Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate si care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea are sediul în localitatea Focsani, str. Cuza Vodă nr.52 bis şi funcţionează în baza prevederilor Legii.nr.95 / 2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, ale statutului Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legii şi a normelor elaborate de C.N.A.S.

       Principalele atributii ale Casei de Asigurari de Sanatate Vrancea, sunt urmatoarele:

 

 • colectarea contribuţiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

 

 • administrarea bugetelor proprii;

 

 • inregistrarea si actualizarea datelor referitoare la asiguraţi si comunicarea către C.NA.S.;

 

 • elaborarea si publicarea raportului anual de activitate, execuţiei bugetare pe capitole si subcapitole si a planului de activitate pentru anul următor;

 

 • utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor si recuperarea creanţelor restante;

 

 • furnizarea gratuita de informaţii, consultanta, asistenta in problemele asigurărilor sociale de sănătate si ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor si furnizorilor de servicii medicale;

 

 • administrarea bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;

 

 • negocierea si Contractarea serviciilor medicale cu furnizorii de servicii medicale in condiţiile contractului cadru;

 

 • decontarea serviciilor medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale in condiţiile contractului - cadru;

 

 • monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate si nivelul tarifelor acestora

 

 • organizarea de licitaţii in vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului - cadru;

 

 • asigurarea, in calitate de instituţii competente, a activităţilor de aplicare a acordurilor internaţionale cu prevederi in domeniul sanatatii, încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale si a altor prestaţii, in condiţiile respectivelor acorduri internaţionale;

 

 • efectuarea de sondaje in vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor si evaluarea interesului manifestat de aceştia fata de calitatea serviciilor medicale;

 

 • monitorizarea si controlarea modului de derulare a contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

 

 • folosirea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si susţinerea intereselor asiguraţilor;

 

 • organizarea si efectuarea controlului serviciilor medicale care se acorda asiguraţilor pe baza contractelor de furnizare servicii încheiate;

 

 • exercitarea altor atribuţii prevăzute de acte normative in domeniul sanatatii.

 

Organele de conducere ale C.A.S. Vrancea sunt Consiliul de Administraţie şi Preşedintele Director General.