In baza prevederilor  H.G. nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei  medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului  de asigurari sociale de sanatate, pentru anii 2021 - 2022, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordinului  ministrului   sanatatii  si   presedintelui  Casei Nationale  de Asigurari  de Sanatate nr. 1068/ 627/ 2021 privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de aplicare in anul 2021  a Hotararii  Guvernului  nr. 696/ 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii  si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile  acordarii  asistentei  medicale,  a medicamentelor   si a dispozitivelor  medicale  in cadrul sistemului  de asigurari  sociale de sanatate  pentru anii 2021 -  2022, cu modificarile  si  completarile  ulterioare,  va facem  cunoscute  valoarea  definitiva  a punctului "per capita" si a punctului "pe serviciu" pentru  trimestrul I 2022, in asistenta medicala primara, precum si valoarea definitiva a  punctului  "pe serviciu"  pentru  trimestrul I  2022 in  asistenta  medicala din ambulatoriul de specialitate  pentru specialitatile  clinice:

- valoarea  definitiva  a punctului  "per capita" pentru   plata  "per capita"  a medicilor  de familie,pentru   trimestrul   I 2022...............................................................................8,95 lei;

- valoarea definitiva  a punctului pe serviciu pentru plata pe serviciu a medicilor de familie, pentru trimestrul  I 2022............................................................................................3,55 lei';

- valoarea definitiva a punctului pe serviciu  in asistenta  medicala  ambulatorie  de specialitate

pentru specialitatile  clinice, pentru trimestrul   I 2022.............................................4,00 lei;