Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Proiecte legislative

Norme metodologice privind controlul certificatelor de concediu medical elaborata in baza O.U.G. nr. 158/2005 si a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Avand in vedere:
- O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 81 din Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare nr………………………

In temeiul dispozitiilor:
- art. 281 alin. (2) din Titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
emite urmatorul

ORDIN

Art. 1 Se aproba Metodologia privind controlul certificatelor de concediu medical elaborata in baza O.U.G. nr. 158/2005 si a Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 60/32/2006, prevazuta in anexa la prezentul ordin.

Art. 2 Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRESEDINTE
Prof. Univ. Dr. Cristian Vladescu