru respectivul laborator/punct de lucru, cu obligaţia ca pentru cel puţin o normă pe zi, respectiv de 7 ore, programul laboratorului/punctului de lucru să fie acoperit de medic/medici de laborator care îşi desfăşoară într-o formă legală profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv;”


31. La Anexa 3 la Normele tehnice, după pct. 32 al art. 7 se introduce un nou punct, pct. 33 cu următorul cuprins:
„33. să consemneze rezultatele şi să stocheze în arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaţiilor PET-CT, în conformitate cu specificaţiile tehnice ale aparatului;”


32. La Anexa 3 la Normele tehnice, art. 8 se completează şi va avea următorul cuprins:
” ART. 8 Modalitatea de plată în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu este:

a) Programul naţional de diabet zaharat - dozarea hemoglobinei glicozilate


b) Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.

Nr. crt. Serviciul paraclinic Tariful negociat Numărul de servicii Total lei
(col.2 x col.3) 
0 1 2 3 4
1        
2        
TOTAL   x x  

 

Tarifele negociate nu pot fi mai mari decât tarifele maximale prevăzute în Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.

 

Tariful minim negociat devine tariful la care se contractează serviciile medicale paraclinice cu toţi furnizorii.

 

Suma anuală contractată este ....................... lei,

din care:

Suma aferentă trimestrului I ........................ lei,

din care:

 

Suma aferentă trimestrului II ...................... lei,
din care:

 

Suma aferentă trimestrului III ..................... lei,
din care:

 

Suma aferentă trimestrului IV .................... lei,
din care:

 

Suma contractată pe an se defalchează pe trimestre şi luni şi se regularizează lunar.
    
ART. II

Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   
ART. III

Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2014 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Preşedinte
Ec. Radu Ţibichi,
Director General